Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 22.11.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-945/1995. od 20. studenoga 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o žalbi Hrvatske socijalno liberalne-stranke (HSLS) u izbomom sporu, na sjednici održanoj dana 20. studenoga 1995. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-VII-945/1995. OD 20. STUDENOGA 1995.

1. Odbija se žalba Hrvatske socijalno liberalne stranke (HSLS) podnesena protiv rješenja Izbome komisije Republike Hrvatske, Klasa: 013-01/95-01/01, Ur. broj: 56605-95-516, od 17. studenoga 1995. godine.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske žalbu protiv rješenja danog u izreci, kojim je Izborna komisija Republike Hrvatske odbila prigovor žalitelja izjavljen zbog nepravilnosti u postupku izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Repi Hrvatske u XXVI. izbornoj jedinici, te službenih rezultata za zastupnika s državnih lista.

U žalbi se predlaže da Ustavni sud Republike Hrvatske poništi izbore u XXVI. izbornoj jedinici i odredi rok u kojem održati ponovni izbori te da se u skladu s Obvezatnim uputama broj III Izborne komisije Republike Hrvatske, ponovno izborni rezultati za zastupnike u Zastupnički dom Sabor Republike Hrvatske s dravnih lista.

Izborna komisija Republike Hrvatske je navedenim rješenjem odbila prigovor Hrvatske socijalno liberalne stranke, utvrdila da nepravilnosti, do kojih je došlo pri sastavljan. pisnika o radu biračkih odbora na biračkim mjestima 3, 96 i 136. u XXVI. izbornoj jedinici, nisu utjecale, niti su mogle utjecati na rezultat izbora kandidata o kojima se u toj izbornoj, jedinici glasovalo za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Za navode prigovora kojima se osporava pravilnost i popisa birača na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovi kojima se glasovalo za kandidate XXVI. izbome jedinice, na komisija je navela da to ne ulaži u njezin djelokrug rada i da se u navedenim slučajevima, ako su osnovani navodi prigovora, radi o takvom smanjenju biračkog tijela na tim bin mjestima koje ne bi utjecalo na konačni rezultat izbora.

Također je Izborna komisija utvrdila neosnovanima navode žalitelja u svezi s utvrđivanjem rezultata izbora kandidata državnih lista, pri čemu je zauzet stav da nevažeče glasačke listiće nije trebalo uzeti u obzir, jer oni ne predstavljaju glas koji bi dobila određena državna lista, odnosno iz nevažečeg glasačkog lističa se ne može utvrditi volja birača da glasuje za kojeg kandidata ili za određenu državnu listu. Do razlika u broju glasačkih listića, odnosno glasova pojedinih državnih lista,1 stajalištu Izborne komisije, došlo je zbog grešaka pri unosu podataka iz zapisnika o radu biračkih odbora u informacijski sutav, a što je, tvrdi Izboma komisija; ispravljeno u izvješću i službenim rezultatima izbora.

Žalba nije osnovana.

Ustavni sud Republike Hrvatske temeljem članka 125 alineja 7. Ustava, odnosno članka 38. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.1 nadzire ustavnost i zakonitost izbora i rješava izbome sporove koji nisu u djelokrugu sudova. Nadalje, prema članku 53. Zakonana o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine"; br. 30/93, 11/94 i 68/95), Ustavni sud Republiek Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike Sabor Republike Hrvatske i rješava izborne sporove u skladu odredbama toga Zakona.

Uvidom u izvomi izbomi materijal s biračkih mjesta 3, 7, 76, 88. 96, 116, 133, 136, i 137 u XXVI izbornoj jedinici Ustavni sud je utvrdio da je Izboma komisija Republike Hrvatske ponovnom utvrđivanju rezultata, glasovanja na tim bin mjestima izvršila ispravke onih nepravilnosti na koje su žitelji osnovano ukazali, a to je bio slučaj kod biračkih mjesta 3, 96, 116 i 136. Za ostala biračka mjesta navedena u žalbi, Izborna komisija je osnovano utvrdila da nije bilo nepravilnosti. Ustavni sud Repuiblike Hrvatske prihvaća zauzeta stajališta Izborne komisije.

U žalbi Ustavnom sudu Republike Hrvatske žalitelji ne pojašnjavaju, niti pobliže određuju svoje sumnje u pogledu navodnih nepravilnosti na biračkih mjestima 76, i 88. u XXVI. izbornoj jedinici u smislu da je na istima došlo do "naknadne proizvodnje" glasačkih listića. Takve uopćene i neargumentirane tvrdnje žalitelja ne mogu biti osnova za uvažavanje žalbe.

O navodima žalitelja u svezi s nepravilnostima u postupku izbora zastupnika s državnih lista, odnosno načina konačnog utvrđivanja rezultata glasovanja za državne liste, Ustavni sud je cjelovito rješavao u predmetu Suda broj U-VII-944/1995, u kojem je dao tumačenje odredbe članka 24. stavak 4. Zakona o izborima zastupnika u ·Sabor Republike Hrvatske.

Stoga se žalitelji upućuju na tu odluku Suda, kao i na odluku u predmetu Suda broj U-VII-941/1995, u kojoj je dano tumačenje odredbe članka 24. stavak 3. navedenog Zakona.

Slijedom navedenog, Ustavni sud je na temelju ovlaštenja iz članka 57. stavak 5, navedenog Zakona, riješio kao u točki 1. izreke.

Objava ovog rješenja (točka 2. izreka) temelji se na odredbi članka 20. stavak I. Ustavnog

zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj : U-VII-945/1995.

Zagreb, 20. studenoga 1995.