Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 30/94) ministrica prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

(1) Lokacijska dozvola ne izdaje se za

1. radove za koje prema posebnom propisu nije potrebna građevna dozvola, osim u slučaju gradnje odnosno postavljanja

- vrtnog paviljona

- dječjeg igrališta

- montažne građevine do 12 m2, kiosk i sl.

- ograde s ulične strane

- reklamnog panoa površine od 6 m2 i više

- grobnice izvan groblja

- nadstrešnica za sklanjanje Ijudi u javnom prometu

2. kabelski i zračni priključak na niskonaponsku i pt. mrežu kao i vodove kojima se postojeća građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovodi, kanalizacija, plinovodi i parovodi),

3. gospodarsku građevinu površine do 20 m2 i visine sljemena do 4 m u funkciji poljoprivredne djelatnosti ako se gradi na zemljištu za redovnu uporabu stambene ili poslovne zgrade,

4. građevinu protugradne obrane,

5. privremenu građevinu za potrebe sajmova i javnih manifestacija,

6. istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskog objekta i postrojenja.

(2) Lokacijska dozvola ne izdaje se i za rekonstrukciju građevina kojom se ne utječe na vanjski izgled, veličinu i namjenu građevine, ako se ta građevina ne nalazi na području pod posebnom zaštitom u smislu propisa koji ureduju zaštitu spomenika kulture i zaštitu prirode.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na zahvate u prostoru za koje prema propisima koji su bili na snazi, do stupanja na snagu ovog Pravilnika, nije bila potrebna lokacijska dozvola ako su pokrenuti postupci izdavanja građevne dozvole.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola ("Narodne novine", br. 93/94.).

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama":

Klasa:350-01/95-03/02

Urbroj : 531-05/1 -95-2

Zagreb, 12. listopada 1995

Ministrica

Marina Matulović-Dropulić, dipl. inž.arh.,v.r.