Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Uredba o održavanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA OD VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku za koje lokacijsku dozvolu, odnosno suglasnost za izdavanje lokacijske dozvole izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku su:

I. PROMETNE GRAĐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

- Glavna magistralna cesta (autocesta, poluautocesta i brza cesta);.

- Međunarodni cestovni granični prijelaz;

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima

- Magistralna željeznička pruga, te kolodvori i pružna postrojenja na kolodvorima, osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada;

1.3. Zrakoplovne građevine

- Zračna luka za međunarodni i unutarnji promet za prihvat i otpremu zrakoplova uzletne mase veće od 5.700 kg;

1.4. Pomorske građevine

- Morske luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;

- Nautičko-turistički centar i marina kapaciteta 200 vezova i većeg;

- Industrijska luka za brodove veće od 1.000 GT;

1.5 Riječne građevine

- Luka i pristanište na unutarnjem plovnom putu;

- Unutarnji plovni put (rijeka, kanal).

II. ENERGETSKE GRAĐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- Hidroelektrana instalirane snage 20 MW i veće;

- Termoelektrana-toplana instalirane snage 50 MW i veće;

- Nuklearna elektrana;

- Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 220 kV i višeg;

2.2. Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima

- Eksploatacijsko polje nafte i plina;

- Podzemno skladište nafte i plina;

- Magistralni naftovod i plinovod;

- Međunarodni naftovod i plinovod, uključivo naftni i plinski terminal;

- Produktovod, uključivo terminal naftnih derivata;

2.3. Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina

- Rudnik radioaktivnih mineralnih sirovina.

III. VODNE GRAĐEVINE

3. 1. Zaštitne građevine

- Objekti obrane od poplava na graničnim vodotocima, a prema Republičkom planu obrane od poplava;

- Na vodotoku i kanalu od posebnog državnog interesa (s dijelom sliva a drugoj državi), za zaštitu od

poplava većih područja i naselja;

- Lateralni kanali i druge građevine za zaštitu od poplava područja većih od 100 km2 i naselja s više od 30.000 stanovnika;

- Retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremine veće od 5 mln m3;

3.2. Regulacijske građevine

- Građevine od značajnijeg utjecaja na širi prostor (regulacije vodotoka po novoj trasi, prokopi, povećanje proticajnog profila postojećih korita, višenamjenske vodne stepenice i sl.);

3.3. Građevine za melioracijsku odvodnju

- Sustav melioracijske odvodnje površine veće od 10.000 ha;

3.4. Građevine za korištenje voda

- Vodoopskrbni sustav kapaciteta većeg od 500 l/s;

- Akumulacija za vodoopskrbu veća od 1 min m3;

- Zahvati za korištenje vode na graničnim vodotocima;

3.5. Građevine za zaštitu voda

- Sustav za odvodnju otpadnih voda kapaciteta većeg od 100.000 ekvivalentnih stanovnika (ES).

IV. PROIZVODNE GRAĐEVINE

4.1. Građevine za

- Proizvodnju baznih kemijskih proizvoda i preradu nafte;

- Proizvodnju obojenih metala, crne metalurgije, nemetalnih minerala, cementa, stakla, keramike, celuloze, papira, tekstila i kože;

- Gradnja i održavanje brodova većih od 1.000 GT;

- Proizvodnju i promet na veliko lijekova i opojnih droga;

- Proizvodnju otrova upotrebom otrova skupine I i promet na veliko otrova;

- Proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja;

4.2. Ostale građevine

- Slobodne bescarinske zone.

V. GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM

- Građevine za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada.

VI. GRAĐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

- Građevine u nacionalnom parku izvan obuhvata detaljnih dokumenata prostornog uređenja;

- Građevine u parku prirode izvan obuhvata generalnog plana uređenja i detaljnih dokumenata prostornog uređenja.

Članak 3.

Građevine za koje je u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno pribaviti suglasnost Ministarstva su:

I. PROMETNE GRAĐEVINE

1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

- Ostale magistralne ceste;

- Međudržavni cestovni granični prijelaz;

1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima

- Željeznička pruga I. i II. reda, te kolodvori i pružna postrojenja na kolodvorima osim industrijskih kolosijeka, kolodvorskih i pogonskih zgrada;

1.3. Zrakoplovne građevine

- Zračna luka za prihvat i otpremu zrakoplova uzletne mase do 5.700 kg;

1.4. Pomorske građevine

- Luke županijskog i međužupanijskog značaja;

- Nautičko-turistički centar i marina kapaciteta do 200 vezova ;

- Industrijske luke za brodove do 1.000 GT.

II. ENERGETSKE GRAĐEVINE

2.1. Elektroenergetske građevine

- Hidroelektrana instalirane snage manje od 20 MW;

- Termoelektrana - toplana instalirane snage manje od 50 MW;

- Elektrana instalirane snage veće od 10 MW s nekonvencionalnim izvorom energije;

- Dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 110 kV;

2.2. Građevine eksploatacije mineralnih sirovina

- Eksploatacijsko polje geotermalne vode;

- Eksploatacijsko polje za proizvodnju mineralnih sirovina (ugljen, metali, nemetali, arhitektonski i tehnički građevni kamen).

III. VODNE GRAĐEVINE

3.1. Zaštitne i regulacijske građevine

- Za obranu od poplava na unutarnjim vodotocima, a prema Republičkom planu obrane od poplava;

- Za zaštitu glavnih magistralnih cesta (autocesta, poluautocesta, brza cesta) i magistralnih željezničkih pruga;

- Na dijelu vodotoka koji znatnije utječe na širi prostor, a površine sliva veće od 200 km2;

- Retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremine veće od 1,0 mln m3;

- Za zaštitu od erozija i bujica kojima se mijenja ili utječe na režim voda područja dviju ili više županija;

- Na ostalim unutrašnjim vodama i vodotocima od značaja za Republiku Hrvatsku na kojima se osigurava provođenje jedinstvenog plana upravljanja republičkim vodama;

3.2. Građevine za melioracijsku odvodnju

- Sustav melioracijske odvodnje (glavni odvodni kanali, sabirni kanali, crpne stanice) veći od 2.000 ha; Sustav melioracijske odvodnje manji od 2.000 ha, ako utječe na dvije i više županija;

3.3. Građevine za korištenje voda

- Vodoopskrbni sustav (vodozahvat površinskih odnosno podzemnih voda, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje do stupnja sanitarne ispravnosti, glavni dovodni cjevovodi, vodospreme) kapaciteta većeg od 100 l/s;

- Regionalni vodoopskrbni sustav čije se izvorište nalazi na području druge županije i čije odluke o zaštiti izvorišta donose sporazumno skupštine dviju ili više županija;

- Akumulacije za vodoopskrbu veće od 500.000 m2;

- Sustav za zahvat i dovod vode za navodnjavanje površina većih od 500 ha;

- Ribnjak površine veće od 400 ha;

3.4. Građevine za zaštitu voda

- Sustav za odvodnju otpadnih voda (kolektori, glavni odvodni kanali, rasteretne i retencijske građevine, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, ispust i dr.) kapaciteta većeg od 25.000 ekvivalentnih stanovnika (ES).

IV. ŠPORTSKE GRAĐEVINE

- Športski i rekreacijski centar s više športskih sadržaja, površine veće od 50.000 m2;

- Skijalište sa žičarom;

- Igralište za golf.

V. TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE GRAĐEVINE

- Turističko-ugostiteljska cjelina za 1.000 gostiju i više.

Članak 4.

Ova Uredba odnosi se na građenje novih građevina iz čl. 2. i 3. ove Uredbe, kao i na njihovu rekonstrukciju ako se tom rekonstrukcijom bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora te stanje okoliša.

Članak 5.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe okončat će se prema Uredbi o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", broj 96/94).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 350-01 /94-01/05

Urbroj: 5030105-95-1

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.