Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 01.12.1995 Uredba o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O SUSTAVU GLAVNE KNJIGE RIZNICE TE NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Uredbom o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (u daljnjem tekstu: Uredba) uređuje se sustav glavne knjige riznice, prikupljanje i naplata javnog novca, kontrola i upravljanje javnim izdacima, funkcioniranje jedinstvenog računa riznice, službeni dokumenti, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe.

(2) Uredba je osnova za sustavno i informatičko rješavanje poslova riznice, napose upravljanje javnim novcem i javnim dugom, te poslova u svezi s pripremom i izvršavanjem državnoga proračuna i podsustavima djelatnosti riznice.

(3) Uredbom se također propisuje postupak odgovornih osoba pri uplati svih prihoda i primitaka državnog proračuna na jedinstveni račun riznice.

(4) Uredbom se propisuje u kojim će slučajevima ministar financija, na temelju zakona, pravilnikom, naredbom, naputkom ili sličnim propisom podrobnije propisati sadržaj pojedine odredbe iz ove Uredbe u skladu sa Zakonom o proračunu.

Članak 2.

(1) U smislu ove Uredbe, izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) riznica je, prema Zakonu o proračunu organizacijska jedinica Ministarstva financija, u kojoj se, u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na državni proračun, napose planiranje i izvršavanje državnog proračuna, nadzor državnog proračuna, upravljanje novcem, te državno računovodstvo;

b) sustav glavne knjige riznice čini sustavna evidencija transakcija i poslovnih događaja prihoda, primitaka, izdataka, i drugih plaćanja te stanja imovine, obveza i izvora vlasništva što su u svezi s državnim proračunom nastali tijekom fiskalne godine odnosno do određenog datuma, koji pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima na razini funkcionalne klasifikacije i na razini ekonomske klasifikacije, u skladu s propisanim računskim planom. Taj sustav sadrži dvije zasebne cjeline. Glavnu knjigu I., koja obuhvaća samo transakcije i poslovne događaje vezane za prihode i izdatke i Glavnu knjigu II., koja obuhvaća stanja i promjene imovine, obveza i izvora vlasništva. Glavna knjiga riznice zajedno s jedinstvenim računom riznice osnova je sustava upravljanja javnim izdacima;

c) jedinstveni račun riznice je jedan ili više bankovnih računa što služi za primanje, čuvanje, plaćanje i prijenos svih prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja državnog proračuna, koji ministar financija u skladu sa zakonom, otvara kod Narodne banke Hrvatske. Jedinstveni račun riznice obuhvaća i devizni račun riznice odnosno državnog proračuna. Jedinstveni račun riznice može imati više podračuna;

d) funkcionalna klasifikacija je razvrstavanje prihoda i izdataka te imovine i obveza prema funkciji odnosno djelatnostima u skladu s državnim proračunom, to jest razvrstavanje prihoda i izdataka na razini nadležnog ministarstva i agencije;

e) ekonomska klasifikacija je razvrstavanje prihoda i izdataka te imovine i obveza prema ekonomskoj podjeli transakcija i poslovnih događaja, u skladu s propisanim računskim planom proračuna;

f) javni novac označuje prihode, primitke, dobivene zajmove i drugi novac državnog proračuna, koji obvezno dolazi na jedinstveni račun riznice. Odgovornost za njegovo prikupljanje na jedinstveni račun riznice imaju osobe odgovorne za prikupljanje i naplatu javnoga novca;

g) osoba odgovorna za prikupljanje i naplatu javnoga novca je osoba koju odredi ministar financija da za račun riznice prikuplja i naplaćuje novac što pripada državnom proračunu. Odrediti osobu odgovornu za prikupljanje i naplatu javnoga novca znači da ministar financija dio svojih prava i odgovornosti prenosi na neku osobu u nadležnom ministarstvu, koje je povezano s prikupljanjem i naplatom javnoga novca;

h) osoba odgovorna za podnošenje zahtjeva trošenja javnoga novca je odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva ili osoba na koju je prenesena ovlast podnošenja zahtjeva uz uvjete iz ove Uredbe;

i) kontrolor isplata je osoba odgovorna za kontrolu zahtjeva isplata koju određuje ministar financija na prijedlog odgovornog dužnosnika nadležnog ministarstva, da u njegovo ime odobri prijedlog odnosno zahtjev za isplatu, ako je u skladu s proračunom i/ili financijskim planom te postupkom određenim ovom Uredbom. Odrediti osobu odgovornu za kontrolu isplata znači da ministar financija dio svojih prava i odgovornosti prenosi na neku osobu u nadležnom ministarstvu koje je povezano s trošenjem javnog novca:

j) ovjerovitelj Isplata je osoba odgovorna za ovjeravanje zahtjeva trošenja javnog novca, koju određuje ministar financija na prijedlog odgovornog dužnosnika nadležnog ministarstva, da u njegovo ime ovjerava trošenje javnoga novca za namjene utvrđene državnim proračunom, zakonom ili propisom, i to učinkovito i djelotvorno. Odrediti osobu za ovjeravanje isplata znači da ministar fnancija dio svojih prava i odgovornosti prenosi na neku osobu u nadležnom ministarstvu koje je povezano s trošenjem javnog novca;

k) odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva je čelnik nadležnog ministarstva ili osoba na koju je ta ovlast prenesena uz uvjete predviđene zakonom odnosno ovom Uredbom;

l) osobe odgovorne za računovodstvenu kontrolu jesu osobe navedene pod točkama h), i) i j) ove Uredbe ili druge osobe na koje ministar financija prenese pravo koje ima prema zakonu i ovoj Uredbi;

m) nadležno ministarstvo je tijelo državne uprave ili drugo tijelo državne vlasti koje je u državnom proračunu, radi funkcionalne klasifikacije prihoda i izdataka označeno kao "razdjel";

n) agencija je funkcionalna klasifikacija prihoda i izdataka označena kao "glava" u državnom proračunu, a predstavlja zbroj odgovarajućih iznosa proračunskih korisnika koji pripadaju toj agenciji;

o) proračunski korisnik je jedinica kojoj su u državnom proračunu, u skladu s Pravilnikom o računovodstvu i računskim planom proračuna ("Narodne novine", broj 98/94), planirane plaće i/ili drugi izdaci, što se u državnom proračunu iskazuje u nekoj agenciji nadležnog ministarstva. Ako nadležno ministarstvo ili drugo tijelo državne uprave u državnom proračunu pri funkcionalnoj klasifikaciji nema agencije, tada ono ima i ulogu proračunskog korisnika.

II. SUSTAV GLAVNE KNJIGE RIZNICE

Članak 3.

(1) Sustav glavne knjige riznice zasniva se na temeljnoj računovodstvenoj pretpostavci novčanog iskazivanja transakcija i poslovnih događaja odnosno gotovinskom računovodstvenom načelu.

(2) Sustav glavne knjige riznice osigurava evidenciju transakcija i poslovnih događaja odnosno prihoda i izdataka te stanja i promjena imovine, obveza i izvora vlasništva na razini funkcionalne klasifikacije i prema ekonomskoj klasifikaciji.

(3) Sustavom glavne knjige riznice upravlja Ministarstvo financija, dok ga informatički podržava i vodi Zavod za platni promet.

(4) Prava, obveze i odgovornosti Zavoda za platni promet, iz stavka 3. ovoga članka, uređuju se ugovornim odnosom izmedu Ministarstva financija i Zavoda za platni promet.

Članak 4.

(1) Nadležno ministarstvo obvezno je voditi glavnu knjigu za sve transakcije i događaje koji se odnose na to nadležno ministarstvo.

(2) Transakcije i događaji u glavnoj knjizi nadležnog ministarstva moraju biti sukladni sadržaju i iznosu transakcija i događaja sustava glavne knjige riznice.

(3) Ako je nadležnom ministarstvu, prema pravilniku iz članka 54. slavka 2. u svezi sa člankom 9. stavkom 2. Zakona o proračunu, dopušteno ostvarivanje prihoda proračunskog korisnika, iznosi transakcija i poslovnih događaja evidentiranih u glavnoj knjizi prema stavku 1. odnosno stavku 2. ovoga članka mogu se razlikovati.

(4) Nadležno ministarstvo odnosno drugi proračunski korisnik iz stavka 3. ovoga članka obvezan je u financijskim izvještajima pružiti podatke iz obje glavne knjige i obrazložiti razlike.

Članak 5.

(1) Proračunski korisnik obvezan je voditi glavnu knjigu za sve transakcije i poslovne događaje odnosno imovinu i obveze koje se na njega odnose.

(2) Transakcije i poslovni događaji u glavnoj knjizi proračunskog korisnika moraju biti sukladni sadržaju i iznosu transakcija i poslovnih događaja sustava glavne knjige riznice, osim onih koji nisu u svezi s državnim proračunom.

(3) Proračunski korisnik ne mora voditi vlastitu glavnu knjigu ako se financira samo iz državnog proračuna i ako podatke o svim transakcijama i poslovnim događajima koji se odnose na tu jedinicu može dobiti iz glavne knjige nadležnog ministarstva.

Članak 6.

(1) Proračunski korisnik, ako koristi mogućnost iz članka 5 stavka 3. ove Uredbe, mora prethodno dobiti pisanu suglasnost čelnika nadležnog ministarstva, iz koje se vidi da će sve potrebne informacije moći dobiti iz sustava glavne knjige nadležnog ministarstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, proračunski korisnik odluku s pisanom suglasnosti dostavlja Ministarstvu financija.

Članak 7.

(1) Sustav glavne knjige riznice osigurava vođenje transakcija i poslovnih događaja koji se odnose na prihode i izdatke, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo proračuna.

(2) Transakcije i poslovni događaji koji se odnose na stanje i promjene imovine, obveza i izvora vlasništva uređuje se posebnom uredbom.

(3) Transakcije i poslovni događaji navedeni u stavku 1. ovoga članka evidentiraju se u Glavnoj knjizi I.; a transakcije i događaji navedeni u stavku 2. ovoga članka evidentiraju se u Glavnoj knjizi II.

(4) Ovom se Uredbom uređuje sustav Glavne knjige I.

III. PRIKUPLJANJE I NAPLATA JAVNOGA NOVCA

Članak 8.

(1) Sav prikupljeni i naplaćeni javni novac, koji pripada državnom proračunu, obvezno se uplaćuje na jedinstveni račun riznice.

(2) Javni novac iz stavka 1. ovoga članka prikuplja se i naplaćuje na način i u skladu sa zakonom, ovom Uredbom i drugim propisima koji uređuju to područje.

Članak 9.

(1) Osobe odgovorne za prikupljanje i naplatu javnoga novca obvezne su uplaćivati javni novac na jedinstveni račun riznice.

(2) Ministar financija odredit će osobe odgovorne za prikupljanje i naplatu javnog novca te njegovu uplatu na jedinstveni račun riznice na učinkovit i djelotvoran način odnosno druge potankosti u svezi s time, na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

IV. KONTROLA I UPRAVLJANJE JAVNIM IZDACIMA

Članak 10.

(1) Uz trošenje javnoga novca, utvrđenog državnim proračunom, obvezno se provodi financijska kontrola, računovodstvena kontrola i revizija, u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

(2) Financijska kontrola iz stavka 1. ovoga članka poseban je postupak kontrole i odobrenja prijedloga odnosno zahtjeva koji se odnosi na potrošnju javnoga novca prije nego što je obveza preuzeta ili izvršena.

(3) Računovodstvena kontrola iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća ovjeravanje zahtjeva za plaćanje.

(4) Revizija je poseban postupak kontrole koja se provodi nakon obavljene isplate, na temelju zakona kojim je uređena državna revizija.

FINANCIJSKA KONTROLA

Članak 11.

(1) Postupak financijske kontrole obuhvaća kontrolu tekućih obveza i kontrolu budućih obveza.

(2) Tekuće obveze jesu one obveze državnog proračuna koje se izvršavaju odnosno isplaćuju iz odobrenih iznosa državnog proračuna u tekućoj fiskalnoj godini.

(3) Buduće obveze jesu one obveze koje će u državnom proračunu biti utvrđene sljedeće ili narednim fiskalnim godinama.

(4) Buduće obveze iz slavka 3. ovoga članka odnose se samo na kapitalne izdatke.

(5) Buduće obveze iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se u državnom proračunu tekuće fiskalne godine, koji sadrži podatke za naredne dvije fiskalne godine.

Članak 12.

(1) Prilikom financijske kontrole tekućih obveza ovlaštena osoba potvrđuje isplatu uz sljedeće uvjete:

a) da je postupak odnosno zahtjev za trošenjem javnog novca podnio odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva odnosno osoba odgovorna za trošenje javnog novca ako se radi o kapitalnom izdatku iskazanom u državnom proračunu prethodne fiskalne godine kao buduća obveza;

b) da je izdatak odnosno drugo plaćanje u skladu s namjenom predviđenom državnim proračunom;

c) da je novac za tu namjenu predviđen u državnom proračunu;

d) da je ostalo dovoljno neutrošenoga novca za tu namjenu u okviru tromjesečno planiranog državnog proračuna;

e) da odobreni ili zahtijevani iznos neće prekoračiti planirani tromjesečni iznos odnosno godišnji iznos državnog proračuna.

Članak 13.

(1) Buduće obveze iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe mogu se utvrđivati odnosno ugovarati ili na drugi način preuzimati samo uz odobrenje Sabora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu : Sabor), odluku Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili uz pisanu suglasnost ministra financija, ako je takvu ovlast ministar financija dobio od Sabora odnosno od Vlade i po postupku utvrđenom ovom Uredbom.

(2) Ministar financija može, prema uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, sukladno stajalištima Vlade, utvrditi ograničenja glede preuzimanja budućih obveza iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 14.

(1) Buduće obveze iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe potpadaju pod postupak podnošenja zahtjeva za trošenje javnog novca iz ove Uredbe, a rješavaju se tako da se prijedlog odnosno zahtjev podnosi ministru financija.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: a) poziciju kapitalnog proračuna odnosno računskog plana koja se predlaže za kapitalni izdatak u narednom razdoblju:

b) podroban opis namjene izdatka odnosno zahtjeva;

c) odobrenje Sabora ili Vlade ako već postoji odluka o preuzimanju obveza i

d) proračunske godine s iznosima za koje se moraju planirati kapitalni izdaci.

(3) Pravo podnošenja zahtjeva u smislu stavka 1. ovoga članka, ima odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva za cjelokupno područje funkcionalne klasifikacije za koje je nadležan, što obuhvaća agencije i proračunske korisnike.

Članak 15.

(1) Buduće obveze koje su Sabor ili Vlada preuzeli prije stupanja na snagu ove Uredbe ne moraju se provoditi prema postupku iz članka 14. ove Uredbe.

(2) Odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva u čiju nadležnost spada buduća obveza iz stavka 1. ovoga članka, odgovoran je da se buduće obveze uključe u postupak donošenja državnog proračuna.

(3) Odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva odnosno osoba na koju je ovlast prenesena, obvezan je voditi posebnu evidenciju budućih obveza.

(4) Ministarstvo financija organizira jedinstveni registar kapitalnih izdataka i budućih obveza.

(5) Ministar financija propisat će način i postupak vođenja jedinstvenog registra budućih obveza i kapitalnih izdataka, na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA TROŠENJE JAVNOG NOVCA

Članak 16.

(1) Podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca, kao buduće obveze, prema članku 11. stavku 3. ove Uredbe, pravo je i odgovornost odgovornog dužnosnika nadležnog ministarstva.

(2) Ako pojedinačni zahtjev za buduću obvezu iz stavka 1. ovoga članka ne prelazi iznos od 100.000 kuna, odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva pravo iz stavka 1. ovoga članka može prenijeti na osobu odgovornu za podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca, koji naknadno mora odobriti odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva.

Članak 17.

(1) Odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva odnosno osoba odgovorna za podnošenje zahtjeva iz članka 16. stavka 2. ove Uredbe, prilikom podnošenja zahtjeva za trošenjem javnog novca, po potrebi može Ministarstvu financija pružiti pisano obrazloženje da :

a) zahtjev je u skladu s državnim proračunom, zakonom i drugim mjerodavnim propisima i

b) kapitalni izdaci, koji se predviđaju u sljedećem ili u narednim državnim proračunima, doprinijet će ukupnom gospodarskom rastu ili razvoju.

(2) Pored osnovnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ministar financija može propisati i dodatne uvjete.

Članak 18.

(1) Odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva odnosno osoba odgovorna za podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca obvezna je čuvati svaki zahtjev za trošenje javnoga novca iz članka 17. ove Uredbe.

(2) U zahtjevu za trošenje javnoga novca mora biti : a) podrobno opisan kapitalni izdatak odnosno vrste robe ili usluga koje se namjeravaju pribaviti i koristi koje se od njih očekuju ;

b) određena pozicija državnoga proračuna i račun računskoga plana gdje se iznosi trebaju planirati i gdje će se izdaci teretiti;

c) pruženo uvjerenje da predloženi kapitalni izdatak nije predviđen u drugom nadležnom ministarstvu;

d) pružiti suglasnost drugoga nadležnog ministarstva ako se zahtjev podnosi za više nadležnih ministarstava;

e) potpis odgovornog dužnosnika nadležnog ministarstva odnosno osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca i

f) vidljivo da je zahtjev upisan u jedinstvenomu registru iz članka 15. stavka 4. ove Uredbe.

(3) Postupak iz stavka 2. ovoga članka mora biti u skladu sa zakonom odnosno propisom kojim se uređuje nabava robe odnosno usluga.

(4) Ministar financija propisat će postupak podnošenja zahtjeva za trošenje javnoga novca i uz to obrasce kao obveznu dokumentaciju na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

3. KONTROLA ZAHTJEVA ZA ISPLATOM

Članak 19.

(1) Ministar financija, sukladno Zakonu o proračunu i ovoj Uredbi, odgovoran je za čuvanje javnoga novca i njegovo racionalno trošenje prema namjenama koje je utvrdio Sabor u državnom proračunu.

(2) Pravo i odgovornost iz stavka 1. ovoga članka ministar financija može prenijeli na kontrolora isplata koji je odgovoran i za kontrolu zahtjeva za trošenje javnoga novca.

Članak 20.

(1) Kontrolor isplata obavlja sljedeće kontrole:

a) kontrolu namjene,

b) kontrolu tekućih obveza i

c) kontrolu raspoloživosti javnoga novca.

Članak 21.

(1) U postupku kontrole namjene, kontrolor isplata provjerava je li opis robe ili usuluga što se namjeravaju nabaviti ili očekivana korist što se očekuje steći u skladu s namjenama iz državnog proračuna odnosno namjenama koje je utvrdio Sabor ili Vlada.

(2) Kontrolu namjene kontrolor isplata obavlja usporedbom opisa robe i usluga ili očekivane koristi s iznosima utvrđenim u državnomu proračunu.

(3) Ako zahtjev za trošenje javnoga novca nije u skladu s namjenama iz državnog proračuna odnosno namjenama koje je utvrdio Sabor ili Vlada, kontrolor isplata ne smije odobriti zahtjev za trošenje javnoga novca.

Članak 22.

(1) Kontrolor isplata obavlja kontrolu tekućih obveza tako da provjeri jesu li zahtjevi za plaćanjem, zajedno s ranije odobrenim zahtjevima koji još nisu podmireni, u okviru iznosa za planirano tromjesečje odnosno iznosa državnog proračuna koje je utvrdio Sabor.

(2) Kontrolor isplata obavlja kontrolu tekućih obveza na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka na razini osnovnog računa računskog plana proračuna odnosno na svakoj poziciji državnog proračuna.

(3) Kontrolor isplata, pored kontrole tekućih obveza u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka, kontrolira:

a) je li Sabor prihvatio uravnoteženje proračuna odnosno promjenu utvrđenog iznosa u državnom proračunu;

b) postoji li posebna odluka Vlade u svezi sa svakim izdatkom;

c) je li korištena mogućnost umanjenja stavke od 5 % na račun druge stavke;

d) je li korištena mogućnost plaćanja putem rezervi za te namjene.

(4) Kontrolor isplata odobrava zahtjev za trošenje javnoga novca ako su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. i 2. odnosno ako su obavljene provjere iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Kontrolor isplata odobrava zahtjeve za trošenje javnoga novca u pisanom obliku, prema dokumentaciji odnosno obrascima koje propisuje ministar financija.

Članak 23.

(1) Kontrola raspoloživosti javnoga novca obuhvaća kontrolu mogu li se izdaci odnosno obveze podmiriti iz raspoloživog javnoga novca naplaćenog i uprihodovanog kao prihod odnosno primitak državnog proračuna.

(2) Kontrolor isplata obvezan je provjeriti stvarnu raspoloživost javnoga novca za nadležno ministarstvo odnosno agenciju na temelju službene obavijesti od osobe odgovorne za izvršavanje plaćanja državnog proračuna ili u izravnom kontaktu s tom osobom.

Članak 24.

(1) Kontrolor isplata, na temelju prava i obveza iz ove Uredbe, odobrava zahtjev za plaćanjem:

a) nakon obavljenih kontrola propisanih ovom Uredbom i pravilnikom što ga je propisao ministar financija i pošto se uvjeri :

- da će se novac trošiti za namjene koje su u skladu s državnim proračunom fiskalne godine koje je utvrdio Sabor i

- da je novac raspoloživ ili će biti raspoloživ u skladu sa zakonima i propisima koji uređuju to područje i to kod svake pojedinačne isplate;

b) ako osoba koju odredi ministar fnancija kao ovjerovitelja isplata, na način određen ovom Uredbom ili propisom ministra financija, već nije odobrio trošenje javnoga novca i

c) ako su zahtjevi koji se odnose na odobravanje isplata u skladu sa zahtjevom ili propisom koji je donio ministar financija.

(2) Kontrolor isplata vodi odgovarajuću evidenciju, koja poglavito sadrži:

a) pozicije odobrene državnim proračunom, razvrstane na tromjesečne planove, za koje je novac raspoloživ ili će biti raspoloživ i za koje obavlja kontrolu i to:

- zahtjeve za potrošnju javnoga novca i

- stvarne isplate zahtjeva,

b) iznose koje je ovlašten odobriti odnosno kontrole tekućih obveza, prema svakoj poziciji i

c) sve zahtjeve koji su već bili odobreni, i to za svaku poziciju zasebno.

(3) Ministar financija odredit će kontrolora isplata i propisati prava i uloge odobravanja zahtjeva za trošenje javnoga novca, na temelju ovlasti iz ove Uredbe i članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

(4) Ako to okolnosti nameću odnosno ako ima mnogo transakcija i poslovnih događaja, ministar financija može u skladu s ovom Uredbom odrediti više kontrolora isplata u okviru jednoga nadležnog ministarstva.

(5) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, ministar financija može odrediti i glavnog kontrolora isplata unutar nadležnog ministarstva.

(6) Propis iz stavka 3. ovoga članka može sadržavati i propisanu dokumentaciju odnosno propisane obrasce odobravanja zahtjeva za trošenje javnoga novca.

4. RAČUNOVODSTVENA KONTROLA

Članak 25.

(1) Računovodstvena kontrola, sukladno ovoj Uredbi i provedbenim propisima, obuhvaća ovjeravanje da bi se isplata mogla izvršiti.

(2) Da bi se mogla provesti računovodstvena kontrola odnosno odobriti isplata, prema stavku 1. ovoga članka, obvezno se poduzimaju sljedeće mjere i postupci:

a) provjera valjanosti postojanja obveze;

b) provjera je li mjerodavna osoba u pisanom obliku potvrdila da je usluga obavljena odnosno da je roba isporučena kao što je naručena i kao što je očekivano;

c) provjera valjanosti fakture kojom se zahtijeva plaćanje i specificiranje da je usluga korektno obavljena te da je prikladna kao osnova za plaćanje;

d) provjera je li vjerovnik ispravno identificiran i

e) provjera je li kontrolor isplata odobrio isplatu odnosno jesu li novčana sredstva ili ekvivalenti novca raspoloživi da se podmiri obveza u smislu postoje li ograničenja tekućih obveza i ograničenja raspoloživosti novca.

Članak 26.

(1) Ovjerovitelj isplata dužan je provjeriti valjanost postojanja obveze, a u smislu odredbi članka 25. stavka 2. točke b) ove Uredbe, prije ovjeravanja zahtjeva za isplatom provjeriti je li osoba odgovorna za kontrolu isplata odobrila zahtjev za trošenje javnoga novca i je li eventualno faktura već plaćena.

(2) Nakon provjera iz stavka 1. ovog članka ili i drugih postupaka određenih ovom Uredbom ili prijenosa ovlasti ministra financija, ovjerovitelj isplata ovjerava isplatu odnosno potpisuje zahtjev za isplatom.

Članak 27.

(1) Ovjerovitelj isplata obavlja provjeru je li mjerodavna osoba potvrdila primitak robe odnosno usluge sukladno članku 25. stavku 2. točki b) ove Uredbe i odnosi li se ispostavljena faktura na isporučenu robu ili pruženu uslugu.

(2) Bez provjere prema stavku 1. ovoga članka osoba odgovorna za ovjeravanje zahtjeva ne smije ovjeriti odnosno potpisati zahtjev za isplatu.

Članak 28.

Ministar financija pri određivanju ovjerovitelja isplata može za neko nadležno ministarstvo odrediti istu osobu za ovjerovitelja isplata i kontrolora isplata.

Članak 29.

(1) Pored uvjeta navedenih u člancima 25., 26. i 27. ove Uredbe, ovjerovitelj isplata ovjerit će zahtjev za isplatu nakon provjere:

a) je li odgovorni dužnosnik nadležnog ministarstva odnosno osoba odgovorna za podnošenje zahtjeva za trošenje javnog novca podnijela zahtjev za trošenje javnog novca ako se radi o budućim obvezama iz državnog proračuna prethodne fiskalne godine;

b) je li mjerodavna osoba potvrdila da je roba ili usluga primljena u kakvoći i količini navedenoj u narudžbi ili ugovoru;

c) je li faktura ispravno i prikladno uvedena u knjigu ulaznih faktura;

d) je li vjerovnik ispravno identificiran i

e) je li plaćanje za istu robu odnosno uslugu već izvršeno.

(2) Ministar financija odredit će ovjerovitelje isplata i propisati postupak ovjeravanja, u skladu s ovom Uredbom i na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

(3) Ovjerovitelje isplata iz stavka 3. ovoga članka određuje ministar financija u svakom nadležnom ministarstvu.

5. REVIZIJA

Članak 30.

(1) Revizija se obavlja nakon izvršenih plaćanja.

(2) Revizija se obavlja na način i prema postupcima utvrđenim zakonom kojim se uređuje državna revizija.

(3) Obvezuju se odgovorni dužnosnici nadležnih ministarstava da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe organiziraju internu reviziju i imenuju interne revizore.

(4) Prava i odgovornosti internih revizora iz stavka 3. ovoga članka moraju biti u skladu s pravima i obvezama iz zakona kojim se uređuje državna revizija odnosno u skladu s revizijskim standardima INTOSAI.

(5) Interni revizor ne može sastaviti i potpisati mišljenje o reviziji financijskih izvještaja.

(6) Uvjeti za imenovanje internog revizora, u pogledu kvalifikacije, jesu isti koji vrijede za vanjskog revizora.

(7) Ovlašćuje se ministar financija da, pri izvršenju obveza iz stavka 3. ovoga članka, internim revizorima odredi odgovarajuću ulogu u financijskoj i računovodstvenoj kontroli iz ove Uredbe.

V. FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE

Članak 31.

(1) Svaki iznos prihoda i primitaka i drugih iznosa koji pripadaju državnom proračunu, sukladno zakonu kojim se uređuje proračun, mora se uplatiti na jedinstveni račun riznice otvoren kod Narodne banke Hrvatske.

(2) Ni jedan se izdatak ni drugo plaćanje i drugi iznos ne smije isplatiti s jedinstvenog računa riznice ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti i postupci predviđeni zakonom, ovom Uredbom i provedbenim propisima.

(3) Ministar financija propisat će način i postupak poslovanja preko jedinstvenog računa riznice, na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu.

Članak 32.

(1) Pravo raspolaganja javnim novcem na jedinstvenom računu riznice, koji je otvoren kod Narodne banke Hrvatske, ima ministar financija.

(2) Ministar fnancija može, pisanim aktom, djelomice ili u cijelosti ovlast iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na jednog ili više odgovornih osoba riznice.

(3) Kontrolor isplata i ovjerovitelj isplata nemaju pravo raspolaganja javnim novcem na jedinstvenom računu riznice.

VI. SLUŽBENI DOKUMENTI

Članak 33.

(1) Za funkcioniranje jedinstvenog računa riznice koriste se službeni dokumenti odnosno propisani obrasci.

(2) Ministar financija, na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu, propisat će službene dokumente odnosno obcasce koji se odnose na podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca te na financijsku i računovodstvenu kontrolu sukladno ovoj Uredbi.

(3) Ministar financija, na temelju ovlasti iz članka 54. stavka 2. Zakona o proračunu, propisat će poseban obrazac za plaćanja s jedinstvenog računa riznice.

(4) Zavod za platni promet može za potrebe riznice voditi i ažurirati registar svih proračunskih korisnika, u skladu s ugovorom iz članka 3. ove Uredbe.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 34.

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna kaznit će se:

a) osoba koja rukovodi Zavodom za platni promet ako podatke Glavne knjige riznice prema članku 3. stavku 3. ove Uredbe ne vodi pravodobno i točno i ako ne vodi i ne ažurira registar proračunskih korisnika prema članku 33. stavku 5. ove Uredbe;

b) osoba odgovorna za glavnu knjigu nadležnog ministarstva ako ne vodi glavnu knjigu ili ako podaci nisu isti kao u sustavu glavne knjige riznice, sukladno članku 4. stavcima 1. i 2. ove Uredbe ;

c) odgovorna osoba za prikupljanje i naplatu javnog novca, ako se ne pridržava odredaba članaka 8. i 9. ove Uredbe;

d) osoba ođgovorna za podnošenje zahtjeva za trošenje javnoga novca ako se ne pridržava odredaba članaka od 16. do 18. ove Uredbe;

e) kontrolor isplata ako se ne pridržava odredaba članaka od 19. do 24. ove Uredbe;

f) ovjerovitelj isplata ako se ne pridržava odredaba članaka od 25. do 29. ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe provedbenih propisa koji su u suprotnosti s ovom Uredbom.

(2) Ovlaštenja koja ministar financija u skladu s ovom Uredbom prenese na kontrolora isplata i na ovjerovitelja isplata

istječu na kraju fiskalne godine i mogu se obnoviti za narednu fiskalnu godinu.

Članak 36.

Zadužuje se ministar financija da najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe za svako nadležno ministarstvo donese program o postupnoj primjeni odredaba ove Uredbe koje se odnose na glavnu knjigu riznice i jedinstveni račun riznice.

Članak 37.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 400-06/95-02/02

Urbroj : 5030116-95-2

Zagreb, 23. studenoga 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v.r.