Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja popisa o ispitima Na temelju članka 44. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" br. 96/93 i 48/95), Ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA POPISA O ISPITIMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja popisa o ispitima na visokim učilištima koja ustrojavaju i izvode nastavu na sveučilišnim i stručnim studijima.

Članak 2.

Dokumentacija iz članka 1. ovog pravilnika sadrži:

1. prijavnicu za ispit,

2. popis o održanim ispitima.

Članak 3.

Student koji je ispunio sve nastavne obveze, propisane općim aktom visokog učilišta, može prijaviti ispit.

Student prijavljuje ispit prijavnicom koja sadrži:

1. naziv visokog učilišta,

2. matični broj studenta,

3. naziv studija i godinu studija,

4. ime i prezime studenta,

5. naziv predmeta iz kojega se prijavljuje ispit,

6. školska godina u kojoj je student odslušao predmet iz kojeg polaže ispit,

7. datum prijave,

8. ispitni rok za koji student prijavljuje ispit,

9. redni broj polaganja ispita,

10. potpis studenta,

11. ovjera odgovorne osobe visokog učilišta,

12. uspjeh na ispitu,

13. datum polaganja ispita,

14. ime i prezime te potpis nastavnika-ispitivača,

15. ostale rubrike određene općim aktom visokog učilišta. Pored podataka iz stavka 2. ovog članka visoko učilište može, prema potrebi, unijeti i druge rubrike.

Podatke iz stavka 2. točke 1. do 10. ispunjava student, iz točke 11. odgovorna osoba određena općim aktom visokog učilišta, a iz točke 12, do 14. nastavnik-ispitivač.

Članak 4.

Oblik prijavnice utvrđuje visoko učilište.

Članak 5.

Popis o održanim ispitima vodi se za svaki predmet i sadrži:

1. redni broj

2. datum održanog ispita

3. ime i prezime studenta

4. matični broj studenta

5. ocjena vježbi

6. ocjena na ispitu (ukupna)

7. bilješka u koju nastavnik-ispitivač može unositi pitanja, ocjenu iz pojedinih pitanja i slično

8. ime i prezime te potpis nastavnika-ispitivača

Podatke iz stavka 1. ovog članka ispunjava nastavnik-ispitivač.

Članak 6.

Popis o održanim ispitima vodi se na obrascu veličine 29,5 x 21 cm.

Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 7.

Uspjeh studenta na ispitu izražava se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).

Studentu koji nije pristupio prijavljenom ispitu upisuje se "nije pristupio". Student koji je ocijenjen ocjenom nedovoljan ili koji "nije pristupio" nije položio ispit.

Članak 8.

Nastavnik-ispitivač dužan je sve prijavnice sa održanog ispita dostaviti nadležnoj službi u roku propisanom općim aktom visokog učilišta.

Podatke iz prijavnica odgovorna osoba upisuje u karton studenta.

Sadržaj i oblik kartona studenta propisan je posebnim pravilnikom.

Članak 9.

U slučaju neusklađenosti podataka u indeksu i prijavnici za ispit, mjerodavan je podatak iz popisa o održanim ispitima.

Članak 10.

Visoka učilišta koja vode elektroničku obradu podataka mogu veličinu obrazaca te pojedine rubrike u obrascima propisanim ovim pravilnikom prilagoditi svojim potrebama unosa i obrade podataka.

Visoka učilišta iz stavka 1. ovog članka dužna su voditi i popis s dokumentacijom o ispitima na način predviđen ovim pravilnikom.

Izuzetno, visoka učilišta iz stavka 1. ovog članka, mogu uz suglasnost Ministra znanosti i tehnologije voditi dokumentaciju o ispitima samo na način prilagođen elektroničkoj obradi podataka.

Članak 11.

Na ispite koji se polažu pred nastavničkim povjerenstvom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

Članak 12.

Pobliže odredbe o ispitnim rokovima, o prijavljivanju i odjavljivanju ispita, o načinu evidentiranja polaganja ispita, o opravdanim razlozima zbog kojih student nije pristupio prijavljenom ispitu te o načinu polaganja ispita određuje visoko učilište statutom ili drugim općim aktom.

Članak 13.

Prijavnice za ispit na koje je upisana ocjena, odnosno upisano da student "nije pristupio" ispitu, te popis o održanim ispitima dokumenti su od trajne vrijednosti.

Članak 14.

Visoka učilišta dužna su od 1995/96. školske godine voditi popis s dokumentacijom propisanom ovim pravilnikom.

Članak 15.

Na studente koji studiraju na studijima za stjecanje visoke vojne naobrazbe ili naobrazbe redarstvenika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji s dokumentacijom o studentima i nastavi u

znanstveno-nastavnim organizacijama usmjerenog obrazovanja", ("Narodne novine", br.15/86) u dijelu koji se odnosi na prijavnicu i popis o održanim ispitima.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/95-06/014

Urbroj: 533-01-95-1

Zagreb,12. rujna 1995.

Ministar

prof. dr. Branko Jeren, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.