Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 18.10.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-100/1995. od 11. listopada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Željka Arnolda iz Đurdevca za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, na sjednici održanoj dana 11. listopada 1995. godine, donio je

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-II-100/1995. OD 11.LISTOPADA

I. Ne prihvaća se prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 2, 7. i 13. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Đurđevac ("Službene novine" općine Đurđevac br: 4/94 od 28. rujna 1994. godine).

II. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama" i "Službenim novinama" općine Đurđevac.

Obrazloženje

Željko Arnold iz Đurđevca, zastupan po Odvjetničkom društvu "Korper and Haramija", Zagreb, temeljem članka 15. stavak I. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91- nastavno Ustavni zakon), podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti članka 2, 7. i 13. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Đurđevac - nastavno Odluka, a koju je donijelo Općinsko vijeće Đurđevac, na sjednici 27. rujna 1994. godine i koja je objavljena u "Službenim novinama", br. 4 od 28. rujna 1994. godine.

Predlagatelj tvrdi da različito određivanju početka i završetka radnog vremena u ugostiteljskim objektima, osporavanom Odlukom je u suprotnosti s odredbom članka 49. stavak 2. i članka 50. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, te članka 17. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 28/88, 38/88,16/90,19/90 i 44/93). Nadalje, tvrdi da je članak 13. Odluke suprotan odredbi članka 90. Ustava.

Prijedlog nije osnovan.

Člankom 17. Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti ( članak 2. Zakona o izmjenama i dopunama citiranog Zakona "Narodne novine", br. 44/93), određeno je da općinsko vijeće, gradsko vijeće i skupština Grada Zagreba na čijem je području ugostiteljski objekat utvrđuje raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu. Iz citirane odredbe proizlazi da će nadležno tijelo utvrditi radno vrijeme ugostiteljskih objekata, međutim, iz ove odredbe ne proizlazi, a kako tvrdi podnositelj, da radno vrijeme u ugostiteljstvu mora biti jednako.

Odredbom članka 49. stavak 2. Ustava, svim poduzetnicima osigurava se jednak pravni položaj, a odredba članka 50. stavak 2. propisuje da se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike, privrede, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Radno vrijeme u ugostiteljskim objektima različito je određeno člankom 2. i 7. Odluke, ovisno o udaljenosti od stambenih objekata, a radi osiguranja noćnog mira građana. Poduzetnička sloboda može se ograničiti radi zaštite određenih interesa navedenih u članku 50. stavak 2. Ustava. Po stajalištu ovoga Suda, upravo članak 2. i 7. Odluke doneseni su sukladno članku 50. stavak 2. Ustava, pa stoga nisu suprotni propisu članka 49. sta vak 2. Ustava.

Također, nije osnovan navod podnositelja o protuustavnosti članka 13., budući da je Odluka donijeta na sjednici 27. rujna 1994. godine, a objavljena u "Službenim novinama" općine Đurđevac 28. rujna 1994. godine.

Iz svega navedenog slijedi da osporavane odredbe Odluke nisu u suprotnosti s citiranim odredbama Ustava i Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, kako to smatra podnositelj, to je riješeno kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-II-100/1995.

Zagreb, 11. listopada 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.