Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Zabok od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U K.O. ZABOK OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

lzuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k.o. Zabok, i to:

- k.č.br. 1932/3 (p.n.p. 7450) sa 84 čhv upisana u zk. ul. 3139 k.o. Zabok, kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Silvestra Bivola iz Zaboka, M. Gupca 96, te

- k.č.br. 1931/2 (p.n.p.1451) sa 56 čhv, upisana u zk. ul. 1811 k.o. Zabok, kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Štefice Rotkvić r. Kolar iz Zagreba, Đ. Jakšića 32 u 1/2 dijela i Božene Tršinski r. Kolar iz Zaboka, Zagorska 18 u 1/2 dijela,

koje su prenijete u društveno vlasništvo rješenjem Narodnog odbora Općine Zabok, Uprave za financije, Kotar Krapina od 8. srpnja 1959. godine, broj 03-2684/1-1959, donijetog u provedbi Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ, broj 52158).

II.

Nekretnine iz točke I. ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi izgradnje poslovnog objekta, za koju izgradnju je utvrđeno da je u interesu Grada Zaboka zbog razvoja gospodarstva te zaposlenja djelatnika.

III.

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Grad Zabok, Odlukom od 30. ožujka 1995. godine, klasa: 940-01/95-01/01, urbroj: 2197/01-01-95-7 obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika - Silvestra Bivola iz Zaboka, M. Gupca 96, te Štefice Rotkvić r. Kolar iz Zagreba, Đ. Jakšića 32 i Božene Tršinski r. Kofar iz Zaboka, Zagorska, 18, odnosno njihovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretnine označene kao k.č.br. 3028 - svlačionica i neplodno, površine I ral i 133 čhv, upisane u zk. ul. 3896 k. o. Zabok, kao vlasništvo Grada Zaboka, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama koje vodi Općinski sud u Zaboku.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:940-01/95-01/02

Urbroj: 5030109-95-39

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r