Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90. i 27/93.) te članka 83. stavka 3 Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju postupak i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja učitelja, profesora, odgojitelja; stručnih suradnika i stručnih učitelja (u daljem tekstu učitelja i nastavnika) u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (u daIjem tekstu školama) u zvanje mentora i zvanje savjetnika.

Članak 2.

Svrha je ovoga pravilnika utvrditi kriterije vrednovanja rada učitelja i nastavnika koji svojom stručnošeu; odnosno Ijudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama, postižu uzorne rezultate u nastavnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvannastavnom stručnom radu te pridonose unapređivanju procesa poučavanja, razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti škole i hrvatskoga školstva.

Članak 3.

Učitelji i nastavnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu zakonom, potrebnu pedagošku-psihološku naobrazbu te udovolje kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim pravilnikom, mogu napredovati u zvanja:

- učitelja mentora i učitelja savjetnika,

- profesora mentora i profesora savjetnika,

- odgojitelja mentora i odgojitelja savjetnika,

- stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,

- stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika.

II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I ZVANJA SAVJETNIKA

Članak 4.

Elementi za vrednovanje stručnosti i kvalitete rada učitelja odnosno nastavnika su:

- uspješnost u radu s učenicima,

- izvannastavni stručni rad,

- stručno usavršavanje.

Članak 5.

Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima su

1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva.

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja.

3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima.

4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposbljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje.

5. Promicanje Ijudskih prava i briga za zdrav okoliš.

6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnieima društvenog okružja škole, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži.

Članak 6.

Elementi vrednovanja prema članku 5. ocjenjuju se ocjenom :

- zadovoljava,

- uspješan,

- vrlo uspješan,

- izvrstan.

Članak 7.

Ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika, prema elementima iz članka 5. i članka 6., daju:

- ravnatelj škole na osnovi praćenja rada učitelja odnosno nastavnika uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika,

- stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenja rada učiteIja odnosno nastavnika.

Članak 8.

Izvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednujo se:

1. S jednim bodom za

- održavanje oglednog nastavnog sata za stručni skup na županijskoj razini i šire,

- predavanje na stručnom skupu, najmanje županijske razine,

- vođenje stručnoga skupa u školi, općini, gradu ili županiji tijekom školske godine;

- pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost,

- pripremanje javne kulturne priredbe u školi,

- vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku školsku godinu,

- pripremanje natjećanja na razini škole.

2. S dva boda za

- mentorstvo pripravniku do stručnog ispita,

- mentorstvo učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim is traživačkim projektima,

- priređivanje natjecanja i sudjelovanje u radu povjerenstava za natjecanja, susrete i smotre na gradskoj, županijskoj ili driavnoj razini,

- objavljivanje stručnog članka u stručnom časopisu ili listu,

- referat na državnom kongresu ili konferenciji,

- sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja.

3. S tri boda za

- mentorstvo studentima,

- mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili priznanje na međunarodnom natjecanju,

- sudjelovanje u izradbi nastavnog programa po natječaju za potrebe razvoja hrvatske škole,

- recenziju udžbenika ili stručne knjige.

4. S četiri boda za

- mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju,

- prijevod udžbenika, knjige za uporabu u nastavi ili multimedijskog obrazovnog programa (softwarea).

5. Sa šest bodova za

- autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige vezane za nastavu te multimedijskog obrazovnog programa (softwarea)

- objavljivanje istraživačkog rada iz struke - koji pridonosi unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa,

- sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u znanstveno-istraživačkom projektu, koji pridonosi razvoja hrvatskoga školstva.

Članak 9.

lzvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateljem škole.

Učitelj, odnosno nastavnik, u tu je svrhu dužan pribaviti dokumentaciju o svojem izvannastavnom stručnom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani materijali i dr.)

Članak 10.

Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja učitelja odnosno nastavnika su:

- sadjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa,

- sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove i udruge,

- stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa što se utvrđuje iskazom učitelja odnosno nastavnika i popisom bibliografskih jedinica).

Stručno usavršavanje vrednuje se kao:

- redovito (za redovito sudjelovanje u radu struđnih skupova koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa te sustavno praćenje stručne literature i časopisa),

- povremeno (za povremene izostanke, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i neredovito praćenje suvremene stručne literature),

- izostaje (za stalno izostajanje, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i nepraćenje suvremene stručne literature).

Članak 11.

Stručno usavršavanje učitelja odnosno nastavnika iz članka 10. vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateIjem škole.

Ravnatelj škole dužan je prirediti pismeno izvješće o obveznom stručnom usavršavanju učitelja odnosno nastavnika.

Učitelj odnosno nastavnik dužan je pribaviti potvrde o drugim oblicima stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao te popis pročitanih bibliografskih jedinica.

Članak 12.

Zvanje mentora može steći učitelj odnosno nastavnik:

- koji ima najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

- koji je prema članku 5. i članku 6. ovoga pravilnika postigao ocjene vrlo uspješan ili izvrstan,

- koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 7 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

- koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 13.

Zvanje savjetnika može steći učitelj odnosno nastavnik:

- koji ima najmanje 11 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

- koji je prema članku 5. i b. ovoga pravilnika postigao ocjenu izvrstan,

- koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

- koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 14.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se i na učitelje odnosno nastavnike koji obnašaju dužnost ravnatelja škole.

Rad ravnatelja vrednuju, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10., stručno-pedagoški nadzornici iz Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 15.

Postupak za napredovanje učitelja odnosno nastavnika po kreće prosvjetno-pedagoški nadzornik na prijedlog ravnatelja škole iIi učitelja odnosno nastavnika.

Članak 16.

Radi pokretanja postupka napredovanja učitelja odnosno nastavnika škola je dužna dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa :

- prijedlog za napredovanje,

- presliku diplome,

- presliku radne knjižice,

- radni životopis učitelja odnosno nastavnika s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima za oblikovanje programa, udžbenika, o metodičkoj kreativnosti itd.,

- ocjene nastavnog rada učitelja odnosno nastavnika koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6: ovoga pravilnika.

Za ravnatelja škole dostavljaju se podaci samo iz prve četiri alineje.

Članak 17.

Konačnu ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika daje stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa u skladu.s člankom 5., 6., 8., 9.,10. i 11. ovoga Pravilnika.

Ocjenu donosi na temelju

- neposrednog uvida u rad učitelja odnosno nastavnika,

- ocjene ravnatelja škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika.

O konačnoj ocjeni sastavlja izvješće.

Članak 18.

Odluku o napredovanju u zvanje donosi ministar prosvjete i športa.

Članak 19.

Učitelj odnosno nastavnik, nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Ministarstvu prosvjete i športa. U tu svrhu ministar imenuje povjerenstvo. Odluka povjerenstva je konačna.

Članak 20.

Stjecanjem zvanja prema ovom pravilniku stječe se i pravo i obveza na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva prosvjete i športa na poslovima stručno-pedagoškog nadzora, mentorstva pripravnicima, stručnog usavršavanja i rada na drugim poslovima u skladu s odlukom ministra prosvjete i športa.

Članak 21.

Učitelji i nastavnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu biti ponovno izabrani u isto zvanje.

Učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika dužni su najmanje šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti ocjene o svom radu u proteklom razdoblju u skladu s člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Ako učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika ne zadovolje ili ne dostave ocjene o svom radu, gube stečeno zvanje.

Članak 22.

Postupak za napredovanje u zvanje savjetnika može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje mentora.

Članak 23.

Učitelj odnosno nastavnik koji je više puta ocijenjen ocjenotn izvrstan u skladu s člankom 5. i 6., koji je u izvannastavnom stručnom radu stekao bodove utvrđene člankom 13. i redovito se stručno usavršavao, u skladu s člankom 10., može i prije isteka roka utvrđenog člankom 22. ovoga pravilnika napredovati u više zvanje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OREDBE

Članak 24.

Tiskanice za pokretanje postupka, ocjenjivanje i vrednovanje, vezane za članak 5., 8., 10. i 16. sastavni su dio ovoga pravilnika.

Članak 25.

Učitelj odnosno nastavnik koji je stekao zvanje mentora prema dosadašnjim pravilnicima (Pravilnik o utvđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.) može i prije isteka 5 godina podnijeti zahtjev za napredovanje prema ovom pravilniku.

Članak 26.

Postupci za napredovanje učitelja odnosno nastavnika započeti prije stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se na način i u postupku propišanom ovim pravilnikom.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika peestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.).

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/95-01/378

Urbroj : 532-06/95-01

Zagreb,19. listopada 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Tiskanica NA-1

REPUBLIKA HRVATSKA

____________________________

____________________________

(naziv škole, adresa i broj telefona)

____________________________

(šifra djelatnosti škole)

____________________________

(županija)

Prema članku 15. i 16. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, Ministarstvu prosvjete i športa dostavlja se

PRIJEDLOG ZA NAPREDOVANJE

____________________________

(ime, ime oca i majke i prezime djelatnika čije se napredovanje predlaže)

____________________________

(jedinstveni matični broj gradana)

Rođen-a

____________________________

(nadnevak) (mjesto) (županija) , završio-la školovanje u

____________________________

(država) (godina)

na

____________________________

(mjesto) (naziv visokoškolske ustanove)

i stekao-la zvanje

Zaposlio-la sam se godine u

____________________________

(škola-organizacija)

u ________. Imam _______ godina radnoga iskustva.

_________

(mjestu)

Do sada sam radio-la

____________________________

____________________________

____________________________

Sada radim u

____________________________

(školaorganizacija)

i to____________________________

(navesti vrstu poslova)

Uz prijedlog za napredovanje u skladu s člankom 16. ovoga pravilnika dostavlja se:

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

Podnositelj-ica prijedloga: Ravnatelj-ica

____________________________

____________________________

škole: (mjesto, nadnevak, godina) (mjesio, nadnevak; godina)

Tiskanica NA-2 REPUBLIKA HRVATSKA

MlNISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA Uprava za nadzor

Zagreb, Badalićeva 24

____________________________

(naziv škole, adresa i broj telefona)

____________________________

(šifra djelatnosti škofe) .

____________________________

(adresa, broj telefona)

____________________________

(županija)

PODACI O USPJEŠNOSTI U RADU S UČENICIMA

Prema članku 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu vrednuje se uspješnost u radu s učenicima za djelatnika

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(struka, poslovi koje obavlja)

1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva.

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na, izvrstan-na)

Obrazloženje :

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja.

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na,izvrstan-na)

Obrazloženje:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima.

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na, izvrstan-na)

Obrazloženje :

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposobljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje.

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na,izvrštan-na)

Obrazloženje:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

5. Promicanje ljudskih prava i briga za zdrav okoliš.

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na, izvrstan-na)

Obrazloženje:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnicima društvenog okružja škole koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži:

____________________________

(zadovoljava, uspješan-na, vrlo uspješan-na,izvrstan-na)

Obrazloženje:

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Stručno-pedagoški nadzornik-ca Ravnatelj-ica škole

____________________________

____________________________

(mjesto, nadnevak, godina) (mjesto, nadnevak, godina)

Tiskanica NA-3

REPUBLlKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA Uprava za nadzor

Zagreb, Badalićeva 24

____________________________

(naziv škole, adresa i broj telefona)

____________________________

(šifra djelatnosti škole)

____________________________

(županija)

PODACI O IZVANNASTAVNOM STRUČNOM

RADU

Prema članku 8. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnont i srednjcm školstvu vrednuje se izvannastavni stručni rad za djelatnika

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(struka, poslovi koje obavlja)

Upisani redni broj stručnoga rada iz članka 8. (npr.1.2.,1.4. itd.)

1.

____________________________

____________________________

____________________________

UKUPAN BROJ BODOVA

2.

____________________________

____________________________

____________________________

UKUPAN BROJ BODOVA

3.

____________________________

____________________________

____________________________

UKUPAN BROJ BODOVA

4.

____________________________

____________________________

____________________________

UKUPAN BROJ BODOVA

5.

____________________________

____________________________

____________________________

UKUPAN BROJ BODOVA

SVEUKUPAN BROJ BODOVA

____________________________

Ravnatelj škole Učitelj-ica/Nastavnik-ica ____________________________

Stručno-pedagoški nadzornik-ca

____________________________

____________________________

(mjesto, nadnevak, godina)

Tiskanica NA-4

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

UPRAVA ZA NADZOR

Zagreb, Badalićeva 24

____________________________

(škola)

____________________________

(šifra djelatnosti škole)

____________________________

(adresa, broj telefona)

____________________________

(županija)

PODACI O STRUČNOM USAVRŠAVANJU

Prema članku 10. i 11. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu vrednuje se stručno usavršavanje za djelatnika

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(struka, poslovi koje obavlja)

1. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa.

____________________________

(redovito, povremeno, izostaje)

2. Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga provode stručne ustanove i druge. Navesti u kojim je oblicima stručnoga usavršavanja djelatnik sudjelovao te mjesto i vrijeme njihova održavanja.

2.1____________________________

2.2____________________________

2.3____________________________

2.4____________________________

2.5 ____________________________

2.6____________________________

3. Stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa. Prilaže se popis pročitanih bibliografskih jedinica.

4. Iskaz djelatnika

____________________________

____________________________

____________________________

Vrednovanje sveukupnog stručnog usavršavanja djelatnika.

____________________________

(redovito, povremeno, izostaje)

Stručno-pedagoški nadzornik-ca Ravnatelj-ica škole

____________________________

____________________________

(mjesto, nadnevak, godina)