Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 23. stavka (1) Zakona o teletomunikacijama ("Narodne.novine", br. 53/94) miniatar pomorstva, prometa i veza, donosi '

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAKNADI ZA UPORABU RADIJSKIH FREKVENCIJA I NAČINU PLAĆANJA

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o naknadi za uporabu radijshih frehvencija i načnu plaćanja ("Narodne novine", br. 8/95) u točki 1. ispred riječi "amaterska" dodaje se riječ "osobna".

Iza točke 1. dodaju se nove točko 2. i 3. koje glase:

"2. Klupska amatersha radijska postaja, osim nepokretne amaterske radijshe postaje iz točke 3., 60 hn/god.

3. Nepohretna amatersha radijska postaja (relej, repetitor, digipitor, radiofar i sl.)," , 500 hn/god.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., I 1. i 12. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 12.,13. i 14.

U stavku 2. točke 3., 4., 5., 8. i 9. postaju točke 5., 6.,1.;10. i 11.

Članak 2.

Ovaj pravilaih stupa na snagu osmoga dana od dana objavo u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/89

Urbroj: 530-01-95-1

Zagreb, 12. listopada 1995.

Ministar pomorstva prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.