Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Program posebnog dijela državnog stručnog isptia iz područja ugostlteljstva i turizma
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temclju članka 87. stavha 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 14/94., 86/94: i 1/95.),članka 30. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine"; broj 48/95.) i članka 52. Urcdbe o stručnom osposobljavanju i ušavravanju državnih službenika ("Narodne novine", broj 45/95.), ministar turizma, donosi

PROGRAM

POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPTIA IZ PODRUČJA UGOSTlTELJSTVA I TURIZMA

I.

Osobe koje imaju obvezu polagati državni stručni ispit za državne službenike u tijelima državne uprave, pripremaju se za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrdenih ovim Programom.

II.

Posebni dio driavnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.

Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji sc od izrade radnih zadaća iz područja ugostiteljstva i turizma, a u okviru poslova za koje osposobljava, odnosno koje obavIja osoba koja polaže državni stručni ispit.

III.

Usmeni dio poscbnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i provjere znanja o poslovima na kojima radi, odnosno za koje so priprema osoba koja polaže državni stručni ispit.

IV.

Posebni dio državnog stručnog ispita obuhvaćaju sljedeći predmeti :

1. Ugostiteljska djelatnost,

2. Turistička djelatnost,

3. Turistička inspekcija i

4. Turističke zajednice, boravišna pristojba i članarine u turističkim zajednicama.


V

Predmet Ugostiteljska djelatnost obuhvaća sljedeće pravne izvore.

1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95.) ;

2. Zakon o obrtu ("Narodne novine", broj 11/93. i 42/95.);

3. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95.);

4. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 22/89. i 24/90);

5. Pravilnik o minimalnim tehničkim i zdravstvenim uvjetima i o kategorizaciji soba i.obiteljskih apartmana koje gradani izdaju turistima i putnicima i minimalnim zdravstvenim uvjetima gradana i članova njihovih domaćinstava koji pružaju usluge u domaćinstvu ("Narodne novine", broj 26/89.);

6. Pravilnik o isticanju naziva usluga koje građani pružaju turistima i putnicima ("Narodne novine", broj 11/82.);

1. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima ("Narodne novirie", broj 24/90.);

8. Pravilnik o načinu i postupku registracije pružanja pojedinih turističkih i ugostiteljskih usluga ("Narodne novine", broj 49/89.) ;

9. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vodenja knjige žalbe i postupku u vezi s prigovorima na pružene ugostiteljske i turističke usluge ("Narodne novine", broj 22/89:);

10. Pravilnik o obliku obrazaca, sadržaju podataka i načinu vodenja evidencije građana koji pružaju usluge turistima, putnicima i abonentima u domaćinstvu ("Narodne novine", broj 49/89.) ;

11. Pravilnik o načinu i postupku registracije pružanja pojedinih trastičkih i ugostiteljskih usluga ("Narodne novine", broj 49/89:):

12. Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima.i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka, kao i usluga pansiona ("Narodne novine", broj 24/90.);

13. Pravilnik o cjeniku usluga građana u domaćinstvu i o evidenciji gostiju ("Narodne novine", broj 49/89.);

14. Pravilnik o cjeniku usluga gradana na plovnim objektima i o evidenciji gostiju kojima gradani pružaju usluge smještaja i pansion na plovnom objektu ("Narodne novine", broj 49/89.); .

15. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", broj 31/95.);

16. posebne uzance u ugostiteljstvu ("Narodne novine"; broj 16/95.).

VI.

Predmet Turistička djelatnost obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 22/88., 38/88., 47/89., 16/90., 19/90., 25/93. i 44/93.) ;

2. Zakon o obrtu ("Narodne novine", broj 11/93.);

3. Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.);

4. Pravilnik o kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 24/90.);

5. Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča ("Narodne novine", broj 33/91.);

6. Pravilnik o načinu i postupku registracije pružanja pojedinih turističkih i ugostiteljskih usluga ("Narodne novine", broj 49/89,) ;.

7. Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima prostorija u kojima se obavlja turistička djelatnost i o potrebnoj opremi za obavljanje te djelatnosti ("Narodne novine", broj 22/89,);

8. Pravilnik o obliku; sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe i postupku u vezi s prigovorima na pružene ugostiteljske i turističke usluge ("Narodne novine", broj 22/89,):

VII.

Predmet Turistička inspekcija obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95.) ;

2. Pravilnik o legitimaciji turističkog inspektora ("Narodne novine", broj 22/91.);

3. Uputstvo o načinu vođenja evidencije u objektima nadzora i inspekcijskim pregledima koje obavljaju općinske turističke inspekcije ("Narodne novine", broj 8/89.).

VIII.

Predmet Turističke zajednice, boravišna pristojba i članarine u turističkim zajednicama obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94.);

2. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 61/91., 73/91., 73/93., 109/93.; 30/94. i 52/95.);

3. Zakon o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", broj 35/95. i 52/9S.);

4. Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine", broj 75/94.);

5. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ("Narodne'novine", broj 45/94.);

6. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, turističke zajednice grada, tarističke zajednice županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 45/94.) ;

7. Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vodenja popisa turista ("Narodne novine", broj 45/94,);

8. Odluka o utvrdivanju visine boravišne pristojbe za 1995. godinu ("Narodne novine", broj 50/94.);

9. Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 41/95.).

IX.

Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke V., VI., VII. i VIII. otvoga Programa, kao i novi propisi iz oblasti iz koje se polaže posebni dio državnog stručnog ispita.

X.

Posebni dio državnog stručnog ispita provodit će se po ovom Programu od 1. studenog 1995. godine.

XI.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-01/95-01/16

Urbroj: 529-02-95-01

Zagreb, 13. listopada 1995

Ministar

mr. Niko Bulić, v. r,