Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 15.11.1995 Pravilnik o stručnoj izobrazbi vježbenika i ispitima za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 62. i 63. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine broj 21/74, 39/74, 55/88, 19/90 i 66/93), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ IZOBRAZBI VJEŽBENIKA I ISPITIMA ZA ZVANJA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE U KAZNENIM TIJELIMA I ZAVODIMA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se izobrazba vježbenika u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika, te polaganje stručnih ispita za zvanja pripadnika pravosudne policije.

Članak 2.

Državni službenik koji se prvi put prima na rad u kazneno tijelo ili zavod za preodgoj maloljetnika i ima položen državni stručni ispit, obvezan je završiti tečaj i položiti stručni ispit za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika.

II. TEČAJ ZA VJEŽBENIKE

Članak 3.

Za vježbenike u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika po prijamu u državnu službu može se organizirati uvodni tečaj u trajanju od 15 dana.

Nastavni predmeti na tečaju iz stavka 1. ovoga članka su osnove predmeta iz Programa posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika i osnove predmeta iz točke II redni broj 1, 2, 4,12, 14, 15,16, 17. i 18. Programa stručnog ispita za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika.

Tečaj za vježbenike u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika organizira se u trajanju od najmanje tri mjeseca.

Na tečaj će se pozvati vježbenici kojima je istekla najmanje polovina vježbeničkog staža i čiji je rad pozitivno ocijenjen.

Članak 4.

Ministar pravosuda rješenjem utvrđuje: početak tečaja, mjesto održavanja, voditelja tečaja, predavače i ispitnu komisiju tečaja i datum polaganja ispita.

Članak 5.

Ocjenu vježbeničke prakse daje komisija u sastavu: upravitelj odnosno ravnatelj kaznenog tijela odnosno zavoda za preodgoj maloljetnika, načelnik ustrojstvene jedinice i voditelj prakse.

Članak 6.

Tečaj se sastoji od teorijske nastave i praktičnog rada.

Nastavni predmeti na tečaju za vježbenike u kaznenim tijelima i zavodima za predogoj maloljetnika utvrđeni su Programom posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika i Programom stručnog ispita za zvanja pripadnika pravosudne policije u kaznenim tijelima i zavodima za preodgoj maloljetnika.

Članak 7.

Za vrijeme pohađanja tečaja, polaznik tečaja ima sva prava i obveze iz službeničkog odnosa.

Polaznik tečaja koji s nastave izostane opravdano l/6 od ukupno predviđenog fonda nastavnih sati, ponovit će tečaj. Zbog posebno opravdanih zdravstvenih razloga može se dozvoliti polaganje ispita bez ponavljanja tečaja.

Članak 8.

O tijeku tečaja vodi se dnevnik u koji se unose: osobni podaci polaznika, nastavni predmeti, evidencija o realizaciji nastavnog plana i programa, evidencija o izostancima.

Članak 9.

Za predavača može se imenovati službenik I vrste zvanja s najmanje 5 godina radnog staža.

Predavači vode evidenciju o realizaciji nastavnog plana i programa tečaja.

Voditelj tečaja vodi evidenciju nazočnosti i izostanaka, brine o ukupnoj realizaciji nastavnog plana i programa, podnosi izvješča Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija.

Za voditelja tečaja može se imenovati državni službenik u zvanju viši savjetnik ili savjetnik, ili stariji nadzornik pravosudne policije, ili samostalni nadzornik, ili zapovjednik pravosudne policije.

III.STRUČNI ISPIT

Članak 10.

Stručni ispiti (u daljnjem tekstu: ispiti) su ispiti za zvanja pripadnika pravosudne policije i ispiti za promaknuća u viša zvanja.

Članak 11.

Ministar pravosuđa donosi rješenje o odobravanju polaganja ispita.

Obavijest o polaganju ispita državnom službeniku mora biti dostavljena najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Članak 12.

Tijekom ispita vodi se zapisnik koji potpisuju : predsjednik, članovi i tajnik ispitne komisije:

Zapisnik o tijeku ispita vodi se na obrascu koji je propisan za državni stručni ispit.

Uspješnost na ispitu ocjenjuje se brojčanim ocjenama u rasponu od 1 do 5.

Članak 13.

Državni službenik koji odustane od već započetog polaganja ispita, smatra se da nije položio ispit.

Članak 14.

Driavni službenik koji na ispitu ne zadovolji najmanje iz dva predmeta, ima pravo na opetovano polaganje ispita iz tih predmeta u roku koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti duži od 30 (trideset) dana.

Državni službenik koji na ispitu ne zadovolji iz tri ili više predmeta ili je odustao od već započetog polaganja ispita, može opetovano polagati ispit po isteku roka od 6 mjeseci.

Ako državni službenik ni drugi put ne zadovolji na ispitu, ne može ponovno pristupiti ispitu prije isteka roka od jedne godine.

Članak 15.

Državnom službeniku koji je položio ispite propisane ovim Pravilnikom, izdaje se svjedodžba na obrascu broj 1.

Svjedodžbu potpisuju predsjednik i tajnik ispitne komisije. Svjedodžba se izdaje u tri primjerka i dostavlja državnom službeniku, kaznenom tijelu ili zavodu za preodgoj maloljetnika u kojem je državni službenik u službi i Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija.

Članak 16.

U Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija vodi se evidencija o državnim službenicima koji su pristupili polaganju ispita.

Knjigu evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi tajnik ispitne komisije prema obrascu broj 2.

IV. ISPITNA KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 17.

Ispitnu komisiju imenuje ministar pravosuđa.

Ispitnu komisiju čine predsjednik i dva člana komisije.

Tajnik komisije obavlja sve administrativne poslove.

Članak 18.

Voditelju tečaja, predavačima, ispitnoj komisiji i tajniku pripada pravo na naknadu za rad, osim u slučaju iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika.

Visinu naknade utvrđuje rješenjem ministar pravosuđa

Članak 19.

Obrasci broj 1 i 2 otiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj izobrazbi pripadnika pravosudne policije ("Narodne novine" broj 64/94).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-02/95-01/315

Urbroj: 514-07-01-95-1

Zagreb, 7. studenoga 1995.

Ministar

Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.