Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 10.10.1995 Uredba o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 1995. godine, donijela

UREDBU

O POVRATKU PROGNANIKA I IZBJEGLICA NA OSLOBOĐENA PODRUČJA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se povratak prognanika i izbjeglica na ranije okupirana i ratom zahvaećna a sada slobodna područja Republike Hrvatske, te utvrđuju uvjeti za stjecanje statusa povratnika, trajanje tog statusa i postupak njegova ostvarivanja.

Članak 2.

Prognanicima i izbjeglicama, kojima je stan ili obiteljska kuća u mjestu prebivališta neoštećena, a nalazi se u naselju za koje je Vlada Republike Hrvatske na prijedlog odgovarajuće županije utvrdila da su ispunjeni uvjeti za povratak, i koji se ne vrate u stan ili kuću u mjestu prebivališta do 30. studenoga 1995. godine, prestaje status prognanika i izbjeglica stečen na temelju Zakona o statnsu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine", br. 96/93 i 39/95).

Prognanici i izbjeglice kojima je stan ili obiteljska kuća I., II., III. i IV. te stan V. ili VI. stupnja oštećenja, imaju pravo, u smislu ove Uredbe, podnijeti zahtjev za kredit za obnovu do 30. studenoga 1995. godine. Uz zahtjev dužni su prijaviti štetu.

Prognanici i izbjeglice kojima je obiteljska kuća V. ili VI. stupnja oštećenja, imaju pravo, u smislu ove Uredbe, podnijeti zahtjev za obnovu i s Ministarstvom razvitka i obnove sklopiti ugovor o obnovi obiteljske kuće do 31. prosinca 1995. godine.

Prognanicima i izbjeglicama koji ne postupe u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka prestaje status prognanika ili izbjeglice istekom navedenih rokova.

Članak 3.

Prognaniku ili izbjeglici kojem je stan ili obiteljska kuća u mjestu prebivališta neoštećena, povratkom u mjesto prebivališta prestaje status prognanika ili izbjeglice i stječe status povratnika.

Članak 4.

Prognaniku ili izbjeglici iz stavka 2. članka 2. ove Uredbe koji je ostvario pravo na kredit prestaje status prognanika ili izbjegliee i stjee status povratnika protekom roka od 90 dana od dana ostvarenja kredita.

Članak 5.

Prognaniku ili izbjeglici koji je imao prebivalište na ratom zahvaćenom ili do mjeseca svibnja 1995. godine okupiranom, a sada oslobodenom području i koji je prema važećim propisima podnio zahtjev za obnovu obiteljske kuće V. i VI. stupnja oštećenja ili je temeljem ugovora obnova kuće u tijeku, dužan je od Ministarstva razvitka i obnove Republike Hrvatske prije dovršenja osnovnih radova obnove na obiteljskoj kući pribaviti pisani dokaz o izvodenju tih radova i o pravu na kredit prema broju članova obiteljskog domaćinstva za radove unutarnjeg uredenja, te podnijeti u roku 15 dana od dana primitka navedenog pisanog dokaza zahtjev za kredit za radove unutarnjeg uređenja.

Prognaniku ili izbjeglici iz stavka 1. ovoga članka prestaje status prognanika ili izbjeglice i stječe status povratnika protekom roka od 90 dana od dana ostvarenja kredita.

Članak 6.

Prognanik ili izbjeglica koji je imao prebivalište na području koje je bilo okupirano do mjeseca svibnja, odnosno kolovoza 1995. godine, a sada je oslobođeno, a kojem je obiteljska kuća V. ili VI. stupnja oštećenja, ima pravo na privremeni posjed i korištenje stambcne zgrade ili stana prema Zakonu o privremenom preuzimanju i upravljanju odredenom imovinom ("Narodne novine", broj 73/95) ili pravo na najam stana aa olobodenom teritoriju prema Zakonu o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju ("Narodne novine", broj 73/95).

Prognanik ili izbjeglica iz stavka 1. ovoga članka koji temeljem rješenja nadležne komisije ostvari pravo na posjed i na privremeno korištenje stambene zgrade ili stana, odnosno na najam stana na oslobođenom teritoriju, stječe status povratnika danom ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka.

Prognanik ili izbjeglica koji je ostvario prava iz stavka 1. ovoga članka i kojemu prestaje status prognanika i stječe status povratnika u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka, i dalje zadržava prava na obnovu obiteljske kuće ili stana V. i VI. stupnja oštećenja pod određenim uvjetima i po redoslijedu obnove koji utvrdi Ministarstvo razvitka i obnove.

Prognaniku ili izbjeglici koji, u smislu odredaba ovoga članka, ne prihvati privremeno u posjed i na korištenje stambenu zgradu ili stan ili u najam stan na oslobođenom teritoriju, a koji su odgovarajuče veličine za broj članova njegove obitelji i koji su na takvoj udaljenosti od mjesta u kojem se nalazi njegova u ratu oštećena ili uništena obiteljska kuća ili stan da je moguć svakodnevni rad u obnovi, te zaposlenje ili pokretanje vlastitog obiteljskog gospodarstva, a nalazi se u naselju za koje je u smislu članka 2. ove Uredbe utvreno da su ostvareni uvjeti za povratak, prestaje status prognanika ili izbjeglice protekom 60 dana nakon što je odbio prihvatiti pisanu ponudu tijela nadležnog za davanje u posjed i korištenje napuštene imovine.

Članak 7.

Prognaniku ili izbjeglici koji je prema važećim propisima prije donošenja ove Uredbe ostvario pravo na kredit za obnovu oštećenog stana ili obiteljske kuće ili je kuću ili stan obnovio na drugi način (donacijska sredstva, vlastita sredstva i sl.), prestaje status prognanika ili izbjeglice i stječe status povratnika danom 30. studenoga 1995. godine.

Članak 8.

Povratnik zadržava sljedeća prava koja su mu kao prognaniku ili izbjeglici pripadala prema Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica, i to:

1. novčanu pomoć u mjesečnom iznosu koji utvrdi Ured za prognanike i izbjeglice uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, osobama bez prihoda;

2. humanitarnu pomoć;

3. pomoć u socijalnoj adaptaciji i psihološku pomoć;

4. školovanje djece (u mjestu prebivališta ili, u početnom razdoblju organizirano u drugom odgovarajućem mjestu);

5. cjelokupnu zdravstvenu zaštitu;

6. pomoć za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba (prijevozni troškovi, pogrebni troškovi i dr.) u skladu s odgovarajućom odlukom Ureda za prognanike i izbjeglice.

Povratniku pripadaju i prava prema posebnim propisima kojima se ureduju pitanja kreditiranja obnove ratom oštećenih i razrušenih stambenih i gospodarskih objekata, organiziranja i financiranja ratom oštećenih obiteljskih kuća, davanja privremeno u posjed i na korištenje napuštene stambene zgrade ili stana na oslobođenom teritoriju i davanja u najam stana na oslobođenom teritoriju.

Povratnik može ostvariti i prava prema posebnim propisima kojima se uređuju pitanja poreznih i carinskih olakšica a poticanje povratka na podruja obnove, kao i druga prava u skladu s poticajnim mjerama Vlade Republike Hrvatske za povratak na područja obnove, odnosno na područja od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 9.

Vlada Republike Hrvatske utvrctuje plan povratka prognanika i izbjeglica u pojedina naselja, jamči za sigurnosne uvjete povratka u tim naseljima te skrbi o osiguranju najosnovnije komunalne i socijalne infrastrukture.

Članak 10.

Status povratnika u smislu odredbi ove Uredbe traje do donošenja odluke Vlada Republike Hrvatske kojom se utvrđuju da su se stekli uvjeti za prestanak tog statusa u pojedinim područjima Republike Hrvatske.

Članak 11.

Pripadnici hrvatskog naroda - izbjeglice s područja Bosne i Hercegovine pod srpskom okupacijom, te iz Srbije i Cme Gore, koji dobiju privremeno u posjed i na korištenje napuštenu stambenu zgradu ili stan ili u najam stan na oslobođenom teritoriju, danom ostvarenja navedenog prava imaju prava koja imaju i povratnici iz ove Uredbe.

Članak 12.

Povratnik ili izbjeglica koji se vratio u svoj stan iti obiteljsku kuću, kao i povratnik ili izbjeglica koji je temeljem rješenja nadležne komisije dobio privremeno u posjed i na korištenje napuštenu stambenu zgradu ili stan ili u najam stan na oslobođenom teritoriju, dužan se javiti nadležnom centru za socijalni rad ili regionalnom uredu za prognanike i izbjeglice u roku 3 dana ako želi koristiti prava iz članka 8. ove Uredbe.

Članak 13.

Prognanik ili izbjeglica čije je mjesto u kojem ima prebivalište i dalje okupirano, ako je dobio privremeno u posjed i na korištenje napuštenu stambenu zgradu ili stan ili u najam stan na oslobođenom teritoriju, zadržava prava po osnovi Zakona o statusu prognanika i izbjeglica osim prava na nužni smještaj i organiziranu prehranu.

Članak 14.

Prognanik ili izbjeglica koji ispunjava uvjete za smještaj u ustanovu socijalne skrbi po propisima koji uređuju pitanja socijalne skrbi, ima prednost pri smještaju u tu ustanovu i prestaje mu status prognanika ili izbjeglice danom smještaja u tu ustanovu.

Članak 15.

Nadzor nad primjenom odredbi ove Uredbe provodi Ministarstvo razvitka i obnove i Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/95-01/15

Urbroj: 5030105-95-1

Zagre, 5 listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.