Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Pravilnik o obvezatnom atestiranju plinskih uređaja za velike kuhinje i za kampiranje te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje tih uređaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 40., članka 48. i članka 80. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" br. 53/91, 26/93 i 44/95) i članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBVEZATNOM ATESTIRANJU PLINSKIH UREĐAJA ZA VELIKE KUHINJE I ZA KAMPIRANJE TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ATESTIRANJE TIH UREĐAJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak obvezatnog atestiranja plinskih uređaja na koje se odnosi norma HRN J.G3.020- "Plinski aparati za velike kuhinje" te plinskih uređaja na koje se odnosi norma HRN M.E6.303 - "Plinski aparati za kampiranje - Tehnički uvjeti" (u daljnjem tekstu: "plinski uređaji"), kao i uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaštene za atestiranje plinskih uređaja (u daljnjem tekstu: "ovlaštene pravne osobe").

Članak 2.

Postupak atestiranja plinskih uređaja provodi se na isti način za plinske uređaje proizvedene u Republici Hrvatskoj i uvozne plinske uredaje, a obuhvaća:

a) atestiranje tipa uređaja

b) provjeru sukladnosti uređaja s atestiranim tipom.

Pod tipom plinskog uređaja, prema ovom Pravilniku, razumijeva se plinski uređaj određenog proizvodača s istim tehničko-konstrukcijskim karakteristikama i za istu namjenu.

Članak 3.

Ispitivanju, radi obvezatnog atestiranja plinskih uređaja, podliježu sve karakteristike kakvoće plinskih uređaja utvrđene normama iz članka 1. ovog Pravilnika, osim karakteristika pod točkama 4.2.4.3. i 4.2.8.3. norme HRN J.G3.020.

Članak 4.

Vrijednosti karakteristika kakvoće plinskih uređaja iz članka 3. ovog Pravilnika utvrđene su normama iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Karakteristike kakvoće plinskih uređaja iz članka 3. ovog Pravilnika ispituju se na način i metodama utvrđenim u normama iz članka 1. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ispitivanju plinskih uređaja u postupku atestiranja iz članka 2. ovog Pravilnika pristupa se nakon primitka zahtjeva za atestiranje plinskih uređaja što ga proizvodač, uvoznik ili zastupnik podnosi ovlaštenoj pravnoj osobi, zajedno s potrebnim prilozima i nakon što ovlaštena pravna osoba potvrdi, u zapisniku o uzimanju uzorka, da je uzorak koji je uzela od proizvođača, uvoznika ili zastupnika, ili prispjeli uzorak, prikladan za zahtijevanu svrhu ispitivanja.

Zahtjev za atestiranje plinskih uređaja sadrži:

1. podatke o podnositelju zahtjeva i proizvodaču ;

2. podatke o uređaju;

3. podatke o mjestu proizvodnje i o mjestu, odnosno načinu uzimanja uzoraka;

4. električke i druge sheme;

5. crteže plinskog uređaja koji daju jasnu sliku načela gradnje plinskog uređaja;

6. specifikaciju sastavnih dijelova i materijala;

7. crteže presjeka svih dijelova koji su važni za rad plinskog uredaja, a koji moraju sadržavati mjere potrebne za ispitivanje plinskog uredaja ;

8. opis plinskog uređaja prema zahtjevima normi iz članka 1. ovog Pravilnika;

9. fotografiju plinskog uređaja formata najmanje 130 x 180 mm ili odgovarajući prospekt plinskog uređaja:

10. dokaze ili izjave o sukladnosti sastavnih dijelova i materijala s odgovarajućim normama i propisima;

11. upute za uporabu, priključivanje i održavanje, deklaracije te oznake potrebne u prometu;

12. podatke o ranije pribavljenom atestu ili drugu odgovarajuću ispravu izdanu u inozemstvu;

13. potpis odgovorne osobe i žig podnositelja zahtjeva.

Zapisnik o uzimanju uzorka sadrži:

1. svrhu uzimanja uzorka;

2. naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe koja uzima uzorak i podatke o podnositelju zahtjeva za atestiranje;

3. podatke o plinskom uređaju, uzorku i mjestu uzimanja uzorka;

4. podatke o načinu uzimanja uzorka (preuzimanje dostavljenog uzorka ili uzimanje uzorka od proizvodača, uvoznika ili zastupnika) ;

5. ocjenu prikladnosti uzorka za ispitivanje (u svezi oštećenja, potrebnog broja jedinica plinskog uređaja i dr.);

6. datum, potpis i žig podnositelja zahtjeva za atestiranje i ovlaštene pravne osobe.

Članak 7.

Veličina ispitnog uzorka i drugi zahtjevi u svezi s uzimanjem uzorka, radi provedbe postupka iz članka 2. ovog Pravilnika, utvrđena je u normama iz članka 1. ovog Pravilnika i ovim Pravilnikom.

Ispitni uzorak sadrži jednu jedinicu plinskog uređaja određenog tipa ako nije drugačije propisano.

Podnositelj zahtjeva za atestiranje plinskih uređaja dužan je osigurati ovlaštenoj pravnoj osobi, uzorak radi provjere sukladnosti s atestiranim tipom.

Nakon provedenog postupka atestiranja ispitani uzorak se vraća podnositelju zahtjeva za atestiranje, uz odgovarajuće mjere osiguranja uzorka (plomba).

Članak 8.

Izvještaj o ispitivanju plinskog uređaja izdaje ovlaštena pravna osoba i on sadrži najmanje:

1. podatke o ovlaštenju, naziv i sjedište ovlaštene pravne osobe te mjesto ispitivanja ako ispitivanje nije obavljeno u sjedištu ovlaštene pravne osobe;

2. broj i datum izvještaja, broj na svakoj stranici i ukupan broj stranica izvještaja;

3. podatke o podnositelju zahtjeva i proizvodaču;

4. podatke o plinskom uređaju i oznaku tipa uređaja;

5. podatke o uzorku, mjestu i načinu uzimanja uzorka i datumu kada je obavljeno ispitivanje;

6. podatke o normama i propisima po kojima je obavljeno ispitivanje ;

7. sva odstupanja, dodaci ili izuzeća u odnosu na norme ili propise prema kojima se obavlja ispitivanje;

8. rezultate obavljenih ispitivanja koji mogu, ako je potrebno, biti prikazani tabelarno, grafički i slično;

9. izjavu o mjernoj nesigurnosti (kada je potrebno);

10. potpis ovlaštenog djelatnika i osobe koja upravlja ispitivanjem i datum sastavljanja izvještaja;

11. izjavu kojom se potvrđuje da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitane uzorke;

12. žig ovlaštene pravne osobe.

Članak 9.

Ovlaštena pravna osoba izdaje atest za svaki tip plinskog uređaja.

Za skupinu plinskih uređaja obavlja se tipno ispitivanje najopremljenijeg tipa unutar skupine, a za ostale tipove obavljaju se potrebna dodatna ispitivanja koja utvrđuje pravna osoba ovlaštena za atestiranje.

Pod skupinom plinskih uređaja, prema ovom Pravilniku, razumijevaju se tipovi plinskih uređaja određenog proizvodača, s istim tehničko-konstrukcijskim karakteristikama i za istu namjenu, ali s različitim stupnjem opremljenosti.

Ako sastavni dijelovi i materijali nemaju dokaz o sukladnosti s normama i drugim propisima, plinski uređaj i njegovi sastavni dijelovi se podvrgavaju dodatnim ispitivanjima.

Obim i sadržaj dodatnih ispitivanja utvrđuje ovlaštena pravna osoba ovisno o namjeni, funkciji i očekivanoj trajnosti plinskog uređaja, sastavnih dijelova i materijala.

Atest za plinske uređaje vrijedi pet godina.

Izmjene konstrukcije ili materijala, mjesta proizvodnje i slično što može utjecati na kakvoću atestiranog plinskog uređaja, moraju se prijaviti ovlaštenoj pravnoj osobi koja je izdala atest, radi dodatnog atestiranja plinskog uređaja.

Članak 10.

Atest, izvještaj o provjeri sukladnosti i izvještaj o ispitivanju izdaje ovlaštena pravna osoba, na propisanom obrascu u tri primjerka, od kojih se jedan dostavlja podnositelju zahtjeva za atestiranje, drugi Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, a treći zadržava ovlaštena pravna osoba.

Ovlaštena pravna osoba dužna je čuvati dokumentaciju vezanu uz postupak atestiranja plinskih uređaja iz članka 2. ovog Pravilnika najmanje tri godine od dana od kada atest prestaje vrijediti.

Članak 11.

Do utvrđivanja izgleda i načina nanošenja atestnog znaka za plinske uređaje, koristit će se atestni znak utvrđen "Naredbom o izgledu i upotrebi atestnog znaka" ("Narodne novine" br. 53/91 i 44/95), a utvrđuje se i:

1. visina (B) atestnog znaka, koja mora iznositi 5 do 25 mm;

2. dopunska slovna oznaka JG za plinske uređaje za velike kuhinje, odnosno dopunska slovna oznaka ME za plinske uređaje za kampiranje, koja označuje skupinu i podskupinu normi kojima pripadaju plinski uređaji;

3. dopunska brojčana dvoznamenkasta oznaka za identifikaciju ovlaštene pravne osobe koja je izdala atest;

4. da se atestni znak označuje na uređaju;

5. da je slovna i brojčana oznaka iz točke 2. i 3. ovog Pravilnika paralelna sa vanjskom stranicom atestnog znaka.

Članak 12.

Provjera sukladnosti plinskog uređaja s atestiranim tipom obavlja se jednom u vremenu za koje vrijedi atest, na trošak nositelja atesta.

Za provjeru sukladnosti ispituju se slijedeće karakteristike kakvoće plinskog uređaja, koje su propisane normama iz članka 3. ovog Pravilnika ili ovim Pravilnikom:

1. nepropusnost razdiobe plina;

2. kakvoća izgaranja;

3. toplinsko opterećenje;

4. stabilnost plamena;

5. osiguranje paljenja;

6. točnost i trajnost oznaka i natpisa;

7. sadržaj uputa za uporabu, priključivanje i održavanje;

8. specifikacija sastavnih dijelova i materijala u odnosu na atestirani tip.

Članak 13.

Za atestiranje plinskih uređaja može se ovlastiti pravna osoba koja, u pogledu opremljenosti i stručne spreme djelatnika udovoljava slijedećim uvjetima:

a) raspolaže :

1. opremom i ispitnim plinovima utvrđenim normama navedenim u članku 1. ovog Pravilnika;

2. analizatorima plinova čija pogreška mjerenja ne smije biti veća od +- 2% ako navedenim normama nije drugačije utvrđeno;

3. mjerilom temperature mjernog područja do 100 stupnjeva C s mogućnošću očitanja 0,1 stupanj C.

4. mjerilom tlaka s mogućnošću očitanja 10 Pa (0,1 mbar),

5. preciznom vagom mjernog područja većeg od 30 kg ili jednakog 30 kg, s podjeljkom ljestvice d = 1 g

6. preciznom vagom mjernog područja većeg od 160 g ili jednakog 160 g, s podjeljkom ljestvice d = 1 mg;

7. mjerilom protoka plina s pogreškom mjerenja manjom od +- 0,5% ;

8. mjerilom vremena s pogreškom mjerenja manjom od +- 0,2%

9. instrumentom za mjerenje i registraciju temperature s mjernim područjem od 0do 350 oC (400 o C), razreda točnosti (I) ili manjeg od (I);

10. mjerilom duljine s mogućnošću očitanja 1 mm;

11. pomičnim mjerilom s mogućnošću očitanja 0,1 mm;

12. mjerilom brzine strujanja zraka s mjernim područjem do 20 m/s, razreda točnosti 2,5 ili manjeg od 2,5.

b) ima djelatnike za obvezno atestiranje, i to:

1. jednoga VSS, diplomiranog inženjera strojarstva s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja plinskih uređaja - za upravljanje poslovima obveznog atestiranja plinskih uređaja ;

2. jednoga VSS, diplomiranog inženjera strojarstva ili fizike s najmanje tri godine radnog iskustva odnosno jednog VŠS, inženjera odgovarajućeg tehničkog smjera s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima ispitivanja plinskih uređaja;

3. jednoga SSS, tehničkog smjera s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja plinskih uređaja.

Članak 14.

Ovlaštena pravna osoba dužna je provesti postupak atestiranja u roku od 6 mjeseci od dana uzimanja uzorka za ispitivanje.

Članak 15.

Ovlaštena pravna osoba dužna je čuvati tajnost podataka do kojih dođe tijekom postupka testiranja.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-02/95-03/06

Urbroj : 558-04/3-95-1

Zagreb,18. rujna 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.