Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 106/93 i 92/94) i točke I. podtočka 7) Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 93/94, 61/95 i 85/95), sukladno prijedlogu ministra za povratak i useljeništvo i pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA PREDMETE KUĆANSTVA HRVATSKIH IZBJEGLICA KOJE SE VRAĆAJU IZ INOZEMSTVA

I. Odobrava se carinski kontingent za predmete kućanstva utvrdene "Listom predmeta kućanstva koje mogu uvesti, unijeti ili primiti hrvatske izbjeglice koje se vraćaju iz inozemstva" bez plaćanja carine, u vrijednosti do 10.000.000,- USD, za razdobIje do 31. prosinca 1995. godine.

Lista predmeta kućanstva iz stavka 1. ove točke otisnuta je u privitku ovoga rješenja i njegovim je sastavnim dijelom.

2. Korisnik catinskog kontingenta iz točke 1. ovoga rješenja je hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji je organizirano izbjegao u inozemstvo radi izbjegavanja ratom uvjetovanih okolnosti, a vraća se temeljem odluke stranih vlasti o prestanku izbjegličkoga statusa, odnosno sukladno utvrdenoj politici Vlade Republike Hrvatske u svezi njegova povratka u zemlju.

Status hrvatskog izbjeglice iz stavka 1. ove točke dokazuje se potvrdom ovlaštenoga diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hnvatske u odgovarajućoj stranoj državi odnosno područne jedinice Ureda za prognanike i izbjeglice.

Ogledni primjerak potvrde iz stavka 2. ove točke otisnut je u privitku ovoga rješenja i njegovim je sastavnim dijelom.

3. Korisnik iz točke 2. stavka I. ovog rješenja može, uz povlasticu, uvesti, unijeti ili primiti po osnovi predmetnoga carinskog kontingenta, predmeta kućanstva do vrijednosti od 2:000 USD. Rješenje donosi ovlaštena carinarnica u obliku bilješke na potvrdi diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno područne jedinice Ureda za prognanike i izbjeglice.

4. Evidenciju o ostvarenom uvozu predmeta kućanstva bez plaćanja carine sukladno ovome rješenju, vodi ovlaštena carinarnica, koja tromjesečno dostavlja pisano izvješće Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/05-01/51

Urbroj: 513-02-95-2

Zagreb, 23. listopada 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.___________________

(naziv tijela koje izdaje potvrdu)

Klasa: Urbroj

____________________

(mjesto i datum)

Na temelju članka 172. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91 i 77/92) i točke 2. stavak 2. Rješenja o odobrenju carinskog kontingenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva ("Narod ne novine", br. 86/95), na zahtjev stranke izdaje se slijedeća

POTVRDA

Temeljem izvršenoga uvida u hrvatsku putovnicu i očevidnike koji se vode pri ovome tijelu, te izvršenoga uvida u slijede će strane isprave:

__________________________

__________________________

__________________________

potvrdujemo da je Hrvatski državljanin:

Ime i prezime_________________

Datum rodenja: ________________

Mjesto rodenja:_________________

Hrvatska putovnica broj____________

Prebivalište: mjesto, ulica i kućni broj :

___________________________

JMBG______________________

boravio u inozemstvu s reguliranim statusom izbjeglice,

u stranoj državi ,_______________

u mjestu____________________

u razdoblju od 199- do 199_ godine.

Ova potvrda se izdaje u svrhu ostvarenja carinske povlastice pri uvozu predmeta kućanstva hrvatskih državljana sa statusom izbjeglica, koji se vraćaju u Republiku Hrvatsku temeljem odluke stranih vlasti o prestanku izbjegličkag statusa, odnosno utvrdenoj politici Vlade Republike Hrvatske u svezi njihovog povratka u zemlju i ne može se rabiti u druge svrhe.

Pristojba u svoti od naplaćena je u gotovom, sukladno tarifnom broju 71. i 77. Zakona o administrativnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93).

Ovlašteni službenik


__________________________

(Ime i prezime)

_________________________

(Mjesto i ulica stanovanja)

_______________

(Broj hrvatske putovnice)

________________

(JMBG)

LISTA PREDMETA KUĆANSTVA

koje mogu uvesti, unijeti ili primiti hrratske izbjeglice koje se vraćaju iz inozemstva

1) 1 televizor, s pripadajućim uredajima;

2) 1 video-rekorder ili video player, s pripadajućim uredajima;

3) l radio-aparat, s pripadajućim uredajima;

4) 1 prijenosni radio-prijemnik, s kazetofonom ili bez kazetofona ;

5) 1 muzički komplet-liniju koja se sastoji od jednog radio-prijemnika, jednog ili dva pojačala, jednog gramofona, jednog magnetofona, jednog ili dva kazetofona, jednog para slušalica i najviše četiri zvučnika);

6) 1 fotografski aparat ;

7) 1 hladnjak za kućanstvo, sa ili bez odjeljka za zamrzavanje ;

8) 1 hladnjak za kućanstvo, za duboko zamrzavanje;

9) 2 električna, plinska, kombinirana ili druga štednjaka;

10) 1 mikrovalnu pećnicu;

11 ) 1 električni roštilj ;

12) 2 električna ili plinska grijala, električna radijatora ili peći na čvtsto ili tekuće gorivo;

13) 1 kotao za centralno grijanje s uredajem za zagrijavanje vode i pripadajućom opremom za distribuciju topline i tople vode;

14) 2 električna ili plinska uredaja za zagrijavanje vode (bojler);

15) 1 usisivač prašine, s pripadajueim uredajima;

16) 1 stroj za pranje ruhlja, s pripadajueim uredajima;

17) 1 stroj za sušenje rublja;

18) 1 stroj za peglanje rublja;

19) 1 stroj za pranje posuda;

20) 1 aparat za mljevenje i miješanje namirnica (komplet);

21) l aparat za mljevenje kave;

22) 1 šivaći stroj ;

23) 1 stroj za pletenje;

24) 3 elektronična džepna računara;

25) 1 kućni (osobni) računar, uključujući monitor, tiskaljku i dtvge pripadajuće ueedaje;

26) 1 komplet strojeva i alata za uporabu u kućanstvu u protuvrijednosti do 500,- US dolara u kunama;

27) 2 bicikla bez motora i 1 bicikl s motorom;

28) I servis za najviše 12 osoba s priborom za jelo, te odgovarajuća količina posuda i drugih kuhinjskih predmeta;

29) 2 tepiha ;

30) namještaj, posteljinu, zavjese, lusteri ili druga rasvjetna tijela, u količini primjerenoj broju članova kućanstva;

31) ukrasni predmeti, uključujući i folklorne predmete;

32) šivane tekstilne, kožne i krznene predmete za osobnu uporabu, uporabu članova kućanstva i kućnu uporabu;

33) 1 agregat za proizvodnju električne energije do 3 kW;

34) instalacijski i gradevinski materijal, u protuvrijednosti l.000,- US dolara u kunama;

35) ostali predmeti kućanstva, osim osobnih automobila, u protuvrijednosti 1.000,- US dolara u kunama.

Bilješka ovlaštene carinarnice:

1) Uvezeni su predmeti kućanstva iz red. broja

____________________________

čiji redni brojevi su okruženi na listi.

2) Ukupna vrijednost uvezenih predmeta kućanstva je_____________________

3) Ovaj izvornik zadržan je za službene potrebe carinarnice, a preslik ovjeren pečatom carinarnice i potpisom ovlaštenog carinskoga službenika uručen je korisniku._________

__________

(Mjesto i datum)

Ovlašteni carinski službenik: