Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Pravilnik o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 34. stavak 1., članka 48., članka 80. i članka 81. stavak 1. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91, 26/93, 29/94 i 44/95), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU TRGOVAČKIH KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju osnove i mjerila za razvrstavanje svinjskih trupova i polovica na trgovačke kategorije, te polovica "svinja za klanje" mase od 50 do 120 kg i "mladih nerasta" mase od 50 do 80 kg i na trgovačke kategorije i trgovačke klase, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za provođenje razvrstavanja svinjskih trupova i polovica u trgovačke kategorije i klase te nadzor nad njihovim radom.

Članak 2.

Razvrstavanje propisano ovim pravilnikom provodi se radi jedinstvenoga vrednovanja svinjskih trupova i polovica i njihova prometa na tržištu.

Uvjete za razvrstavanje propisane ovim pravilnikom mora se zadovoljiti u proizvodnji i prometu tih proizvoda.

Članak 3.

Razvrstavanje svinjskih trupova i polovica odnosi se na propisano klaonički obrađene trupove odnosno polovice svinja rasječene po uzdužnoj crti kralježnice i glave s kožom bez dlake, s glavom bez jezika, s prednjim i stražnjim nogama, repom, bubrezima, bubrežnim salom i ošitom, ali bez dugih unutrašnjih organa, bez rožine papaka, očnih jabučica i ušnog kanala, a polovice nerasta i bez testesa.

Kad se skida koža s cijeloga trupa i glave, polovice su još i bez kože, donjih dijelova nogu i repa.

Za polovice s kojih se skida koža posebno će se propisati uvjeti utvrdivanja udjela mišićnoga tkiva.

Članak 4.

Masa svinjskoga trupa (klaonička masa) u smislu ovoga pravilnika masa je obiju polovica s glavom, s kožom bez dlake, s prednjim i stražnjim nogama, repom, bubrezima i bubrežnim salom, a u slučaju skidanja kože i bez kože, bez donjih dijelova nogu i repa, izvaganih najkasnije 45 minuta nakon klanja.

Za utvrdivanje klaoničke mase ohlađenih polovica primjenjuje se odbitak od 2% od mase polovica izvaganih najkasnije 45 minuta nakon klanja.

Članak 5.

Kad se klaonička masa polovica ne može izvagati unutar 45 minuta nakon klanja, mora se za svaki pojedinačni trup ili polovicu navesti točno prekoračenje vremena u minutama.

Na temelju zapisnički navedenoga zakašnjenja u vaganju klaonička masa ohlađenih polovica izračunava se tako da se vrijednost postotka od 2% umanjuje za 0,1 za svakih 15 minuta zakašnjenja u vaganju, a tako dobivena vrijednost postotka čini kalo hlađenja.

Članak 6.

Svinjski trupovi i polovice razvrstani prema ovom pravilniku u trgovačke kategorije i klase, a koji se drže na zalihi radi prodaje ili stavljaju u prodaju, moraju ispunjavati zahtjeve navedene u prilozima 1. i 2., koji su sastavni dijelovi ovoga pravilnika.

Osim trgovačke kategorije "svinje za klanje" propisuju se i druge trgovačke kategorije svinja od kojih se meso stavlja u promet na tržištu Republike Hrvatske, sukladno prilogu 1., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Trgovačke kategorije "svinje za klanje" i "mladi nerasti", osim potvrde da ispunjavaju uvjete navedene u prilogu 1., obvezatno se razvrstavaju i u trgovačke klase, a na temelju podataka o udjelu mišićnog tkiva u polovicama, prema prilogu 2., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Trgovačke kategorije iz stavka 3. ovoga članka mogu se razvrstati i u jednu od tri potklase te u jednu od tri skupine prema masi, prema prilogu 3. i 4., koji čine sastavni dio ovoga pravilnika.

Članak 7.

Razvrstavanje prema udjelu mišićnoga tkiva provodi se za sve klaonički obrađene trupove i polovice trgovačkih kategorija "svinje za klanje" i "mladi nerastovi" koje nisu služile za rasplod, a muške svinje u kategoriji "svinja za klanje" moraju biti kastrirane najkasnije 30 dana prije klanja.

Razvrstavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se prema utvrđenom postotnom udjelu mišićnoga tkiva u polovicama u pet trgovačkih klasa: E, U, R, O i P, prema prilogu 2. ovoga pravilnika, a moguće je uvesti i klasu "5" za polovice koje sadrže više od 60% mesa.

Udio mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama utvrđuje se neposredno nakon klanja, odnosno nakon veterinarsko-sanitarnog pregleda.

Članak 8.

Postupak utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama obavlja se određivanjem debljine slanine i mišića u milimetrima s pomoću automatskog uređaja za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva, i to s pomoću uređaja sa sondom ili ultrazvučnog uređaja, a prema prilogu 5., koji je sastavni dio ovoga pravilnika, ili ručnim postupkom, "metodom dvije točke", prema prilogu 6., koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

Vrijednosti dobivene s pomoću automatskog uređaja za određivanje uvrštavaju se u matematički izraz naveden u prilogu 5., koji se primjenjuje na sve uređaje za utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva u polovicama.

Članak 9.

Provjera valjanosti matematičkoga izraza, odnosno rezultata utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama postupkom iz članka 8. ovoga pravilnika provodi se potpunim rasijecanjem uzorka od najmanje 120 svinjskih komada klaonički obrađenih polovica, te razdvajanjem tako dobivenih osnovnih dijelova na mišićno tkivo, te masno tkivo s kožom i kostima. Rezultati se smatraju valjanim, ako je koeficijent korelacije statistički potvrdan na razini od najmanje P<O.

U mišićno tkivo uključeni su svi poprečno-prugasti mišići trupa, koji se mogu nožem odvojiti od kostiju i masnoga tkiva.

Članak 10.

O razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u trgovačke kategorije i klase sastavlja se zapisnik za obje polovice.

O utvrđenoj trgovačkoj kategoriji i klasi svinjskih trupova i polovica istoga vlasnika sastavlja se zajednički zapisnik.

Članak 11.

Zapisnik iz članka 10. ovoga pravilnika mora sadržavati ove podatke:

- naziv pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva

- mjesto i datum klanja

- redni broj klanja toga dana za obje polovice i oznaku vlasnika svinje

- masa polovica, debljina slanine, debljina mišića, postotak mišićnog tkiva

- trgovačka klasa (i potklasa) i/ili trgovačka kategorija

- naziv pravne osobe koja obavlja kategorizaciju i klasifikaciju

- naziv uređaja i postupka klasifikacije

- mjesto i datum učinjene klasifikacije i kategorizacije

- ime i prezime izvršitelja klasifikacije (klasifikatora).

Članak 12.

Razvrstavanje svinjskih trupova i polovica u trgovačke kategorije i klase prema ovom pravilniku obavlja Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo ili pravna osoba koju Zavod ovlasti, a koja mora ispunjavati ove uvjete:

- da na poslovima klasifikacije i kategorizacije prema ovom pravilniku ima stalno uposlenih najmanje pet djelatnika koji imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme veterinarskog ili agronomsko-stočarskog smjera

- da ovi djelatnici imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima i položen stručni ispit.

Rješenjem kojim se ovlašćuje pravna osoba za obavljanje poslova klasifikacije i kategorizacije donosi ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Nadzor nad obavljanjem poslova kategorizacije i klasifkkacije provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 13.

Pri provođenju nadzora nad postupkom klasifikacije kada se upotrebljava automatski uređaj, utvrđuje se posebnom iglom mjesto i kut uboda. Ubod mora biti vodoravan pod kutem od 90 stupnjeva prema površini ispitivane svinjske polovice, s tim da se ulazni ubod nalazi u području 7 cm +- 1 cm, a izlazni (između 2. i 3. rebra brojano odotraga) 4 cm +- 0,5 cm postrano od središnje osi rasječene kralježnice, prema slici 1. ovoga pravilnika.

Ako se upotrebljava ultrazvučni uređaj moraju biti vidljive trajne oznake na mjestu utvrđivanja, koje služe omogućavanju provodenja nadzora nad postupkom klasifikacije.

Mjesto na kojem je izvršeno ultrazvučno utvrđivanje može odstupati za +- 1 cm od mjesta označenoga na slici 1.

Ako se klasifikacija provodi postupkom "DT" prema slici 2. ovoga pravilnika odstupanja od utvrđenih i u zapisniku navedenih rezultata ne smiju prelaziti dopuštene granice, a debljina slanine (S) i debljina mišića (M) može odstupati samo za +- 1 mm.

Nadzor nad postupkom klasifikacije obavlja se na uzorku od najmanje 30 svinjskih polovica.

Članak 14.

Svinjski trupovi i polovice mogu biti na zalihi radi prodaje, ponude za prodaju ili stavljanja u promet na tržište, samo ako su propisno označeni oznakom trgovačke kategorije prema prilogu 1. i/ili trgovačke klase prema prilogu 2. ovoga pravilnika (u daljnjem tekstu: oznaka).

Oznake za potklase prema prilogu 3. ovoga pravilnika te oznake za skupine prema masi prema prilogu 4. ovoga pravilnika stavljaju se samo na temelju posebnog zahtjeva pravne ili fizičke osobe.

Članak 15.

Označivanje prema članku 14. ovog pravilnika mora se obaviti bojilom koje je neizbrisivo, nerazmazivo, dopušteno za uporabu u prehrambenoj industriji te koje je otporno na kuhanje neposredno nakon utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva u polovicama.

Oznaka iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na stražnju koljenicu ili na vanjsku stranu buta, a mora biti visoka barem 2 cm, uočljiva i čitljiva te bez okolnih mrlja.

Članak 16.

Svaki klaonički obrađeni trup ili polovica označuje se i rednim brojem dnevnoga klanja radi njihovoga jasnog prepoznavanja te omogućivanja provjere načina određivanja mase i razvrstavanja u kategorije i klase.

Članak 17.

U klaonicama pravnih i fizičkih osoba u kojima se prema prosjeku iz prethodne godine kolje do 300 svinja tjedno može se primjenjivati i ručno određivanje, tzv. "postupak dvije točke" ("DT") prema prilogu 6. i slici 2. ovoga pravilnika.

U klaonicama pravnih i fizičkih osoba u kojima se prema prosjeku iz prethodne godine kolje više od 300 komada svinja tjedno primjenjuje se automatski uređaj za utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su nabaviti automatski uređaj za određivanje udjela mišićnoga tkiva u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu od ovlaštene institucije zatražiti ispitivanje sukladnosti automatskog uredaja za ispitivanje s deklaracijom proizvodača toga uređaja, ili s odgovarajućom normom.

Članak 18.

Troškove provodenja kategorizacije i klasifikacije snosi pravna ili fizička osoba podnositelj zahtjeva.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaju važiti članci 1.-5. i 7.-27. i tablice 1.-4. Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa ("Narodne novine" 53/91 i 44/95).

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/95-03/10

Urbroj : 558-06/ 1-95-12

Zagreb, 2. listopada 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


PRILOZI
Prilog 5.

Automatsko utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva u polovicama

1. Na klaonički obrađenim polovicama uzimaju se s pomoću jednog od uređaja ove mjere slanine i mišića (slika 1):

Mjera za slaninu (S): debljina slanine s kožom u mm, 7 cm postrano (lateralno) od središnje (mediane) ravnine rasijecanja mjereno u visini izmedu drugog i trećeg rebra odostraga (slika

1). Mjera za mišić (M): debljina mišića (M) u mm istodobno i na istom mjestu (slika 1) kao i (S)

2. Udio mišićnoga tkiva trupa utvrđuje se računski uvrštavanjem mjera za slaninu (S) i mišić (M) u ovaj matematički izraz:

Udio mišićnoga tkiva (M%) = 54,456-0,75027 x (S) +0,21181 x(M)

Prilog 6.

Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva ručnim mjerenjem "Postupkom dvije točke" ("DT")

1. Na klaonički obrađenim polovicama uzimaju se ove mjere slanine i mišića (slika 2):

Mjera za slaninu (S): debljina slanine s kožom u mm izmjerene na križima na najtanjem mjestu, tj. gdje musculus glutaeus najviše zalazi u slaninu.

Mjera za mišić (M): debljina slabinskog mišića u mm, mjereno kao najkraća veza prednjeg (kranijalnog) završetka musculus glutaeus medius s gornjim (dorzalnim) rubom kralježničkoga kanala.

2. Udio mišićnoga tkiva trupa utvrđuje se računski, uvrštavanjem mjera za slaninu (S) i mišić (M) u ovaj matematički izraz:

Udio mišićnoga tkiva (M%) = 47,978 + (26,0429 x S/M) - (4,5154 x korijen iz M) - (2,5018 x logS) - (8,4212 x korijen iz S)