Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 18.10.1995 Pravilnik o kabelskoj televiziji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 15. stavka (4) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O KABELSKOJ TELEVIZIJI SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju načela i tehnički uvjeti za ustrojstvo, izgradnju, održavanje i uporabu kabelske televizije kao javnih telekomunikacija kojima se prenosi zvuk, slika i drugi signali do korisnika putem kabelskog sustava (u daljnjem štivu: KTV).

POJMOVI

Članak 2.

Značenje pojmova što se upotrebljavaju u ovom pravilniku. Glavna postaja Radio ili televizijski studio ili središnje mjesto za prijam, pretvorbu i distribuciju radio i televizijskih signala.

Postaja naselja: Mjesto gdje se kabelska mreža, koja dolazi iz glavne postaje razdjeljuje na čitavo naselje do distribucijskih središta.

Distribucijsko središte: Mjesto gdje se sekundarna mreža, koja dolazi od postaje naselja razdjeljuje na mrežu do stambenih i poslovnih objekata (distribucijska mreža).

Priključak objekta: Mjesto gdje se priključuje kabel koji dolazi iz distribucijskog središta u stambeni i poslovni objekt.

Priključak korisnika: Priključak stana ili poslovne prostorije na kabelsku televiziju u stambenom i poslovnom objektu.

Linijska oprema: Sustav uređaja za prijenos radio i televizijskih signala preko kabelske mreže.

Primarna mreža: Kabelska mreža s linijskom opremom od glavne postaje do postaje naselja.

Sekundarna mreža: Kabelska mreža od postaje naselja do distribucijskih središta.

Distribucijska mreža: Kabelska mreža od distribucijskog središta do stambenih i poslovnih objekata.

Tranzitna komutacija: Komutacija koja se odvija unutar tranzitnog područja, koje obuhvaća županiju ili veće područje.

Krajnja ili pristupna komutacija: Komutacija, koja se odvija u okviru krajnjeg ili pristupnog područja, koje obuhvaća područje izravnog pristupa korisnika.

Multipleksor: Pretplatnički stupanj, koji pretplatnicima omogućuje komunikaciju prema centrali višega ranga uz smanjenje broja vodova.

Demultipleksor: Stupanj, koji signale iz multipleksora prilagođuje za odvijanje prometa preko centrale.

Razdjelnik: Mjesto, gdje se razmještaju dolazni i odlazni vodovi radi odvijanja prometa preko centrale.

USTROJSTVO

Članak 3.

(1) Osnovni ustroj KTV-a čini glavna postaja, postaja naselja, distribucijsko stedište i priključci korisnika, povezani s kabelskom mrežom i pripadnom linijskom opremom. Kabelska mreža se dijeli na primarnu, sekundarnu i distribucijsku mrežu. U slučaju poslovnog ili stambenog objekta iz članka 10. Zakona o telekomunikacijama distribucijska mreža se proteže do priključne kutije u tom objektu.

(2) Ako KTV, u svezi s načinom uporabe pokraj uredaja za pretvorbu, prijenos i distribuciju kanala sadrži i komulaciju s pripadnim uređajima kao za multipleksiranje i demultipleksiranje, komunitacija može biti tranzitna i krajnja ili pristupna.

IZGRADNJA,ODRŽAVANJE I UPORABA

Članak 4.

(1) KTV se izgrađuje, održava i upotrebljava u skladu s normama i preporukama iz članka 4. stavka (1) Zakona o telekomunikacijama, te u skladu s tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe koji se donose za KTV na temelju članka 4. stavka 5. istog zakona.

(2) Prigodom izgradnje kabelske mreže za KTV treba dati prednost uporabi svjetlovoda poglavito prigodom izgradnje primarne i sekundarne mreže (fibre to the curb), a prema mogućnosti i do korisničkog priključka (fibre to the home).

(3) Prigodom izgradnje kabelske mreže za KTV (zajedno s distribucijskom mrežom), kada je potrebito zbog tehničkih i gospodarskih razloga, može se upotrijebiti i bežični način prijenosa.

(4) KTV na višoj razini od razine grada i naselja i radi prijenosa na međunarodnim relacijama oslanja se na telekomunikacijsku mrežu Hrvatske pošte i telekomunikacija - HPT u skladu s odredbom iz članka 14. stavka 7. Zakona o telekomunikacijama na način da je gospodarski opravdano.

(5) Ako se KTV ne izgraduje kao samostalan sustav (CaTV

- Cabel Television) može se izgrađivati i upotrebljavati u sklopu digitalne mreže integriranih usluga (ISDN - Integrated Services Digital Network) i u sklopu širokopojasne digitalne mreže integriranih usluga (B-ISDN - Broadband Integrated Services Digital Network), ili na drugi način, u okviru javnih telekomunikacija HPT-a sukladno odredbi iz danka 12. stavak 1. i članku 73. stavak 2. Zakona o telekomunikacijama.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-01/95-02/68

Urbroj: 530-07-95-2

Zagreb, 9. listopada 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.