Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 08.12.1995 Uredba o zvanjima i uvjetima za postavljanje u zvanja, položajima i uvjetima za imenovanja ovlaštenih službenih osoba u ministarstvu unutarnjih poslova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 33. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine" br. 29/91., 73/91., 19/92., 33/92 i 76/94.), a u svezi s člankom 159. stavak 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" br. 74/94.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine donijela

UREDBU

O ZVANJIMA I UVJETIMA ZA POSTAVLJANJE U ZVANJA, POLOŽAJIMA I UVJETIMA ZA IMENOVANJA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se zvanja, platni razredi, uvjeti za postavljanje u zvanja ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ovlaštene službene osobe) te položaji ovlaštenih službenih osoba (u daljnjem tekstu: položaji) i platni razredi.

Ovlaštene službene osobe postavljaju se u zvanja ovisno o stručnoj spremi, službeničkom mjestu, godinama službe, radnom stažu i godišnjim ocjenama.

Ovlaštene službene osobe imenuju se na položaje ovisno o zvanju i potrebi službe.

Članak 2.

Utvrđena zvanja su za:

1. Srednju stručnu spremu

- policajac, - detektiv, - referent

- viši policajac, - viši detektiv, - viši referent

- samostalni policajac, - samostalni detektiv, - samostalni referent

2. Višu stručnu spremu

- narednik;

- viši narednik;

- samostalni narednik.

3. Visoku školsku spremu

- nadzornik;

- viši nadzornik;

- samostalni nadzornik;

- glavni nadzornik.

Članak 3.

Za ovlaštene službene osobe utvrđuju se slijedeća zvanja i platni razredi:

________________________________________________________

ZVANJA PLATNI RAZRED

od - do

________________________________________________________

- policajac XX-XVI

________________________________________________________

- detektiv XVIII-XVI

- referent

________________________________________________________

- viši policajac XVI-XIII

- viši detektiv

- viši referent

________________________________________________________

- samostalni policajac XVI-XII

- samostalni detektiv

- samostalni referent;

________________________________________________________

- narednik; XV-XI

________________________________________________________

- viši načelnik; XIV-X

________________________________________________________

- samostalni narednik; XIII-IX

________________________________________________________

- nadzornik; XI-VIII

________________________________________________________

- viši nadzornik; X-VII

________________________________________________________

- samostalni nadzornik; IX-VI

________________________________________________________

- glavni nadzornik. VII-IV

________________________________________________________

II. UVJETI ZA POSTAVLJANJE U ZVANJA I PROMAKNUĆA

Članak 4.

Državni službenik može se postaviti odnosno promaknuti u zvanje :

1. ako ima propisanu stručnu, odnosno školsku spremu i ako je položio državni ispit i ispit za zvanje (dopunski ispit);

2. ako bude postavljen na slobodno službeničko mjesto odnosno imenovan na položaj za koji je utvrđeno to zvanje,

3. ako je proveo u prethodnom zvanju najmanje 5 godina

4. ako je u poslijednje dvije godine ocijenjen najmanje ocjenom "zadovoljava".

Članak 5.

Državni službenik srednje stručne spreme postavljen na službeničko mjesto ovlaštene službene osobe može se postaviti u zvanje:

- policajac - detektiv - referent, sa završenom srednjom policijskom školom nakon obavljenog vježbeničkog staža i ispunjenog uvjeta iz članka 4 točke 2., odnosno vježbenik srednje stručne spreme koji je ispunio,uvjete iz članka 4. točke 1. i 2. ove Uredbe,

- viši policajac - viši detektiv - viši referent, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe,

- samostalni policajac - samostalni detektiv - samostalni referent ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 6.

Državni službenik više stručne spreme postavljen na službeničko mjesto ovlaštene službene osobe može se postaviti u zvanje:

- narednik; sa završenom Visokom policijskom školom -obrazovni program kriminalist nakon obavljenog vježbeničkog staža i ispunjenog uvjeta iz članka 4. točke 1. i 2., odnosno vježbenik više stručne spreme koji je ispunio uvjete iz članka 4. točke 1. i 2. ove Uredbe,

- viši narednik, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe;

- samostalni narednik, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 7.

Državni službenik visoke - školske spreme postavljen na

službeničko mjesto ovlaštene službene osobe može se postaviti u zvanje:

- nadzornik, sa završenom Visokom policijskom školom

- obrazovni program diplomirani kriminalist nakon obavljenog vježbeničkog staža i ispunjenog uvjeta iz članka 4. točke 2., odnosno vježbenik visoke školske spreme koji je ispunio uvjete iz članka 4. ove Uredbe,

- viši nadzornik, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe,

- samostalni nadzornik, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe,

- glavni nadzornlk, ovlaštena službena osoba koja je ispunila uvjete iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 8.

Ovlaštena službena osoba privremeno premještena na službeničko mjesto za koje je propisano više zvanje od onoga u koje je postavljena, ne stječe trajno zvanje službeničkog mjesta na koje je privremeno premještena.

Članak 9.

Osobi koja se prima na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova i raspoređuje na službeničko mjesto ovlaštene službene osobe, prilikom postavljanja na zvanje priznat će se radni staž ostvaren na poslovima koji su po svom sadržaju odgovarajući poslovima službeničkog mjesta na koje se osoba postavlja; a za koje se traži stručna sprema istog stupnja, uz uvjet da posjeduje tu spremu.

Članak 10.

Uvjet iz članka 4. točke 3. ove Uredbe ne odnosi se na pripadnike redarstvene službe specijalne policije.

Pripadnicima redarstvene službe specijalne policije u statusu ovlaštene službene osobe prilikom prelaska u druge ustrojstvene jedinice Ministarstva, za postavljanje u zvanje vrijeme provedeno u redarstvenoj službi specijalne policije računat će se dvostruko.

Članak 11.

Ovlaštena službena osoba protiv koje je pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti ili je udaljena s dužnosti zaustavlja se u promicanju za vrijeme trajanja postupka. Bude li u postupku zbog teške povrede službene dužnosti oslobođena od odgovornosti ili povreda bude prekvalificirana u lakšu povredu službene dužnosti, vrijeme zaustavljanja računa se za promicanje.

Članak 12.

Rješenje o postavljanju u zvanje prema članku 5. ove Uredbe donosi načelnik policijske uprave, a za državne službenike; odnosno ovlaštene službene osobe Službe za zaštitu ustavnog poretka na prijedlog načelnika Centra SZUP-a donosi ministar ili osoba koju on ovlasti.

Rješenje o postavljenju u zvanje prema danku 6. i 7. ove Uredbe na prijedlog načelnika policijske uprave, načelnika centru SZUP-a, načelnika Sektora, odnosno Odjela u sjedištu Ministarstva, donosi ministar ili ošoba koju on ovlasti.

Članak 13.

Ovlaštena službena osoba koja ispunjava uvjete za postavljanje u zvanje utvrđene člankom 4. točke 1., 2. i 4., a koja je tri godine uzastopce ocijenjena ocjenom "naročito ušpješan", može se izvanredno promaknuti u neposredno više zvanje odgovarajuće spreme, ukoliko je postavljena na službeničko mjesto ovlaštene službene osobe za koje je utvrđeno više zvanje, ako je provela najmanje dvije trećine vremena u zvanju koje posjeduje.

Rješenje za promicanje u zvanje prema stavku 1. ovog članka, na prijedlog načelnika policijske uprave, načelnika centra SZUP-a, načelnika Odjela, odnosno Sektora u sjedištu Ministarstva, donosi ministar ili osoba koju on ovlasti.

Članak 14.

Iznimno, ministar može, u okviru iste stručne spreme, promaknuti u neposredno više zvanje ovlaštenu službenu osobu koja ne ispunjava uvjete za promicanje utvrđene ovom Uredbom.

Članak 15.

Za ovlaštene službene osobe utvrđuju se slijedeći položaji i platni razredi: Položaji ovlaštenih službenih osoba:

- sjedište MUP-a

__________________________________________________

POLOŽAJ PLATNI RAZRED

od - do

__________________________________________________

- tajnik ministarstva III - I

__________________________________________________

- pomoćnik ministra IV - II

__________________________________________________

- načelnik sektora

- načelnik Policijske akademije

- načelnik centra SZUP-a

- načelnik kabineta V - III

__________________________________________________

- načelnik odjela, ureda, biroa, centra i škole

- direktor prihvatilišta za strance

- zapovjednik specijalne jedinice osiguranja VI - III

__________________________________________________

- pomoćnik načelnika odjela i centra SZUP-a

- šef-tajnik kabineta

- šef ispostave SZUP-a VII - IV

___________________________________________________

- pomoćnik načelnika škole

- donačelnik odsjeka

- upravitelj uslužne jedinice

- zamjenik zapovjednika SJO VIII - V

___________________________________________________

- pomoćnik zapovjednika SJO X - VII

___________________________________________________

- policijske uprave :

____________________________________________________

POLOŽAJ PLATNI RAZRED

od - do

____________________________________________________

- načelnik policijske uprave V - III

_____________________________________________________

- zamjenik načelnika policijske uprave

- načelnik sektora VI - III

_____________________________________________________

- načelnik odjela VII - IV

_____________________________________________________

- načelnik odjela u sastavu sektora

- zapovjednik policijske postaje preko

150 djelatnika VIII - V

_____________________________________________________

- zapovjednik policijske postaje od

80 -150 djelatnika

- donačelnik odsjeka IX - VI

_____________________________________________________

- zapovjednik policijske postaje do 80 djelatnika

- zapovjednik jedinice (vlakopratnja, preprata)

X - VII

_____________________________________________________

- pomoćnik zapovjednika policijske postaje

- zapovjednik policijske ispostave

- šef smjene u PP preko 150 djelatnika XI - VIII

_____________________________________________________

- šef smjene u PP do 150 djelatnika

- pomoćnik zapovjednika jedinice XIII - IX

_____________________________________________________

- vođa sektora (VŠS)

- vođa grupe XIV - X

_____________________________________________________

- voditelj poslova

- voda sektora (SSS) XVI - XII

_____________________________________________________

- vođa patrole XVI - XIII

_____________________________________________________

Ovlaštene službene osobe postavljene u položaj i zvanja razvrstavaju se u najniži platni razred toga zvanja odnosno položaja ako imaju do deset godina radnog staža.

Članak 16.

Ovlaštena službena osoba imenuje se na položaj ukoliko je postavljena u zvanje koje je propisano za taj položaj.

Iznimno, kada to zahtijevaju naročite potrebe službe, na položaj može se privremeno imenovati ovlaštena službena osoba koja je postavljena u zvanje stručne spreme neovisno od zvanja spreme propisane za taj položaj.

Za trajanja imenovanja iz prethodnog stavka ovlaštenoj službenoj osobi pripada plaća položaja.

Članak 17.

Ovlaštena službena osoba premješta se na službeničko ili namješteničko mjesto kada ga sukladno Zakonu liječnička komisija oglasi nesposobnim za obavljanje poslova ovlaštene službene osobe, po molbi i u slučaju kada bi njegov ostanak štetio interesima službe.

U slučaju premještaja iz stavka 1. djelatnik ostvaruje prava s osnova mjesta na koje je premješten.

III. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 18.

Ovlaštena službena osoba koja se postavlja u odgovarajuće zvanje dužna je prethodno položiti ispit za zvanje, kada je to ovom Uredbom propisano.

Članak 19.

Ispit za zvanje polaže se pred ispitnom komisijom.

Predsjednika i članove ispitne komisije iz stavka 1. ovog članka, imenuje ministar.

Program i način polaganja ispita i ispitne rokove za pojedina zvanja propisuje ministar.

Članovima ispitne komisije pripada novčana naknada koju određuje ministar.

Članak 20.

Ovlaštena službena osoba stječe pravo na polaganje ispita za više zvanje u zadnjoj godini rada provedenog u prethodnom zvanju.

Ovlaštena službena osoba iz članka 13. ove Uredbe (izvanredno promaknuće) stječe pravo na polaganje ispita za neposredno više zvanje u vrijeme kada ispuni uvjete za izvanredno promaknuće.

Kandidat može ponoviti ispit za više zvanje najviše dva puta. Ponovnom ispitu ne može pristupiti prije isteka šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

Kandidat koji ne zadovolji na ispitu iz najviše dva predmeta, ima pravo na ponovno polaganje tih predmeta. Kandidat koji ne zadovolji na popravnom ispitu, ocjenjuje se ocjenom "nije položio".

IV. OCJENJIVANJE REZULTATA RADA

Članak 21.

Ocjenjivanje rezultata rada ovlaštenih službenih osoba obavlja se prema kriterijima koje će posebnim aktom utvrditi ministar.

Rezultati rada ovlaštenih službenih osoba ocjenjuju se za svaku godinu ocjenom: "ne zadovoljava", "zadovoljava", "uspješan" i "naročito uspješan".

V. PRELAZNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Uredbe ovlaštene službene osobe prevode se i postavljaju u zvanja na slijedeći način:

A. Ovlaštena službena osoba srednje stručne spreme:

- zatečena u zvanju mladi policajac - mlađi referent, prevodi se i postavlja u zvanje policajac - delektiv - referent s time da joj se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće ;

- zatečena u zvanju policajac i referent koja je u tom zvanju provela do jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje policajac - detektiv - referent s tim da joj se vrijeme od četiri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće ;

- zatečena u zvanju policajac - referent koja je u tom zvanju provela više od jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje viši policajac - viši detektiv - viši referent, s tim da joj se vrijeme preko jedne godine provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju policajac 7 klase - referent 1. klase koja je u tom zvanju provela manje od dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje viši policajac - viši detektiv - viši referent, s tim da joj se vrijeme od tri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju policajac 1. klase - referent 1. klase koja je u tom zvanju provela više od dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje samostalni policajac - samostalni detektiv - samostalni referent;

- zatečena u zvanju stariji policajac - stariji referent, stariji policajac 1. klase - stariji referent 1. klase i viši policajac - viši referent prevodi se i postavlja u zvanje samostalni policajac- samostalni detektiv - samostalni referent.

B. Ovlaštena službena osoba više stručne spreme:

- zatečena u zvanju mladi inspektor prevodi se i postavlja u zvanje narednik s tim da joj se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju inspektor koja je u tom zvanju provela

do jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje narednik s tim da joj se vrijeme od četiri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju inspektor koja je u tom zvanju provela više od jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje viši narednik, s tim da joj se vrijeme preko jedne godine provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanja inspektor 1. klase koja je u tom zvanju provela manje od dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje viši narednik, s tim da joj se vrijeme od tri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju inspektor 1. klase koja je u tom zvanju provela više od dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje samostalni narednik;

- zatečena u zvanju samostalni inspektor prevodi se i postavlja u zvanje samostalni narednik.

C. Ovlaštena službena osoba visoke školske spreme:

- zatečena u zvanju inspektor prevodi se i postavlja u zvanje nadzornik s tim da joj se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju inspektor 1. klase koja je u tom zvanju provela do jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje nadzornik s tim da joj se vrijeme od četiri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju inspektor 1. klase koja je u tom zvanju provela više od jedne godine prevodi se i postavlja u zvanje viši nadzornik, s tim joj se vrijeme preko jedne godine provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju samostalni inspektor koja je u tom zvanju provela do dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje viši nadzornik s tim da joj se vrijeme od tri godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće;

- zatečena u zvanju samostalni inspektor koja je u tom zvanju provela više od dvije godine prevodi se i postavlja u zvanje samostalni nadzornik s tim da joj se vrijeme preko dvije godine provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće ;

- zatečena u zvanju viši inspektor koja je u tom zvanju provela do 3 godine prevodi se i postavlja u zvanje samostalni nadzornik s tim da joj se vrijeme od dvije godine i vrijeme provedeno u dosadašnjem zvanju priznaje za promaknuće u zvanje utvrđeno ovom Uredbom;

- zatečena u zvanju viši inspektor koja je u tom zvanju provela više od 3 godine prevodi se i postavlja u zvanje glavni nadzornik, uz uvjet da u roku šest mjeseci od konačnosti rješenja o prevođenju položi ispit za zvanje glavnog nadzornika;

- zatečena u zvanju viši inspektor 1. klase prevodi se i postavlja u zvanje glavni nadzornik, uz uvjet da u roku šest mjeseci od konačnosti rješenja o prevođenju položi ispit za zvanje glavnog nadzornika;

- zatečena u zvanju glavni inspektor prevodi se i postavlja u zvanje glavni nadzornik.

Članak 23.

Ovlaštena službena osoba zatečena u dosadašnjem zvanj prevest će se u zvanje prema članku 22. ove Uredbe ukoliko bude postavljena na slobodno službeničko mjesto ovlaštene službene osobe, odnosno imenovana na položaj ovlaštene službene osobe, za koje je propisano to zvanje.

Ovlaštena službena osoba koja ne bude prevedena na način utvrđen stavkom 1. ovog članka prevest će se u zvanje utvrđeno za službeničko mjesto ovlaštene službene osobe na koje se postavlja, odnosno položaj ovlaštene službene osobe na koji se imenuje.

Članak 24.

Ovlaštene službene osobe zatečene u zvanju za koje ne ispunjavaju uvjete prema odredbama Uredbe o zvanjima i funkcijama, te uvjetima za stjecanje zvanja ovlaštenih službenih osoba organa unutrašnjih poslova ("Narodne novine" br. 53/86 i 7/87) prevodi se u zvanje na način na koji se prevode ovlaštene službene osobe istog zvanja, a koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Uredbom.

Ovlaštene službene osobe iz stavka 1. ovog članka koje ne ispunjavaju propisane uvjete, nakon prevođenja prema odredbama ove Uredbe ne mogu se promicati u viša zvanja.

Članak 25.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova propisat će se zvanja koja su potrebna za obavljanje poslova određenog službeničkog mjesta ovlaštene službene osobe, odnosno položaja ovlaštene službene osobe.

Članak 26.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova za jedno službeničko mjesto ovlaštene službene osobe može se propisati samo jedno zvanje.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Akt iz članka 21. ove Uredbe ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o zvanjima i funkcijama, te uvjetima za stjecanje zvanja ovlaštenih službenih osoba organa unutaršnjih poslova ("Narodne novine" br. 53/86. i 7/87.).

Članak 29.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.