Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 77a. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92, 26/93, 27/93 i 50/95) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMI NEPOSREDNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PO NASTAVNIM PREDMETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA BROJA IZVRŠITELJA NA ODGOJNO-OBRAZOVNIM I DRUGIM POSLOVIMA U SREDNJOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Pravilniku o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršiteIja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi ("Narodne novine" 52/95) u članku 4. stavku 1. u točki 6. briše se riječ "nastavnih", a u točki 8. brišu se riječi "iz različitih znanstvenih područja".

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"U tjednoj normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada u nastavi nastavnicima glazbene umjetnosti vođenje pjevačkog zbora ili orkestra, te nastavnicima tjelesne i zdravstvene kulture vođenje športskog kluba utvrđuje se sa dva sata.

Nastavniku koji izvodi nastavu iz 2 do 4 predmeta tjedna norma za održavanje nastave umanjuje se za 1 sat, a nastavniku koji izvodi nastavu iz više od 4 predmeta tjedna norma umanjuje se za 2 sata."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Tjedna norma nastavnika za poslove pripreme i praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada iz članka 4. iznosi :

1. Za profesore hrvatskog jezika - 12 sati ;

2. Za profesore matematike i profesore stranih jezika - 11 sati ;

3. Za profesore ostalih predmeta u teoretskoj nastavi - 11 sati ;

4. Za profesore iz članka 4. stav 1. točka 4. ovog pravilnika

- 10 sati ;

5. Za profesore iz članka 4. stav 1. točka 5. ovog pravilnika

- 6 sati :

6. Za suradnike u nastavi - 3 sata tjedno."

Članak 3.

U članku 8. točki a. alineja 4. mijenja se i glasi: "vođenje učeničkih klubova i udruga", a alineja 5. briše se.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ukupne obveze nastavnika utvrđuju se godišnjim planom i programom rada škole na način da se temeljem članka 4., 5., 6., 1., 8. i 9. ovoga pravilnika odrede, u pravilu, sljedeće strukture i količine rada :

Prosječno po nastavniku tijekom nastavne godine'

VRSTA P'OSLA TJEDNO

1.NASTAVA

-izvedba

20 21 22 24 28 32-36

(članak 4.)

- priprema i

praćenje nastave 12 11 11 10 63

(članak 5.)

Ukupno: 32 32 33 34 34 35-39

2.RAZREDNIŠTVO

(članak6.) 4 4 4 4 4

3.DRUGI ODGOJNO OBRAZOVNI I OSTALI POSLOVI

6-10 6-10 5-9 4-8 4-8 7-3

(članak 7.,8.i 9.)

Sveukupno

-tjedno 42 42 42 42 42 42

Članak 5.

U članku 12. alineji 5. riječi "bibliotečno-informacijskog centra" i zarez brišu se.

Članak 6.

U članku 17. stavci 1., 2. i 3. brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"U školama koje imaju knjižnicu utvrđuje se radno mjesto knjižničara u skladu sa sljedećim normativima sati rada tjedno:

- do 12 razrednih odjela - 21 sat rada knjižničara;

- do 24 razredna odjela - 42 sata rada knjižničara;

- u školama koje imaju više od 24 razredna odjela na svaka 4 razredna odjela - 8 sati rada knjižničara, ali ne više od ukupno 42 sata rada knjižničara."

Članak 7.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Škola koja praktičnu nastavu izvodi u drugim tvrtkama i kod obrtnika, utvrđuje poslove, radne zadaće i normu rada za nastavnika praktične nastave koji organizira, nadzire izvedbu i izvodi dio praktične nastave izvan škole i to 7 sati tjedno po jednom razrednom odjelu za koji se organizira i izvodi praktična nastava od čega je 2 nastavna sata izvedba nastave u skladu s člankom 4. i 5. ovog pravilnika i 5 sati organizacije, stručnog nadzora i evidencije praktične nastave u okviru 42-satnog radnog tjedna."

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Škola iz stavka 2. ovog članka utvrđuje poslove, radne zadaće i normu nastavnika uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa."

Članak 8.

U članku 19. stavku 1. u točki 3. crtica iza riječi "odjela" i preostali dio teksta brišu se.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi :

"Djelatnik za dežurstvo i rad noću, nedjeljom, praznikom i blagdanom, odnosno pazitelj - 1 izvršitelj u domovima u koje je smješteno do 150 učenika, odnosno 2 izvršitelja u domovima u koje je smješteno više od 150 učenika, s tim da se na ove poslove mogu u vrijeme i po rasporedu koji određuje ravnatelj doma rasporediti dijelom radnog vremena odgajatelji i drugi djelatnici doma koji ima jednog pazitelja, odnosno doma koji nema zaposlene pazitelje;

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa:602-03/95-01/927

Urbroj: 532-02-6/95-03

Zagreb,19. listopada 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.