Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 05.12.1995 Pravilnik o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 45. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94) ministar pravosuda donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI SUCA I SLUŽBENE OSOBE U SUDU

Članak 1.

Pravilnikom o službenoj iskaznici suca i službene osobe u sudu (u daljnjem tekstu : Pravilnik) propisuje se obrazac službene iskaznice suca i službene iskaznice službene osobe u sudu i način njihovog izdavanja.

Službena osoba u sudu je: stručni suradnik - defektolog odnosno socijalni radnik za obavljanje poslova u kaznenom po stupku, stariji pristav, pristav i mlađi pristav druge ili treće vrste zvanja za izvršenje kazni ili izvršenje sudskih odluka.

U sudu u kojem nije utvrđeno službeničko mjesto za poslove i radne zadaće iz stavka 2. ovoga članka službena iskaznica može se izdati i službeniku odnosno namješteniku rasporedenom na poslove; i radne zadaće drugog službeničkog odnosno namješteničkog injesta pod uvjetom da mu je povjereno obavljanje pojedinih poslova i radnih zadaća iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice suca i službene osobe u sudu iz članka 1. ovoga Pravilnika pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na kartonskoj podlozi ili pergamentu (bijele boje pokrivene ornamentom u obliku cvjetova blijedo crvene boje izmedu kojih je ucrtana vaga u blijedo plavoj boji).

Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.

Obrazac službene iskaznice izraduje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 3.

Službenu iskaznicu izdaje:

- sucu, ministar pravosuda,

- službenoj osobi u sudu, predsjednik suda.

Članak 4.

O izdanim službenjm iskaznicama vodi se evidencija, za suce - u Ministarstvu pravosuda, a za službene osobe u sudu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži redni broj, prezime i ime suca odnosno službenika ili namještenika kojem je izdana službena iskaznica, dužnost koju obavlja odnosno službeničko zvanje, jedinstveni matični broj gradana, datum izdavanja, do kada traje ovlaštenje, datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za napomene.

Članak 5.

Službena iskaznica oduzima se sucu kad je udaljen od obavljanja sudačke dužnosti, a poništava se, kad mu prestaje sudačka dužnost u sudu za koji mu je izdana službena iskaznica.

Službena iskaznica službenih osoba u sudu oduzima se kad je službenik odnosno namještenik udaljen od obavljanja poslova i radnih zadaća za koje mu je izdana slutbena iskaznica ili iz suda, a poništava se kad je raspoređen na druge poslove i zadaće za koje se ne izdaje službena iskaznica ili mu je prestao radni odnos u sudu.

Članak 6.

Ako sudac odnosno službenik ili namještenik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome odmah obavijestiti Ministacstvo pravosuda odnosno predsjednika suda radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice i izdavanje nove.

Sudac odnosno službenik ili namještenik koji je izgubick službenu iskaznicu ili je na drugi način ostao bez nje, dužan ju istu oglasiti nevažećom.

Nova službena iskaznica može se izdati sucu odnosno drugoj službenoj osobi u sudu tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica oglašena nevažečom.

Nova se službena iskaznica izdaje predsjedniku suda svaki puta kad je imenovan za predsjednika, a sucu, kad je imenovan u drugi sud.

Članak 7.

Službena se iskaznica izdaje sucima u roku od 30 dana nakon što ih imenuje Državno sudbeno vijeće.

Sucima, koje je imenovalo Državno sudbeno vijeće do dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, službena će se iskaznica ii dati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravi ' nika.

Službena se iskaznica izdaje službenim osobama u roku od 5 dana od dana urućenja rješenja o postavljenju u odgovarajuć službeničko zvanje.

Službenim osobama zatečenim na poslovima iz članka 1 stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika, službena će se iskaznica izdati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika

Članak 8.

Obrazac službene iskaznice suca i obrazac službene iskazzk ce službene osobe u sudu s odgovarajućim sadržajem otiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravinik o službenoj legitimaciji suca i službene osobe u sudu ("Narodne novine" br. 36/89).

Članak10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:700-01/95-01/09 Urbroj: 514-02-01/3-95-1

Zagreb, 27. studenoga 1995.

Ministar

Miroslav Šeparović, v.