Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 01.12.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-907/1995. od 22. studenoga 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Moinčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Hrvatske seljačke stranke Županije varaždinske, na sjednici održanoj dana 22. studenoga 1995. godine, donio je

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-II-907/1995. OD 22. STUDENOGA 1995.

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće općine Gornji Kneginec ("Narodne novine", br. 84/95).

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska seljačka stranka Županije varaždinske, Županijski odbor i Općinski odbor općine Gornji Kneginec (dalje: predlagatelji), podnijeli su prijedlog, nazvan ustavna tužba, za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti propisa navedenog u izreci (dalje:Odluka).

Predlagatelji smatraju da je osporena Odluka suprotna odredbama članaka 4. i 16. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95 i 76/95 - dalje: Zakon), kao i odredbama članaka 19. stavak 1, 44. i 45. Ustava, slijedom čega su ovom Sudu predložili donošenje odluke o njenom ukidanju.

Nezakonitost, odnosno neustavnost osporene Odluke predlagatelji temelje na tvrdnjama da nisu mogli, u roku koji je određen člankom 16. Zakona, dostaviti prijedloge svojih kandidata izbornoj komisiji jer su sa zakašnjenjem primili "Narodne novine", br. 84/95 u kojima je ta Odluka objavljena, zatim da je dan održavanja izbora određen suprotno odredbama članka 4. Zakona, te da nije imenovana općinska izborna komisija, a niti da su određene izborne jedinice u općini Gornji Kneginec.

Osporenom Odlukom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, uređeno je slijedeće: raspisani su izbori za članove Općinskog vijeća općine Gornji Kneginec, a za dan provedbe izbora određen je 26. studenoga 1995. godine (točka I.); Županijska izborna komisija je obvezna imenovati predsjednika, članove i zamjenike članova Općinske izborne komisije za provođenje izbora u općini Gornji Kneginec (točka II.); Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Gornji Kneginec je obvezan utvrditi izborne jedinice za izbor članova Općinskog vijeća (točka III.); utvrđeno je da Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" (točka IV.).

Odluka je objavljena u "Narodnim novinama", br. 84/95 od 20. listopada 1995. godine.

Prijedlog nije osnovan.

Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da u konkretnom slučaju nema osnove za sumnju u neustavnost osporene Odluke, jer se njenim odredbama ne povređuju odredbe Ustava navedene u prijedlogu. U članku 19. stavak 1. Ustava riječ je o zakonskoj utemeljenosti pojedinačnog akta državne uprave ili tijela koje ima javne ovlasti, a osporena Odluka nema značaj pojedinačnog akta. Nadalje nema nesuglasnosti niti prema članku 44. Ustava, jer tom Odlukom nije onemogućeno ostvarivanje ustavnog prava građana na sudjelovanje u javnim poslovima, odnosno na rad u javnim službama. Isto tako nema suprotnosti niti s člankom 45. Ustava, jer osporena Odluka po svom sadržaju ne osporava biračko pravo građana, niti onemogućava njegovo ostvarivanje, odnosno provedbu izbora u općini Gornji Kneginec. Djelomično je osnovan prijedlog u pravcu ispitivanja zakonitosti osporene Odluke i to u dijelu koji se tiče roka u kojem se moraju održati izbori. Naime, u stavku 2. članka 4. Zakona utvrđeno je da se izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave moraju održati najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Općinsko vijeće općine Gornji Kneginec raspušteno je, a vijećnicima, općinskom načeiniku i članovima poglavarstva je prestao mandat na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća općine Gornji Kneginec ("Narodne novine", br. 71/95). Suglasno točki VIII. te Odluke, ona je stupila na snagu 25. rujna 1995. godine - danom objave u "Narodnim novinama". Kako je u točki 1. (druga rečenica) osporene Odluke utvrđeno da se za provedbu izbora određuje 26. studenoga 1995. godine, to će se u općini Gornji Kneginec izbori održati 62. dan od raspuštanja predstavničkog tijela te općine.

Nesuglasnosl točke 1. osporene Odluke s odredbom stavka 2. članka 4. Zakona u navedenom smislu, po ocjeni ovoga Suda nema značaj takve povrede zakona koja bi uzrokovala nemogućnost ostvarivanja kako samog biračkog prava građana općine Gornji Kneginec tako i njihovog ustavnog prava na lokalnu samoupravu. Navedena zakonska odredba ima za svrhu da se izbori u jedinici lokalne samouprave pripreme i provedu u objektivno mogućem vremenu, što ne znači da izbori nisu pravovaljani ukoliko se provedu i izvan toga roka.

U ostalom dijelu prijedloga Odluka se osporava zbog toga što postoje nedostaci u njenoj provedbi, odnosno primjeni, a što u smislu odredaba članka 125. Ustava nije u nadležnosti ovoga Suda.

Iz navedenih razloga je temeljem članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94) riješeno kao u točki 1. izreke, dok se objava rješenja (točka 2. izreke), temelji na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-II-907/1995

Zagreb, 22. studenoga 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v.r.