Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 27.10.1995 Uredba o izmjenama Zakona o obrtu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu ("Narodne novine", broj 11/93) članak 83. mijenja se i glasi:

"Fizičke osobe kojima je obavljanje obrta odobreno po prijašnjim propisima uskladit će poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. ožujka 1996. godine.

Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje po ovome Zakonu više ne mogu obavljati obrt ili ne usklade poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. ožujka 1996. godine, prestaje obrt po sili zakona što će nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba utvrditi rješenjem."

Članak 2.

U članku 84. riječi "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. ožujka 1996. godine".

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o umjenama Zakona o obrtu ("Narodne novine", broj 42/95).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 28. listopada 1995. godine.

Klasa: 311-01/93-01/01

Urbroj: 5030116-95-5

Zagreb, 25. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.