Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90 i 27/93) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMI NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PO NASTAVNIM PREDMETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA BROJA IZVRŠITELJA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM I DRUGIM POSLOVIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Pravilniku o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršiteIja na Odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi ("Narodne novine" 52/95) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"U tjednoj normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi učiteljima glazbene kulture vođenje pjevačkog zbora ili orkestra, te učiteljima tjelesne i zdravstvene kulture vođenje školskog športskog kluba utvrđuje se sa dva sata".

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi:

" Norma iz članka 4. stavka 1. učiteljima koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima proveli:

- 25 do 30 godina radnog staža umanjuje se za 2 sata tjedno,

- 30 do 35 godina radnog staža umanjuje se za 4 sata tjedno,

- 35 do 40 godina radnog staža umanjuje se za 6 sati tjedno

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Tjedna norma učitelja za poslove priprema i praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz članka 4. iznosi:

- za hrvatski jezik i matematiku - 12 sati

- za strani jezik - 11 sati

- za ostale predmete - 11 sati

- za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

i umjetničke škole - 10 sati".

Članak 4.

U članku 8.točka 1.mijenja se i glasi:

"- dodatna nastava 2 sata

- dopunska nastava 2 sata

- slobodne aktivnosti i drugi poslovi

predvideni godišnjim planom 2sata

- vođenje informatičke učionice 2sata

- stručno usavršavanje 1sat

- sjednice učiteljskog i razrednog vijeća

1sat

- dežurstvo 1-2sata

- sindikalna aktivnost povjerenika 1-2 sata"

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Djelatnika koji izraduje raspored sati zaduiuje se sa 0,1 sat po razrednom odjelu".

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ukupne obveze učitelja utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole na način da se temeljem članka 4., 5., 6., 1. i 8. ovoga pravilnika odrede, u pravilu sljedeće strukture i količine rada :

Prosječno po učitelju tijekom naslavne godine:

VRSTA POSLA TJEDNO

_______________________________________

I.NASTAVA

-izvedba 20 21 22 24

(članak 4.)

- priprema i praćenje nastave

(članak 5.) 12 11 11 10

Ukupno: 32 32 33 34

2.RAZREDNIŠTVO ILI DRUGI ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI

(članak 6.) 4 4 4 4

3.OSTALI POSLOVI

(članak8.) 6 6 5 4

Sveukupno

-tjedno 42 42 42 42

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"Učitelji razredne nastave zadužuju se sa 32 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi te priprema i praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, a do 42 sata sukladno članku 8. ovoga pravilnika.

Ako jednom od dva ili više učitelja istog nastavnog predmeta nedostaje dva sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi, nadopunit će ih ostalim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. riječi "u posebnim školama" brišu se.

Članak 7.

U članku 16. stavci 1., 2. i 3. brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"U školama koje imaju knjižnicu utvrđuje se radno mjesto knjižničara u skladu sa sljedećim normativima sati rada tjedno:

- do 12 razrednih odjela - 21 sat rada knjižničara;

- od 13 do 24 razredna odjela - 42 sata rada knjižničara;

- u školama koje imaju više od 24 razredna odjela na svaka 4 razredna odjela - 8 sati rada knjižničara, ali ne više od ukupno 42 sata rada knjižničara."

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. briše se točka 3., a u točki 5. brišu se riječi : "u školama do I 5 razrednih odjela i - 1 izvršitelj na svakih 10 do 15 razrednih odjela;".

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenju,je se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 602-01/95-01/1269

Urbroj: 532-06/95-03

Zagreb, 19. listopada 1995.

Ministar Ljilja Vokić, v, r.