Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 15.11.1995 Pravilnik o obrascima i načinu uporabe službenih iskaznica i posebnih oznaka ovlaštenih službenih osoba ministarstva pravosuđa i kaznenih tijela
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 52. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine" broj 21/74, 39/74, 55/88, 19/90 i 66/93), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA I NAČINU UPORABE SLUŽBENIH ISKAZNICA I POSEBNIH OZNAKA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I KAZNENIH TIJELA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci i način uporabe službenih iskaznica i posebnih oznaka koje nose ministar, zamjenik ministra, tajnik ministarstva, pomoćnik ministra, ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa i pripadnici pravosudne policije (u daljnjem tekstu: nositelji iskaznice), vođenje evidencije o službenim-iskaznicama, posebnim oznakama te o načinu izdavanja i zamjeni službenih iskaznica i posebnih oznaka.

Članak 2.

Obrasci službenih iskaznica izrađuju se tehnikom zaštitnog tiska dimenzija 85 x 55 mm.

Službene iskaznice su označene serijskim brojem i oznakom obrasca, a pečat Ministarstva pravosuđa otisnut je tehnikom suhotiska preko fotografije nositelja iskaznice, u donjem desnom kutu.

Članak 3.

Prednja strana obrasca službene iskaznice sadrži:

- u gornjem dijelu, cijelom dužinom službene iskaznice, u širini 8 mm od gornjeg ruba, hrvatski pleter (troplet) bijelo-plave boje na srebrnoj podlozi;

- na lijevoj strani, mjesto za fotografiju veličine 30 x 40 mm;

- desno od mjesta za fotografiju, grb Republike Hrvatske;

- desno od grba, u gornjem redu, u crnoj boji, velikim slovima, "Republika,Hrvatska", u slijedećeni redu "Ministarstvo pravosuđa", a ispod naziva ministarstva; većim slovima riječi "Službena iskaznica";

- desno od mjesta predviđenog za fotografju, ispod riječi "Službena iskaznica", ime i prezime, jedinstveni matični broj građanina, te položaj ili zvanje ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa, a za pripadnika pravosudne policije broj značke;

- ispod mjesta predviđenog za fotografiju, u donjem lijevom kutu, u crnoj boji oznaku obrasca iskaznice i u crvenoj boji serijski broj iskaznice.

Članak 4.

Službena iskaznica ministra, zamjenika ministra, tajnika ministarstva i pomoćnika ministra, na prednjoj strani, ispod riječi "Ministarstvo pravosuđa", a iznad riječi "Službena iskaznica" sadcii naziv dužnosti odnosno položaja, otisnut velikim slovima u crnoj boji i nosi oznaku obrasca "A".

Službena iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa nosi oznaku obrasca "B".

Službena iskaznica pripadnika pravosudne policije, na prednjoj strani, ispod riječi "ministarstvo pravosuđa", a iznad riječi "Službena iskaznica" sadrži velikim slovima u crnoj boji riječi "Pravosudna policija" i nosi oznaku obrasca "C".

Članak 5.

Na poleđini obrasca službene iskaznice zapisane su ovlasti nositelja iskaznice.

Članak 6.

Posebna oznaka (u daljnjem tekstu: značka) veličine je 50 x 75 mm. Na lijevom i desnom obrubu nalazi se zlatni hrvatski pleter (troplet). U sredini na smeđoj podlozi otisnut je dio grba Republike Hrvatske i to crveno-bijela polja, a preko njega mač i vaga u zlatnoj boji: Iznad grba, s lijeve i desne strane otisnuta je hrvatska trobojnica.

U gornjem dijelu značke ministra, zamjenika ministra, tajnika ministarstva i pomoćnika ministra zlatnim slovima ispisano je "Ministarstvo pravosuđa", a ispod naziv dužnosti odnosno položaja. U donjem dijelu značke lijevo od ručke mača upisano je zlatnom bojom slovo "R", a desno od ručke mača slovo "H", početna slova naziva Republike Hrvatske.

U gornjem dijelu značke ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa, velikim zlatnim slovima na smeđoj podlozi ispisano je "Ministarstvo pravosuđa". Ispod toga, izmedu hrvatske trobojnice otisnute s lijeve i desne strane, otisnut je serijski broj značke u smeđoj boji na zlatnoj podlozi. U donjem dijelu značke lijevo od ručke mača upisano je zlatnom brojom slovo "R", a desno od ručke mača slovo "H", početna slova naziva Republike Hrvatske.

U gornjem dijelu značke pripadnika pravosudne policije velikim zlatnim slovima ispisano je "Pravosudna policija". Ispod toga, između hrvatske trobojnice otisnute s lijeve i desne strane, otisnut je serijski broj značke u smeđoj boji na zlatnoj podlozi. U bijelim poljima grba, u prvom gornjem redu, lijevo od oštrice mača, otisnuto je veliko zlatno slovo "M", a desno od oštrice mača veliko zlatno slovo "P", početna slova naziva Ministarstva pravosuđa. U donjem dijelu značke lijevo od ručke mača upisano je zlatnom bojom slovo "R", a desno od ručke mača slovo "H", početna slova naziva Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ministar, zamjenik ministra, tajnik ministarstva, pomoćnik ministra, ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa i pripadnici pravosudne policije u obavljanju službenih poslova nose značku.

Značka je sastavni dio odore pripadnika pravosudne policije.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje ureduju u građanskom odijelu značku nose u kožnom povezu zajedno sa službenom iskaznicom.

Ministar pravosuđa odredit će ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa koje nose značku.

Članak 8,

Službena iskaznica i značka nosi se u kožnom povezu tamno plave boje. Kožni povez trostrukog je pregiba, a pregib na kojem se nalazi značka preklapa se preko prednje strane kožnog poveza. Veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

Na prednjoj strani kožnog pregiba, otisnuto je zlatnim slovima:

- na vrhu riječi "Republika Hrvatska";

- ispod riječi "Republika Hrvatska", riječi "Ministarstvo pravosuđa" ;

- ispod riječi "Ministarstvo pravosuđa", grb Republike Hrvatske ;

- ispod grba Republike Hrvatske, riječi "Službena iskaznica"

Na pregibu na kojem se nalazi značka, otisnuto je zlatnim slovima :

- na vrhu dužnost odnosno položaj, za ministra, zamjenika ministra, tajnika ministarstva i pomoćnika ministra,

- na vrhu "Ministarstvo pravosuđa", za ovlaštene službene osobe Ministarstva pravosuđa,

- na vrhu "Pravosudna policija", za pripadnike pravosudne policije,

- na dnu "Službena iskaznica".

Članak 9.

Službena iskaznica i značka koriste se samo tijekom obavljanja službe.

Službenu iskaznicu i značku zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 10.

Tiskanje obrasca službene iskaznice i izradu znački obavit će poduzeće - ustanova koju ovlasti ministar pravosuđa.

Članak 11.

Službene iskaznice i značke izdaje Ministarstvo pravosuđa, Uprava za izvršenje sankcija. O službenim iskaznicama i značkama vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka I. ovoga članka sadrži :

- redni broj; prezime i ime osobe kojoj je izdana; jedinstveni matični broj građanina; dužnost, položaj ili zvanje nositelja iskaznice i značke ; naziv tijela državne vlasti odnosno tijela u sustavu izvršenja sankcija u kojem obnaša državnu službu odnosno dužnost; oznaku i serijski broj tiska službene iskaznice i broj značke; datum izdavanja službene iskaznice i značke, potpis primatelja, datum i razlog vraćanja službene iskaznice i značke; ovjeru o vraćanju, rubriku za napomene i fotografiju nositelja službene iskaznice i značke.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

MINISTAR

SLUŽBENA ISKAZNICA

IME:_____________________________

PREZIME:_________________________

A 0000000 JMBG:__________________

Članak 12.

Gubitak, otuđenje ili uništenje službene iskaznice ili značke, obvezno se prijavljuje, odmah po saznanju, Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija.

Izgubljena, otuđena ili uništena službena iskaznica ili značka, oglašava se nevažećom u "Narodnim novinama".

U slučaju gubitka službene iskaznice ili značke, troškove izdavanja nove snosi nositelj iskaznice.

Članak 13.

U slučaju prestanka obavljanja dužnosti, prestanka državne službe ili rasporeda na poslove za koje nije određeno korištenje službene iskaznice ili nošenje značke, nositelj iskaznice i značke obvezan je vratiti službenu iskaznicu i značku Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija.

Ovlaštena službena osoba Ministarstva pravosuđa i pripadnik pravosudne policije, u slučaju privremenog udaljenja iz službe, obvezni su predati službenu iskaznicu i značku čelniku tijela u kojem je u službi.

Čelnik tijela iz stavka 2. ovoga članka dužan je vraćenu službenu iskaznicu i značku dostaviti Ministarstvu pravosuđa, Upravi za izvršenje sankcija.

Članak 14.

Obrasci službenih iskaznica i znaćki, te evidencijskog lista otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 15.

Službene iskaznice i značke izdane prema ranijim propisima, zamijenit će se službenim iskaznicama i značkama utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima službenih iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa i uprave ("Narodne novine<z broj 65/91 i 64/94).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:730-02/95-01/316

Urbroj: 514-07-01-95-1

Zagreb, 19. listopada 1995.

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r