Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o geološkim istraživanjima ("Narodne novine", br. 34/86) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITNOM PROGRAMU ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja ("Narodne novine" br.14/88 i 29/88) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), članak 3. mijenja se i glasi:

"Stručni ispit za samostalno obavljanje geoloških istraživanja sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio stručnog ispita obuhvaća predmete:

1. Temelji ustrojstva državne vlasti Republike Hrvatske,

2. Temelji radnih i gospodarskih odnosa.

Posebni dio stručnog ispita obuhvaća:

l. Metode i način obavljanja geoloških istražnih radova

2. Izrada programa i projekata geoloških istražnih radova prema postojećim standardima i normativima

3. Poznavanje temelja propisa o rudarstvu, građenju, vodnom gospodarstvu i seizmologiji

4. Poznavanje propisa i mjera o zaštiti na radu i zaštiti okoliša, te sigurnosti građana i imovine".

Članak 2.

U članku 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

"lspitnu komisiju osniva ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu : Ministar)".

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za ispitivanje pojedinih predmeta ministar imenuje posebne ispitivače".

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Administrativne poslove ispitne komisije obavlja tajnik ispitne komisije, kojega imenuje ministar".

Članak 5.

U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Visinu naknade određuje ministar posebnim rješenjem"

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prijavnicu za polaganje stručnog ispita pristupnik podnosi Ministarstvu znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu : Ministarstvo)".

Članak 7.

U članku 10. stavak 4. riječi "organizacije udruženog rada u kojoj" zamjenjuju se riječima "poslodavca kod kojeg".

Članak 8.

U članku 24, stavak 1. mijenja se i glasi

"Ministarstvo izdaje pristupniku uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Uvjerenje potpisuju predsjednik i tajnik ispitne komisije".

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. riječi "5 godina" zamjenjuju se riječima "10 godina".

Članak 10.

U svim odredbama Pravilnika riječ "kandidat" zamjenjuje se rječju "pristupnik".

Članak 11.

U Ispitnom programu iz članka 2. stavka 1. Pravilnika, mijenja se točka 1. tako da glasi :

"Opći dio Programa za polaganje stručnog ispita za samostalno obavljanje geoloških istraživanja obuhvaća slijedeće predmete :

1. Ustrojstvo državne vlasti

2. Radni odnosi

3. Gospodarski odnosi".

Točka 4. tako da glasi:

"Predmet "Poznavanje temelja propisa o rudarstvu, građenju, vodnom gospodarstvu i seizmologiji" obuhvaća odredbe Zakona o rudarstvu, Zakona o građenju, Zakona o vodama i Zakona o seizmološkim poslovima, kao i provedbene propise donesene na osnovi tih zakona".

Točka 5. tako da glasi:

"Gradivo predmeta "Poznavanje propisa i mjera o zaštiti na radu i zaštiti okoliša, te sigurnosti građana i imovine" obuhvaća osobito odredbe Zakona o zaštiti na radu, te Zakona o prostornom planiranju i Zakona o zaštiti okoliša, kao i poznavanje provedbenih propisa donesenih na osnovi tih zakona."

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:133-02/95-02/022

Urbroj: 533-07-95-04

Zagreb, 9. listopada 1995.

Ministar

prof. dr. Branko Jeren, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OBRAZLOŽENJE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I ISPITNOM PROGRAMU ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Važeći pravilnik koji se mijenja i dopunjuje donesen je temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o geološkim istraživanjima ("Narodne novine" br. 34/86) koji još nije usklađen s Ustavom Republike Hrvatske, ali se primjenjuje u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s ustavom.

Predmetni pravilnik nije primjenjiv u sadašnjem tekstu, ali kako je veliki interes diplomiranih inženjera geologije za polaganjem stručnog ispita, čime se stječe dokaz o osposobljenosti za samostalno obavljanje djelatnosti geoloških istraživanja, Ministarstvo znanosti i tehnologije je ocijenilo da je neophodno potrebno uskladiti ovaj pravilnik s Ustavom Republike Hrvatske, prije nego je to učinjeno s važećim zakonom, a sve da bi se spriječile negativne posljedice koje bi nastale uslijed ove pravne praznine.

Zato su i predložene izmjene i dopune većinom terminološke prirode i njima se ne dira u bit same stvari.