Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 18.10.1995 Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKE CESTE

Na temelju članka 45. stavak 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91, 61/91, 26/93, 109/93) te članka 22. stavak 1. točka 3. Statuta poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj (pročišćeni tekst), Upravni odbor poduzeća "Hrvatske ceste" na 12. sjednici održanoj 03. listopada 1995. donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA IZVANREDNU UPORABU JAVNIH CESTA

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta ("Narodne novine" br. 56/92 i 67/93) članak 2. mijenja se i glasi :

"Za premašenje najveće dopuštene duljine vozila naknada iznosi:

- za premašenje duljine do 20% 0,60 kuna/km,

- za premašenje duljine preko 20% 1,20 kuna/km.

Za premašenje najveće dopuštene širine vozila naknada iznosi :

- za širinu do 3,00 m 0,60 kuna/km,

- za širinu veću od 3,00 m do 4,00 m 1,20 kuna/km,

- za širinu veću od 4,00 m 1,70 kuna/km,

Za premašenje najveće dopuštene visine vozila naknada iznosi:

- za visinu više od 4,00 m do 4,50 m 0,60 kuna/km,

- za visinu više od 4,50 m 1,20 kuna/km."

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Za premašenje najveće dopuštene mase vozila naknada iznosi :

- za premašenje mase više od dopuštene do

60 tona, za svaku tonu do 60 t 0,90 kuna/km,

- za premašenje mase više od 60 tona do 80

tona, za svaku tonu preko 60 t do 80 t 1,60 kuna/km,

- za premašenje mase više od 80 tona za svaku tonu preko 80 tona 6,20 kuna/km".

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi :

"Ako vozilo odnosno skup vozila u stanju mirovanja, na vodoravnoj podlozi, po jednostrukoj osovini ili zbroj težina (opterećenja) osovina po tandem osovini prelazi dopušteno osovinsko opterećenje, za svaku od tih osovina, a u ovisnosti o premašenju izraženog u tonama, naknada iznosi:

_______________________________________________________________

Premašenje Na javnim cestama s dopuštenim opterećenjem

____________________________________________

u tonama 10 t/Os 8 t/Os 6 t/Os

____________________________________________

Iznos naknade kuna/km

_______________________________________________________________

1 tona 1.90 2.20 2.30

______________________________________________________________

2 tone 5.90 6.20 6.70

_________________________________________________________________

3 tone 11.00 12.00 12.70

_________________________________________________________________

4 tone 11.10 20.00 21.70

_________________________________________________________________

5 tona 26.40 30.70 35.00

_________________________________________________________________

6 tona 37.00 43.90 53.50

_________________________________________________________________

7 tona 49.50 56.30 79.20

_________________________________________________________________

8 tona 64.40 77.70 111.60

_________________________________________________________________

9 tona 81.70 98.50 154.00

_________________________________________________________________

10 tona 100.60 121.10 209.50

_________________________________________________________________

Naknada za premašenje dopuštenog osovinskog opterećenja tandem osovine obračunava se tako da se od stvarnog ukupnog opterećenja takove osovine oduzme dopušteno osovinsko opterećenje i podijeli s brojem osovina u njenom sastavu (2, 3, 4 itd.) i tako se dobije premašenje osovinskog opterećenja za jednu osovinu izraženu u tonama. Zatim se u tablici iz stavka 1. ovoga članka očita propisana naknada u kunama/km, pomnoži s koeficijentom 1,375 za dvostruku; 1,657 za trostruku; 1,892 za četverostruku osovinu i tako dobije naknada za određenu tandem osovinu."

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Troškovi izdavanja dozvole iznose 148,00 kuna po dozvoli, a plaćaju se pri izdavanju dozvole."

Članak 5.

Članak 7.a briše se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 345-01-8022/ 1995.

Zagreb, 3. listopada 1995.

Predsjednik Upravnog odbora poduzeća "Hrvatske ceste"

mr. Joško Zavoreo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.