Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 01.12.1995 Pravilnik o obavljanju pokusne plovidbe brodova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 11. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94) ministar pomorstva, prometa i veza Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POKUSNE PLOVIDBE BRODOVA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja pokusne plovidbe brodova u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na brodove koji za vrijeme pokusne plovidbe viju zastavu Republike Hrvatske ili viju zastavu druge države ako se pokusna plovidba obavlja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pokusna plovidba broda, u smislu ovog pravilnika, jest plovidba broda u gradnji ili postojećeg broda nakon obavljenog pregleda ili popravka od bitnog utjecaja na sposobnost za plovidbu za vrijeme ili nakon gradnje i pri obavljanju osnovnoga redovnoga i izvanrednoga pregleda postojećeg broda.

Tehnički nadzor u svrhu utvrđivanja sposobnosti za obavljanje pokusne plovidbe obavlja Hrvatski registar brodova u skladu sa Tehničkim pravilima.

Na temelju obavljenog nadzora, brodu se izdaje svjedodžba o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe kojom se potvrđuje da je brod sposoban za obavljanje pokusne plovidbe.

Navedena svjedodžba ne zamjenjuje brodske isprave propisane međunarodnim konvencijama, koje brod mora imati sukladno propisima države čiju zastavu brod vije tijekom obavljanja pokusne plovidbe.

Članak 3.

Mjesto i vrijeme obavljanja pokusne plovidbe broda mora se najaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji koja će izdati odobrenje za obavljanje pokusne plovidbe broda.

Lučka kapetanija iz stavka 1. ovog članka dužna je obavijestiti ostale sudionike u pomorskom prometu o mjestu i vremenu obavljanja pokusne plovidbe broda.

Članak 4.

Na brodu kojim se obavlja pokusna plovidba mogu se nalaziti, osim članova posade, osobe koje obavljaju ili nadziru obavljanje radova ili ispitivanja.

Članovi posade i osobe iz stavka 1. ovog članka moraju biti pravovremeno ukrcani na brod radi upoznavanja s postupcima odnosno radnjama koje će se izvoditi na brodu za vrijeme pokusne plovidbe.

Članak 5.

Zapovjednik broda kojim se obavlja pokusna plovidba mora imati najmanje dvije godine plovidbenog staža u svojstvu zapovjednika broda upisanog u kategoriju duge plovidbe.

Članak 6.

Nadležna lučka kapetanija može zabraniti obavljanje pokusne plovidbe pri kojoj se izvode radovi na brodu uz upotrebu sredstava, materijala odnosno opreme koja predstavlja neposrednu opasnost za brod, ukrcane osobe ili okolinu, ili ako se na mjestu obavljanja pokusne plovidbe obavljaju druge aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnu plovidbu.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju pokusne vožnje broda ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/97

Urbroj: 530-02-95-2

Zagreb, 22. studenog 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.