Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 75. i 79. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90. i 27/93.) i članka 80., stavka 5., Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

TEMELJINE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom određuju sadržaj, način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika.

Članak 2.

Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje i stručne suradnike za mjerodavno i samostalno obavljanje zadaća u zanimanju.

Članak 3.

Stažirati i polagati stručni ispit obvezni su učitelji i stručni suradnici zaposleni u:

javnim i privatnim odgojno-obrazovnim ustanovama za redovito školovanje učenika i školovanje odraslih polaznika, koje imaju pravo izdavati javne svjedodžbe;

javnim i drugim ustanovama za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje i rehabilitaciju djece i mladeži s teškoćama u duševnom, tjelesnom i socijalnom razvoju;

i domovima za djecu s posebnom zaštitom i pomoći države te u ostalim učenićkim domovima.

Članak 4.

Prema ovom pravilniku odgojno-obrazovnom ustanovom smatra se svaka javna i privatna osnovna i srednja škola s pravom izdavanja javno priznatih svjedodžaba, javna i druga škola, ustanova za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje i ruhabilitaciju djece i mladeži s teškoćama u duševnom, tjelesnom i socijalnom razvoju, svaki javni i drugi dom za djecu s posebnom zaštitom i pomoći države te svaki učenički dom (u daljem tekstu ŠKOLA).

Članak 5.

Stažirati i polagati stručni ispit imaju pravo učitelji i stručni suradnici javnih (državnih) i privatnih osnovnih i srednjih škola :

zaposleni u svojstvu pripravnika na neodređeno ili određeno vrijeme s punim radnim vremenom

i zaposleni u svojstvu pripravnika na neodređeno ili određeno vrijeme s najmanje 1/3 propisane tjedne norme neposrednog rada s učenicima (nepuno radno vrijeme),

volonteri čije su zadaće, prava i obveze tijekom stažiranja određeni programom stažiranja,

zaposleni u drugim ustanovama, trgovačkim društvima i dr. koji ·na temelju ugovornog odnosa sa školom ostvaruju odgojno-naobrazbenu djelatnost u svojoj struci (izvanjski suradnici),

zaposlene osobe izvan školskog sustava koje su završile nastavnički studij kao i osobe koje su završile odgovarajući nenastavnički studij ili školu, ako im škola može jamćiti uvjete za ostvarivanje pripravničkog staža, odnosno pripravničkog staža i stjecanje pedagoško-psihološke i metodičke naobrazbe.

Članak 6.

Učitelji, odnosno nastavnici (u daljem tekstu UČITELJI) u školama jesu :

a) učitelji u osnovnim školama:

- nastavnici razredne nastave,

- profesori razredne nastave,

- nastavnici predmetne naslave,

- profesori predmetne nastave,

b) nastavnici u srednjim školama:

- profesori predmetne nastave,

- profesori praktične nastave i vježbi,

stručni učitelji praktične nastave i vježbi,

- suradnici u izvođenju vježbi i praktične nastave,

c) učitelji u ustanovama za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje i rehabilitaciju djece i mladeži s teškoćama u duševnom, tjelesnom i socijalnom razvoju:

- defektolozi - razredni učitelji,

- defektolozi - predmetni učitelji;

- defektolozi - rehabilitatori,

- defektolozi - u produljenom stručnom postupku,

- učitelji praktične nastave i vježbi (tehnolozi),

d) učitelji u školama za stjecanje naobrazbe odraslih:

- profesori predmetne nastave,

- profesori - planeri i programeri naobrazbe,

- suradnici u nastavi.

e) učitelji u učeničkim domovima.

- odgojitelji.

Članak 7.

Prema ovom pravilniku stručni suradnici u školama su:

- pedagozi,

- psiholozi,

- defektolozi

- knjižničari,

- socijalni radnici,

- liječnici,

- voditelji fonoteka,

- korepetitori,

- voditelji informatičkih učionica i drugi.

Članak 8.

PRIPRAVNIK u odgoju i obrazovanju je učitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva u struci u školi.

PRIPRAVNIK S RADNIM ISKUSTVOM je učitelj i stručni suradnik koji je, prije nego što se zaposlio u školi na poslovima i zadaćama učitelja, stekao najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan škole.

PRIPRAVNIK VOLONTER u odgoju i obrazovanjuje učitelj ili stručni suradnik koji, na temelju sklopljenog ugovora ili sporazuma sa školom, ostvaruje program pripravničkog staža.

II. STAŽIRANJE PRIPRAVNIKA

Članak 9.

Stažiranje pripravnika, pripravnika s radnim iskustvom i pripravnika volontera (u daljem tekstu PRIPRAVNIKA) ostvaruje se na temelju programa koji predlaže školska komisija, a donosi ga ovlašteno stručno tijelo te škole.

Zadaća je komisije iz prvog stavka ovoga članka izraditi prijedlog programa stažiranja i pružati pripravniku, pedagošku, metodičku i svaku drugu pomoć.

Školsku komisiju čine:

- ravnatelj ili voditelj škole, u svojstvu predsjednika,

- mentor pripravnika,

- stručni suradnik (odgovarajuće struke).

Komisiju imenuje ravnatelj škole.

Sadržaj i način rada komisije propisuje se poslovnikom o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita.

Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža, u pravilu, vodi mentor.

Ako škola nema učitelja iste struke u zvanju mentora, koju ima učitelj pripravnik, ravnatelj škole može učitelju pripravniku za mentora imenovati učitelja iste struke, koju ima učitelj pripravnik s položenim stručnim ispitom ili učitelja koji nema obvezu polagati stručni ispit,

Ako škola nije u mogućnosti imenovati mentora u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka, ravnatelj škole može učitelju pripravniku imenovati za mentora učitelja srodne ili druge struke, koji uživa ugled vrsnog metodičara.

Ako mentora nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira, mentor se bira iz drugih (bližih) škola.

Članak 10.

Program pripravničkog staža počinje se ostvarivati danom početka radnog odnosa, ostvarivanjem ugovornog odnosa, odnosno danom početka volontiranja.

Cjeloviti program stažiranja škola je obvezna donijeti najkasnije 15 dana od početka radnog odnosa pripravnika.

Članak 11.

Nakon početka rada pripravnika (uključujući i volontiranje) škola je obvezna:

- imenovati komisiju iz članka 9.,

- pravodobno prijaviti stažiranje Ministarstvu prosvjete i športa, Upravi za školstvo na tiskanici 51-A, najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika (ili početka volontiranja),

- izraditi program pripravničkog staža,

- kada se pokaže posebna potreba pozivati odgovarajuće stručno-pedagoške nadzornike (ili savjetnike) Ministarstva prosvjete i športa, zbog sudjelovanja u radu komisije ili pružanja pojedinačne stručno-pedagoške i metodičke pomoći,

- pružati stalnu stručno-pedagošku, metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku.

Članak 12.

Učitelji s višepredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit.

Prema ovom pravilniku pripravnici sa završenim nenastavničkim studijem, koji ostvaruju nastavne programe stručno-teo retske nastave u srednjim strukovnim školama, smatraju se učiteljima sa završenim višepredmetnim studijem.

Učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staža u svim nastavnim predmetima, a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih je jedan obvezno iz skupine hrvatski jezik, matematika i priroda i društvo, a drugi iz skupine

- Iikovna kultura, glazbena kultura i tjelesna i zdravstvena kuItura. Ministarstvo prosvjete i športa od dvaju izabranih odreduje jedan nastavni predmet za stručni ispit i o tome izvješćuje pripravnika osam dana prije polaganja ispita.

Pripravnik odgojitelj ostvaruje program staža prema 1. stavku ovog članka u svojoj matičnoj struci i školi u kojoj je zaposlen. ·

Članak 13.

Obvezni sadržaji programa pripravničkog staža su:

- Ustav Republike Hrvatske te propisi iz područja školstva i drugih odgojno-obrazovnih ustanova,

- djelatnost i organiziranost odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojno-obrazovnom sustavu,

- školske obveze i prava učitelja, odnosno stručnih suradnika,

- planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja,

- organiziranje, pripremanje i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa,

- funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja,

- komuniciranje s učenicima,

- sustavno praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika u skladu s odredbama pravilnika o ocjenjivanju,

- poslovi razrednika i suradnja s roditeljima,

- pedagoška dokumentacija i evidencija,

- rad stručnih tijela škole,

- raščlanjivanje i samovrednovanje postignuća ostvarenih u odgojno-obrazovnom procesu te ukupnog osobnog rada,

Pripravnik je obvezan djelatno sudjelovati u odgovarajućim oblicima stručnog usavršavanja, posebice u onima koji su namijenjeni učiteljima pripravnicima.

Osim navedenoga u 1. stavku ovoga članka program obuh vaća i posebne poslove iz godišnjeg programa rada stručnih suradnika.

Program pripravničkog staža, osim programskih sadržaja iz 1. i 2. stavka ovog članka, obuhvaća i istodobno ostvarivanje sadržaja programa pedagoško-psihološke i metodičke naobrazbe.

Članak 14.

Pripravnici (osim pripravnika volontera) obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora - najmanje 30 sati tijekom stažiranja, a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati.

Pripravnici stručni suradnici surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 30 sati tijekom stažiranja.

Pripravnici volonteri obvezni su biti nazoćni nastavnim sati ma mentora - najmanje 60 nastavnih sati tijekom stažiranja, a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 15 sati.

Članak 15.

Komisija iz članka 9. ovog pravilnika bit će nazočna tijekom pripravničkog staža učitelja najmanje dva puta po dva do četiri sata na redovitoj i izbornoj nastavi, a stručni će suradnik obaviti najmanje dva uvida u njegov rad.

Komisija, u pravilu, radi u punom sastavu.

Članak 16.

Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu, stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao prema postupku iz članka 10. ovog pravilnika. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je o promjeni odmah izvijestiti Ministarstvo prosvjete i športa - Upravu za nadzor i sastaviti izvješće (na tiskanici 51-B) o ostvarenom dotadašanjem stažu. Jedan primjerak izvješća šalje se, zajedno s drugom dokumentacijom, u školu gdje se pripravnik zaposlio ili mu se predaje osobno zbog dalje uporabe.

Jedan primjerak izvješća, zajedno s drugim dokumentima, dostavlja se Ministarstvu prosvjete i športa - Upravi za školstvo u vrijeme prijavljivanja pripravnika za polaganje stručnog ispita.

Članak 17.

Tijekom ostvarivanja programa stažiranja i polaganja stručnog ispita pripravnik s radnim iskustvom ima pravo na koeficijent za obračun plaće, koji je primjeren njegovoj školskoj spremi i stečenom radnom stažu.

Članak 18

Pripravnik, koji nije uspješno završio pripravnički staž mora biti obaviješten o razlozima neuspjeha.

Pripravnik iz 1. stavka ovog članka ima pravo pred ispitnom komisijom, polažući stručni ispit, dokazati svoju osposobljenost za mjerodavno i samostalno obavljanje zadaća u učiteljskog poziva.

III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 19.

Svrha je stručnog ispita ustanoviti osposobljenost pripravnika za samostalno obavljanje učiteljskog poziva, odnosno poziva stručnog suradnika.

Članak 20.

O ustrojstvu i provedbi stažiranja i polaganja stručnog ispita skrbi se Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 21.

Rad ispitnih komisija ureduje se poslovnikom o radu komisija za stažiranje i komisija za polaganje stručnog ispita.

Poslovnik donosi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 22.

Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom. Ispitnu komisiju čine:

- sveučilišni nastavnik metodike određene struke,

- ovlašteni predstavnik Ministarstva prosvjete i športa,

- ravnatelj škole ili voditelj odgojno-obrazovnog programa ustanove u kojoj se polažu ispiti,

- učitelj iIi stručni suradnik sustručnjak pripravnika,

- učitelj hrvatskoga jezika.

Zbog posebnosti srednjeg strukovnog školovanja, ako nema odgovarajućeg sveučilišnog nastavnika metodike struke, za člana ispitne komisije može se imenovati sveučilišni nastavnik metodike srodne struke, savjetnik Ministarstva prosvjete i športa odgovarajuće struke ili istaknuti srednjoškolski učitelj - metodičar odgovarajuće struke.

Predsjednika i članove ispitne komisije imenuje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 23.

Broj ispitnih komisija i njihovo sjedište određuje ministar

Članak 24.

Predsjednik ispitne komisije skrbi se o radu komisije.

Ustrojbene i druge poslove u svezi s radom ispitne komisije obavlja tajnik ispitne komisije (ovlašteni predstavnik Ministarstva prosvjete i športa).

Tajnik ispitne komisije obavlja sljedeće poslove:

- preuzima pripravnikovu potrebnu dokumentaciju,

- skrbi se o optimalnim stručno-tehničkim uvjetima za uspješno održavanje ispita (u suradnji s drugim članovima ispitne komisije) i uskladuje poslove u vezi s tim,

- ostvaruje vezu s pripravnikom te ga pravodobno i cjelovito izvješćuje o svim pojedinostima u svezi s ispitom,

- kao i drugi članovi ispitne komisije ima pravo i obvezu sudjelovanje u ispitivanju i ocjenjivanju pripravnika.

Dio tehničko-administrativnih poslova u svezi s provođenjem stručnih ispita (osiguravanje potrebnih uvjeta za rad ispitne komisije, vođenje zapisnika o tijeku ispita, ispisivanje potvrde o položenom stručnom ispitu i dr.) obavlja škola u kojoj se polaže stručni ispit.

Članak 25.

Stručni ispit se polaže u školi koju odredi Ministarstvo prosvjete i športa.

Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike osnovnih škola su:

- od 5. veljače do 5. ožujka,

- od 5. svibnja do 5. lipnja,

- od 25. rujna do 25. listopada,

- od 15. studenoga do 15. prosinca.

Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike srednjih škola su:

- od 1. veljače do 10. ožujka,

- od 25. travnja do 30. svibnja,

- od 15. listopada do 30. studenoga.

Članak 26.

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit.

Ispit se prijavljuje Ministarstvu prosvjete i športa - Upravi za školstvo prijavnicom (na tiskanici SI-C).

U privitku prijavnice prilaže se:

- izvješće komisije o rezultatima stažiranja (tiskanica SI),

- ovjerena preslika diplome o stečenoj naobrazbi,

- potvrda o radnom iskustvu (za pripravnika s radnim iskustvom),

- isprava o stečenoj pedagoško-psihološkoj i metodičkoj naobrazbi za one pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili školu.

Za ponovno polaganje stručnog ispita, ili dijela ispita, dostavlja se nova prijavnica i dokaz (uplatnica) o plaćenim troškovima ponovnog polaganja ispita.

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije ispitnog roka. Zakasnjele i nepotpune prijave neće se uzimati u postupak.

Članak 27.

Pripravnik s radnim iskustvom - pristupnik stručnom ispitu, koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava, nema obvezu polagati one dijelove ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima stručnog ispita.

Pripravnik iz 1. stavka ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela strućnog ispita samo ako to dokaže valjanom ispravom (potvrdom ili programom ustanove u kojoj je polagao stručni ispit u matičnoj struci).

Pripravnik koji ima valjanu ispravu iz 2. stavka ovog članka, obvezan je priložiti ispravu uz prijavnicu za stručni ispit.

Članak 28.

Troškovi za prvo polaganje stručnog ispita podmiruju se iz državnog proračuna.

Članak 29.

Stručni ispit obuhvaća:

za učitelja - pisani rad, izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit;

za stručnog suradnika - pisani rad, praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit;

. za sucadnika u nastavi - pisani rad, metodički prikaz u izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit;

za odgojitelja - pisani rad iz područja domskog odgoja, izvođenje nastavnog sata u matičnoj struci i usmeni ispit.

Članak 30.

Stručni ispit polaže se na temelju programa, koji donosi Ministarstvo prosvjete i športa.

Program stručnih ispita sadrži opći i metodički dio, koji obuhvaćaju programske sadržaje i programom utvrđenu literaturu.

Članak 31.

Za pisani rad predviđeno je vrijeme najviše đetiri sata, a usmeni dio ispita najviše 40 minuta.

Članak 32.

Uspjeh pristupnika na određenom dijelu ispita iskazuje se riječima: "zadovoljava", "uspješan", "vrlo uspješan", "izvrstan", "nezadovoljava", a opći uspjeh iskazuje se riječima: "izvrstan", "vrlo uspješan", "uspješan", nezadovoljava".

Pripravnik koji nije zadovoljio, upućuje se da ponovno polaže stručni ispit.

Članak 33.

Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata, odnosno praktičnog rada (ili prikaza), ocijenjen ocjenom "nezadovoljava" ne može polagati usmeni dio ispita.

Prilikom ponovnog polaganja pripravnik nema obvezu opet polagati uspješno položeni dio ispita.

Članak 34.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik (tiskanica SI-D), a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitne komisije.

Članak 35.

Podaci o pripravniku koji polaže stručni ispit vode se u središnjoj evidenciji u Ministarstvu prosvjete i športa.

Članak 36.

Pripravnici, koji su uspješno položili stručni ispit, dobivaju potvrđu o položenom stručnom ispitu (tiskanica SI-F).

Nakon ubilježbe podataka u središnju evidenciju pripravnik dobiva svjedodžbu o položenom stručnom ispitu (tiskanica SI-G). Svjedodžbu izdaje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 37.

Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi pripravnik u svoti koju utvrdi Ministarstvo prosvjete i športa

Uprava za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta rada.

Članak 38.

Mentor, za rad s pripravnikom tijekom pripravničkog staža, ima pravo na naknadu.

Predsjednik, članovi i tajnik ispitne komisije za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom, odnosno za rad u ispitnoj komisiji, imaju pravo na naknadu.

Mjerila i svotu novčane naknade iz 1. i 2. stavka ovog član ka utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 39.

U opravdanim slučajevima (dulje bolovanje, vojna obveza, rodiljni dopust i dr.) pripravničko se stažiranje prekida a nastavIja se kad navedeni razlozi prestanu, o čemu škola pravodobno napismeno izvješćuje Ministarstvo prosvjete i športa - Upravu za nadzor.

Članak 40.

Pojedinačne slučajeve u ostvarivanju određenih pripravnikovih prava i obveza, u svezi sa stažiranjem i polaganjem stručnih ispita, koji nisu uređeni ovim pravilnikom, rješava Ministarstvo prosvjete i športa.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Tiskanice iz članaka 9., 16., 26., 34. i 36. sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 42.

U iznimnim slučajevima, ravnatelj škole može, uz prethodno odobrenje Ministarstva prosvjete i športa, produljiti (odgoditi) zakonom utvrđene rokove za stjecanje pedagoško-psihološke i metodičke naobrazbe i polaganje stručnog ispita, ali ne dulje od dvije godine.

Članak 43.

Učitelji koji su se zaposlili prije stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90.) i Pravilni ka o stručnim ispitima u srednjem školstvu ("Narodne novine", br.16/94.) mogu, ako to žele, polagati stručni ispit u osnovnom i srednjem školstvu.

Učitelji iz 1. stavka ovog članka nemaju obvezu dokazivati ostvareni program pripravničkog staža.

Učitelji iz 1. stavka ovoga članka u privitku prijavnice prilažu:

- ovjerenu presliku diplome o stečenoj naobrazbi,

- ispravu o stečenoj pedagoško-psihološkoj i metodičkoj naobrazbi (ako su je naknadno stekli),

- potvrdu o radnom iskustvu,

- pregled kretanja u službi s osvrtom na postignute rezultate u odgojno-obrazovnom radu.

Članak 44.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika osnovnih škola ("Narodne novine", br. 79/93.) te Pravilnik o stručnim ispitima u srednjem školstvu ("Narodne novine", br. 16/94.)

Članak 45.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/95-01/379

Urbroj:53206/95-01

Zagreb, 19. listopada 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Tiskanica SI-A

________________________________

________________________________

(naziv škole - ustanove, adresa i broj telefona)

PRIJAVNICA

Ministarstvu prosvjete i športa - Upravi za školstvoza stažiranje učitelja i stručnih suradnika pripravnika u

osnovnim i srednjim školama

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

____________ ________________

(ime i prezime) (djevojačko prezime)

U radnom odnosu u ovoj školi od

________________________________

(nadnevak)

Diplomirao-la na:

________________________________

(naziv fakulteta - škole)

________________________________

U (mjesto) (nadnevak diplomiranja)

Struka____________________________

(završena studijska grupa) (VSS -VŠS-SSS)

Adresa stana i broj telefona

________________________________

________________________________

II. PODACI O RADNOM ISKUSTVU

Pripravnik će obavljati pripravnički staž kao:

A) Pripravnik u radnom odnosu bez radnog iskustva u struci u školi :

1. Na neodređeno vrijeme 3. Puno radno vrijeme

2. Na određeno vrijeme 4. Skraćeno radno vrijeme

B) Pripravnik s radnim iskustvom - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan škole

1. Na neodređeno vrijeme 3. Puno radno vrijeme

2. Na određeno vrijeme 4. Skraćeno radno vrijeme

C) Volonter

III. PODACI O STAŽIRANJU

Do sada je pripravnik ukupno ostvario pripravnički staž od ____mjeseci i dana, i to u školi (školama):

________________________________

1. mj. i dana 2. mj. i ______ dana

________________________________

1. mj. i dana 2. mj. i ______ dana

Do sada je pripravnik s radnim iskustvom stekao ukupno radno iskustvo izvan škole ______god.,________ mj.,_______ dana.

U ovoj školi stažirat će od _______199_. do______ 199_.

Pripravnik stažira:

1. U OSINOVNlM ŠKOLAMA

a) u razrednoj nastavi u _____razredu

b) u predmetnoj nastavi u _____nastavnom predmetu

c) stručni suradnik iz ________________

(područje rada)

2. U SREDNJIM ŠKOLAMA

a) u predmetnoj nastavi (profesor) u nastavnom predmetu

_________________________________

b) u predmetnoj nastavi (stručni učitelj)

* vježbe iz nastavnog predmeta ________

* praktična nastava za zanimanje_______

c) u predmetnoj nastavi (suradnik u nastavi)

* vježbe iz nastavnog predmeta_________

* praktična nastava za zanimanje________

d) odgojitelj u učeničkom domu_________

e) stručni suradnik iz ________________

(područje rada)

IV. PODACI O ČLANOVIMA KOMISIJE IZ ČLANKA _________. PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ("Narodne novine", br../95.)

1. Ime i prezime ravnatelja škole:

Stručna sprema _________, zvanje_________

(VSS-VŠS)

___________________________

2. Ime i prezime mentora_________

Stručna sprema _________, zvanje _____ (VSS-VŠS)

___________________________

3. Ime i prezime stručnog suradnika_______________

Stručna sprema _________zvanje _________ (vss-všs-sss)

______________________________

______________________________

______________________________

NAPOMENA

____________________________________

_____________ , ____________199__.

Ravnatelj

__________________


Tiskanica SI B

Na temelju članka 16. i 26. Pravilnika o polaganju stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika osnovnih i srednjih škola ("Narodne novine", br. _ / 95.) podnosimo

IZVJEŠĆE

o rezultatima stažiranja za pripravnika

_________________________________

(ime i prezime) (zvanje)

I. OPĆI PODACI

1.. Kraći prikaz radnog odnosa (ili volontiranja) tijekom kojeg je obavljeno stažiranje (početak, mogući prekidi i razlozi prekida stažiranja, škole u kojima je obavljeno stažiranje i dr.)

2. Podaci o komisiji za pružanje stručne pomoći i praćenje ostvarivanja programa stažiranja i o njezinu radu (sastav, obavIjeni uvidi, problemi, ocjena rada komisije i dr.) II. ŠKOLSKI PROPISI I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

1. Kako je ostvaren opći dio programa stažiranja (poznavanje USTAVA Republike Hrvatske, zakona o osnovnom i srednjem školstvu, školskih propisa, poznavanje obveza i prava učitelja i stručnih suradnika i dr.)

2. Poznavanje i primjena pedagoške dokumentacije u školskoj praksi (pravodobnost; funkcionalnost, urednost, vođenje dnevnika stažiranja i dr.)

III. OPĆI PEDAGOŠKI POSLOVI

1. Rad s učenicima (vođenje razrednog odjela te uspješnost i načini komuniciranja s učenicima)

2. Suradnja s roditeljima (uspješnost i načini stiradnje te pripremanje i vođenje pojedinačnih i skupnih susreta s roditeljima - roditeljskih sastanaka)

3. Sudjelovanje u radu učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća, razrednog vijeća, školskih i izvanškolskih stručnih skupova (radionica, seminara, savjetovanja i sl., praćenje pedagoške literature, objavljeni radovi, konzultacije i dr.)

4. Skrb o kulturi pripravnikova usmenog i pismenog izražavanja (ako je pripravniku bila potrebna dopunska stručna pomoć, kako je i koliko je uspješno ostvarena)

5. Posebni pedagoški poslovi stručnog šuradnika (pcaćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa, praćenje uspješnosti učenika u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, suradnja s učiteljima i ravnateljem škole, izvanškolska suradnja i dr.).

6. Posebni poslovi odgojitelja učeničkog doma (pojedinatni i skupni odgojni rad s učenicima, suradnja sa školama i poslodavcima, izvođenje slobodnih aktivnosti učenika).

7. Posebni poslovi suradnika u nastavi (suradnja s predmetnim nastavnicima strukovne nastave i strukovnim učiteljima, vođenje tehničko-tehnološke i metodičke dokumentacije).

IV. STRUČNO-METODIČKI POSLOVI

1. Način i uspješnost uvođenja pripravnika u rad, zalaganje, primjena didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških znanja u nastavnom procesu, broj sati hospitiranja na nastavi mentora, broj i ocjena uspješziosti samostalno održanih nastavnih sati u nazočnosti mentora, komisije, rad s darovitim učenicima i pomoći onima koji teže svladavaju nastavno gradivo i dr.)

2. Izvođenje izvannastavnih aktivnosti (područje rada, družine, klubovi, uspješnost i dr.)

V. ZAKLJUČNA NAPOMENA O PRIPREMLJENOSTI PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALNO IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA TE POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

U____________ , __________ 199_


Članovi komisije :

1.________________________________

(ravnatelj)

2. _______________________________

mentor pripravnika)

3. _______________________________

(stručni suradnik)

Tiskanica SI-C

_________________________________

_________________________________

(naziv škole, adresa i broj telefona)

PRIJAVNICA

Ministarstvu prosvjete i športa - Upravi za školstvo- za polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika

osnovnih i srednjih škola

1. _______________________________

(ime i prezime pripravnika) (očevo ime) (djevojačko prezime)

2. _______________________________

(nadnevak rođenja) (mjesto rođenja)

(općina - grad)

_________________________________

(županija) (država)

3.Narodnost: _____, državljanin-ka______

4._______________________________

(završen fakultet - škola) (mjesto) ,

_______________________________

(država) (nadnevak diplomiranja) (VSS,VŠS, SSS)

_______________________________

(struka - zvanje)

5.Ukupno pripravnikovo radno iskustvo u struci iznosi ____g. _______mj.

Radni staž izvan struke: kada,gdje i koliko?

_______________________________

_______________________________

6.Pripravnik je u ovoj školi (domu,zavodu i dr.) stažirao

od ________199_ do______ 199_.

Ostatak pripravničkog staža od _______mjeseci I ________dana

ostvario-la je u:

_______________________________

mjeseci i dana,

_______________________________

mjeseci i dana.

7.Pripravnik se prijavljuje za polaganje stručnog ispita iz

1. _______________________________

2. _______________________________

Pripomene :

A.Učitelji razredne nastave izabiru i upisuju dva nastavna

predmeta,i to: jedan predmet iz skupine

- hrvatski jezik,

matematika i priroda i društvo te jedan iz skupine

- likovna kultura;

glatbena kultura i

tjelesna i zdravstvena kultura.

B.Pripravnici predmetne nastave i stručni suradnici izabiru i

upisuju jedan nastavni predmet,odnosno jedno stručno područje Iz kojeg su ostvanli i pripravnički staž.

8.Ispit se prijavljuje za ispitni rok (zaokružite "a)","b)","c)"

ili "d)"):

A) Za učitelje i stručne suradnike osnovnih škola:

a) od 5.veljače do 5.ožujka 199_

b) od 5.svibnja do 5.lipnja 199_.

c) od 25.rujna do 25.listopada 199 .

d) od 15.studenoga do 15.prosinca 199_

B) Za učitelje i stručne stiradnike srednjih škola:

a) od 1.veljače do 10.ožujka 199 .

b) od 25.travnja do 30.svibnja 199_.

c) od 15.listopada do 30.studenoga 199_.

9.Prijavnici se prilaže (zaokružiti odgovarajuća slova):

a) ovjerena preslika diplome o stečenoj naobrazbi

b) izvješće (komisije) o rezultatima pripravnikova stažiranja

c) dokaz o podmirenim troškovima ispita (za ponovljeni dio ispita)

d) _______________________________

e) _______________________________

U _______________________________

199__

Pripravnik Ravnatelj škole

___________ MP _____________

(vlastoručni potpis) (vlastoručni potpis)

Tiskanica SI-D

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Komisija za polaganje stručnog ispita

(struka iz koje se polaže ispit)

_______________________________

Datum : ___________________________

Nadnevak: _________________________

ZAPISNIK

o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika

osnovnih i srednjih škola

___________________________

(ime i prezime pripravnika)

rođen-a__________ 19__.u

__________________(mjesto)

___________________________

(općina - grad) (država)

Završio-la je___________________________

(naziv fakulleta - škole)

u ___________________________

(mjesto) (struka - zvanje)

___________________________

(godina diplomiranja)

Komisija je utvrdila da pripravnik ispunjava propisane uvjete i

da će polagati stručni ispit u ispitnom roku

od ________do _________19___.

I.PISANI RAD

Pripravnik je počeo pisati pisani rad

_________19__u _____sati.

Tema: ___________________________

___________________________

Nazočni član komisije: ___________________________

Rezultati pisanog rada (osvrt):

I.Pismenost:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh: ___________________________

2. Stručno-pedagoška razina obrađene teme:

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh : ___________________________

Uspjeh pisanog rada (l + 2):

___________________________

II.1. IZVEDBA NASTAVNOG SATA (ućitelji)

Pripravnik je _________19__ održao nastavni sat iz

___________________________

(nastavni predmet)

u _____ razredu osnovne škole - srednje škole

___________________________

(naziv škole i mjesto)

Nastavna jedinica:

___________________________

___________________________

Osvrt na održani nastavni sat (priprava za nastavni sat, ostvarenje cilja i zadaća nastavnog sata, nastavne metode, nastavna sredstva, oblici rada i dr.):

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh: ___________________________

II. 2. PRAKTIČNI RAD (stručni suradnici)

Zadani praktični rad (tema):

___________________________

___________________________

___________________________

Osvrt: .

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh : __________________________

___________________________

II. 3. PRAKTIČNI RAD (odgojitelj u učeničkom domu)

Zadani praktični rad iz područja domskog odgoja (tema):

___________________________

___________________________

___________________________

Osvrt:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh :___________________________

II. 4. PRAKTIČNI RAD (suradnik u nastavi)

Metodički prikaz izvedbe jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe.

Naziv nastavne jedinice ili vježbe:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Osvrt:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Uspjeh: ___________________________

III. USMENI DIO ISPITA

Postavljena pitanja :

Uspjeh: ___________________________

Na temelju ocjena iz točke I., II. i III. ovog zapisnika komisija je utvrđila :

1. Da je pripravnik položio stručni ispit za zvanje

___________________________

s općim uspjehom

___________________________

2. Da pripravnik nije položio stručni ispit u ovom ispitnom roku pa će ispit ponovno polagati. Pripravnik će ponovno polagati:

a) ___________________________

b) ___________________________

U ______________________19__

Potpisi članova ispitne komisije :

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________

4. ___________________________

5. ___________________________

Zapisnik je vodio : Predsjednik

___________________________

___________________________

Pripomena :

___________________________

Uspjeh na dijelovima ispita (I, II, III.): "izvrstan", "vrlo uspješan", "uspješan", "zadovoljava", "nezadovoljava".

Opći uspjeh na ispitu: "izvrstan", "vrlo uspješan", "uspješan" "zadovoljava". ,

Tiskanica SI-F

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

KI. oznaka :

Ur. broj :

U_______ , _____________19__.

Na temelju članka ___. Pravilnika o polaganju stručnog ispiIa učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novineii, br. _ /95.) izdaje se

POTVRDA o položenom stručnom ispitu

___________________________

(ime, ime oca, prezime)

___________________________

(rođen-a ) ______ 19__.

___________________________

(djevojačko prezime) (nadnevak)

_________________, općina - grad

(mjesto)

država___________________________

položio-la ____________________

je___________________________

(nadnevak)

stručni ispit za zvanje__________

___________________________

Qva potvrda vrijedi do izdavanja svjedodžbe o položenom stručnom ispitu, a najdulje šest mjeseci od dana njezina izdavanja.

M. P.

Predsjednik ispitne komisije

___________________________

Tiskanica SI-G

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Evidencijska knjiga __________

Klasa: __________

Urbroj: __________

SVJEDODŽBA

o položenom stručnom ispitu

______________________________

(ime ·i prezime)

______________________________

rođen-a

______________________________

(djevojačko prezime) (nadnevak)

__________općina - grad__________

(mjesto)

država narodnost__________

državljanstvo____________________

položio-la je na temelju članka 79., stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/1990.) stručni ispit ·

______________________________

(nadnevak) (mjesto)

za zvanje_______________________

s općim uspjehom________________

U Zagrebu, _____________________


M. P.

Pomoćnik ministra

_________________