Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 29.11.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJPOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


Na temelju članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 5., članka 30. stavka 6., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 4. i članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94. i 19/94.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA 0 ZDRAVSTVENOJ KONTROLI BILJA I KONTROLI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U PROMETU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

(1) U Pravilniku o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice ("Narodne novine", br. 12/95.), u članku 2. stavku l. točki 4., brišu se riječi : "kvasac, škrob", a iza riječi "žitarica" dodaje se zarez i riječ "muesli".

(2) U stavku 2., unutar zagrada, briše se riječ "tjestenina" (na dva mjesta) i riječ "škrob".

Članak 2.

(1) U članku 6. stavku 1. iza riječi "uvoznici", dodaju se riječi: "zastupnici, posrednici,".

(2) U stavku 2. iza riječi "fizičke" dodaju se riječi "i pravne".

Članak 3.

(1) U članku 10., stavku 1. točki 1. iza riječi "gljive", dodaju se riječi "sirovu kavu".

(2) Točka 4. mijenja se i glasi:

"4. proizvode prehrambene industrije biljnog podrijetla (slad te pahuljice žitarica, muesle, brašno i rižu ako su u izvornom pakiranju pripremljenom za maloprodaju pojedinačne težine do 5 kg)";

(3) Točka 5. briše se.

(4) Točke 6., 7., 8., 9., 10., l l. i 12. postaju točkama 5., 6., 7., 8., 9.,10. i 11.

(5) Iza točke 12. dodaju se točke 12., 13., i 14. koje glase:

"12. piljeno drvo (lamperija, daske i grede, nepareni parket i furnir, itd.) koje nije upotrebljavano i koje je bez ostataka kore ;

13. robne uzorke bilja, u količinama koje su razmjerne namjeni za koju su određeni, osim sadnog materijala;

14. sitne pošiljke sjemena povrća i cvijeća ukupne mase do 100 g, odnosno gomolja i lukovica cvijeća ukupne mase do 3 kg, u izvornom pakiranju, s deklaracijom i podrijetlom iz zemalja Europske unije."

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"(1) Fitocertifikat za pošiljke:

- rezanog cvijeća iz rodova Chrysanthemum, Dianthus i Gypsophila ;

- lončanica iz rodova Capsicum, Chrysanthemum, Dianthus, Gerbera, Senecio x hybridus (Cineraria);

- povrća s lišćem iz rodova Beta, Brassica, Lactuca, Spinacia, te vrste Apium graveolens;

podrijetlom iz Austrije, Belgije, Francuske, Malte, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije, mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu:

"Pošiljka je pregledana od inspektora nadležne službe za zaštitu bilja zemlje izvoznice i nije nađena Liriomyza huidobrensis".

Kod uvoza gore navedenog bilja iz zemalja Južne, Srednje i Sjeverne Amerike dopunska izjava treba glasiti:

"Pošiljka je pregledana od inspektora nadležne službe za zaštitu bilja zemlje izvoznice i nije nadena Liriomyza huidobrensis, Amauromyza maculosa i Liriomyza sativa.

(2) Fitocertifikat za pošiljke materijala za razmnožavanje (osim sjemena) i sadnog materijala iz rodova biljaka navedenih u stavku 1. ovog članka, podrijetlom iz Austrije, Belgije, Francuske, Malte, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije, mora sadržavati sljedeću dopunsku izjavu:

"Bilje potješe od zdravih biljaka. Na mjestu proizvodnje nije bilo pojave Liriomyza huidobrensis. Tijekom tri mjeseca prije otpreme pošiljke, najmanje svakog mjeseca, nadležno tijelo zemlje izvoznice pregledalo je uzgajane biljke tijekom vegetacije".

Kod uvoza prethodno spomenutih biljaka iz zemalja Južne, Srednje i Sjeverne Amerike dopunska izjava treba glasiti:

"Bilje potječe od zdravih biljaka. Na mjestu proizvodnje nije bilo pojave Liriomyza huidobrensis, Amauromyza maculosa i Liriomyza sativa. Tijekom tri mjeseca prije otpreme pošiljke, najmanje svakog mjeseea, nadležno tijelo zemlje izvoznice pregledalo je uzgajane biljke tijekom vegetacije"

Članak 5.

Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi :

"(1) Radi sprečavanja unošenja uzročnika bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. u Republiku Hrvatsku određuje se sljedeće

1. Zabranjuje se uvoz, provoz i provoz s pretovarom živog bilja i njegovih dijelova (osim plodova i sjemena) rodova biljaka domaćina bakterijske paleži navedenih u stavku 2. ovoga članka podrijetlom iz: Armenije, Bermuda, Belgije, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Danske, Egipta, Francuske, Grčke, Irske, Indije, Izraela, Italije, Jordana, Kanade, Libanona, Luksemburga, Makedonije, Meksika, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Švedske, Turske, Velike Britanije i bivših republika Jugoslavije - Crne Gore i Srbije u razdoblju od 16. travnja do 31. listopada ako su biljke podrijetlom iz zemalja sjeverne polutke odnosno od 16. listopada do 30. travnja ako su biljke podrijetlom iz zemalja južne polutke.

2. Iznimno se dopušta provoz (bez pretovara) živog bilja i njegovih dijelova iz rodova biljaka domaćina bakterijske paleži navedenih u stavku 2. ovoga članka, u razdobljima navedenim u točki l. ovog stavka i podrijetlom iz zemalja navedenih u točki 1. ovoga stavka, u slučaju kad se pošiljke živog bilja i njegovih dijelova nalaze u zatvorenim prijevoznim sredstvima (kontejneri, kamioni-hladnjače, vagoni-hladnjače i poštanski paketi)."

Članak 6.

U članku 48. stavku 3. iza riječi "živi kukci ili grinje" dodaju se riječi: "određeni u Prilogu VIII."

Članak 7.

U članku 50. stavku 1. broj "19." zamjenjuje se brojem "51".

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 320-20/95-01/160

Urbroj: 525-01-95-l

Zagreb, 20. studeni 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.