Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. SPLIT OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Split, i to:

- čest. zem. 5246/16 sa 100 m2, upisana u z.k. ul. br. 11620, k.o. Split, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Marka Domazeta, Ivanovog,

- češt. zem. 5246/7 sa 175 m2, upisana u z.k. ul. br. 13751, k.o. Split, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Marka Domazeta, Ivanovog, za 1/2 dijela i Jele Domazet ž. Marka, za 1/2 dijela, te

- čest. zem. 5247/18 sa 99 m2, upisana u z.k. ul.br. 7059, k.o. Split, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja Anke Kuvek ž. Joze za 1/2 dijela, Jure Kuvek pok. Nikole za 1/4 dijela i Matije Kuvek ž. Jure za 1/4 dijela,

koje su prenijete u društveno vlašništvo Rješenjem Narodnog odbora Općine Split, Sekretarijata za financije, Imovinskopravni odsjek od 25. studenoga 1959. godine, broj: NZ-917/3-59, donijetog u provedbi Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi davanja građevinske parcele označene kao čest. zem. 5246/7, k.o. Split, površine 379 m2, u čiji sastav su ušle i ove nekretnine. Mladenki Pivić iz Splita, Proleterskih brigada 46, na ime naknade za ekspropriranu obiteljsku stambenu zgradu sa pomoćnim objektima i deposedirano zemljište.

III.

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Grad Split, odlukom o izmjenama i dopunama Odluke od 30. studenoga 1993. godine, klasa: 021-05/94-04/141, koju je donijelo Gradsko vijeće 14. ožujka 1995. godine, klasa: 021-05/05-04/39, ur. broj: 2181/01-95-1, obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika - Marka Domazeta, Ivanovog iz Splita, Proleterskih brigada 64, Marka Domazeta, Ivanovog i Jele Domazet ž. Marka, oboje iz Splita, Proleterskih brigada 64, te Nikole Kuveka i Matije Kuvek, oboje iz Splita, Put proleterskih brigada bb (kod 56), odnosno njihovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti dijela zgrade u Splitu, Hrvatskog narodnog preporoda 10, sagrađene na č.zgr. 2627, k.o. Split, upisane u z.k.ul.br. 2302, k.o. Split, kao vlasništvo Grada Splita, i to poslovnog prostora površine 223,77 m2, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama koje vodi Općinski sud u Splitu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/94-01/01

Urbroj: 5030109-95-27

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.