Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 08.12.1995 Uredba o otkaznim i otpusnim rokovima za državne službenike
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 123. stavka 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94 i 7/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. prosinca 1995. godine donijela

UREDBU

O OTKAZNIM I OTPUSNIM ROKOVIMA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se trajanje otkaznih i otpusnih rokova za državne službenike prilikom prestanka državne službe.

Članak 2.

1.) Otkazni i otpusni rokovi se određuju u danima, tjednima i mjesecima.

II. OTKAZNI ROK

Članak 3.

Otkazni rok se utvrđuje rješenjem o prestanku državne službe državnim službenicima koji otkazuju državnu službu.

Članak 4.

Otkazni rok u pravilu počinje teći prvog dana u mjesecu, ukoliko se čelnik tijela državne vlasti i državni službenik ne sporazumiju drukčije.

Otkazni rok određen u datumima i tjednima završava protekom zadnjeg dana koji je određen kao završetak otkaznog roka.

Otkazni rok određen za jedan ili više mjeseci završava protekom onog dana posljednjeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kad je rok otpočeo. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca.

Ukoliko zadnji dan otkaznog roka pada u nedjelju, neradni dan ili blagdan, otkazni rok završava protekom prvog slijedećeg radnog dana.

Članak 5.

Otkazni rok za državne službenike I. vrste zvanja koji imaju:

a) do godine dana državne službe traje mjesec dana,

b) navršenu godinu dana neprekidne državne službe traje dva mjeseca,

c) navršene dvije godine neprekidne državne službe traje tri mjeseca,

d) navršenih pet godina neprekidne državne službe traje četiri mjeseca,

e) navršenih deset godina neprekidne državne službe traje pet mjeseci,

f) navršenih petnaest godina neprekidne državne službe traje šest mjeseci,

g) navršenih dvadeset godina neprekidne državne službe traje sedam mjeseci i

h) navršenih trideset godina neprekidne državne službe traje osam mjeseci.

Članak 6.

Otkazni rok za državne službenike II. i III. vrste zvanja koji imaju:

a) do godine dana državne službe traje petnaest dana,

b) navršenu godinu dana neprekidne državne službe traje mjesec dana,

c) navršene dvije godine neprekidne državne službe traje dva mjeseca,

d) navršenih pet godina neprekidne državne službe traje tri mjeseca,

e) navršenih deset godina neprekidne državne službe traje četiri mjeseca,

f) navršenih petnaest godina neprekidne državne službe traje pet mjeseci,

g) navršenih dvadeset godina neprekidne državne službe traje šest mjeseci i

h) navršenih trideset godina neprekidne državne službe traje sedam mjeseci.

III. OTPUSNI ROK

Članak 7.

Otpusni rok se utvrđuje rješenjem o prestanku državne službe:

- državnim službenicima koji protekom probnog roka ne budu trajno postavljeni na službenička mjesta za koja su primljeni i

- državnim službenicima koji nakon isteka vremena na koje su stavljeni na raspolaganje Vladi, ne budu postavljeni na druga službenička mjesta.

Članak 8.

Otpusni rok počinje teći prvog dana nakon proteka probnog roka, odnosno prvog dana nakon isteka vremena na koje je državni službenik bio stavljen na raspolaganje Vladi.

Na trajanje i završetak otpusnog roka primjenjuju se odredbe članka 4. stavka 2, 3, i 4. ove Uredbe.

Članak 9.

Otpusni rok za državne službenike 1. vrste zvanja koji imaju:

a) do deset godina državne službe traje petnaest dana,

b) preko navršenih deset godina neprekidne državne službe traje mjesec dana.

Članak 10.

Otpusni rok za državne službenike II. i III. vrste zvanja koji imaju

a) do deset godina državne službe traje dva tjedna,

b) preko navršenih deset godina neprekidne državne službe traje tri tjedna.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Iznimno, otkazni i otpusni rokovi, navedeni u članku 5., 6., 9. i 10. ove Uredbe mogu biti kraći, ukoliko se tako sporazumiju čelnik tijela državne vlasti i državni službenik.

Članak 12.

Protekom otkaznog, odnosno otpusnog roka prestaje državna služba.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/95-01/19

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 2. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.