Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Pravilnik o kakvoći goriva za mlazne motore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 34. stavak 1. i 2. i članka 81. stavak 1. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" broj 53/91, 26/93, 29/94, 44/95 i 72/95), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI GORIVA ZA MLAZNE MOTORE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje kakvoća koju mora zadovotjiti gorivo za mlazne motore tip I, skraćene oznake GM-1, mjere osiguravanja kakvoće goriva tijekom isporuke i skladištenja; ispitivanje i način deklariranja goriva za mlazne motore.

Gorivo za mlazne motore GM-1, kakvoće propisane ovim Pravilnikom, upotrebljava se za pogon turbomlaznih i turboelisnih motora.

Članak 2.

Vanjskim izgledom, na temperaturi okoliša, gorivo je prozirna tekućina bez vode, mehaničkih onečišćenja i suspendiranih tvari.

Po fizikalno-kemijskim značajkama gorivo za mlazne motore GM-1, odgovara specifikaciji International Air Transport Association (u daljnjem tekstu: IATA) "GUIDANCE MATERIAL FOR AVIATION TURBINE FUELS" (IATA DOC.GEN- /2669) (Revision 1) od lipnja 1988., Amendment No. 4. od 14: siječnja 1993. i izmjena od 10. veljače 1993. godine.

Članak 3.

Kakvoća goriva za mlazne motore GM-1 odgovara slijedećim zahtjevima :

__________________________________________________________________________

Zahtjev Jedinica Vrijednost

__________________________________________________________________________

SASTAV

Ukupna kiselost najviše mgKOH/g 0,015

Količina aromata najviše % v/v 22,0

Količina olefina najviše % v/v 5,0

Ukupna količina sumpora najviše % m/m 0,30

Količina merkaptana najviše % m/m 0,003(1)

ili

Doktor test negativan

(1) U slučaju neslaganja rezultata,ispitivanja između Doktor testa i količine merkaptana mjerodavna je količina merkaptana

ISPARLJIVOST

Destilacija: početak oC iskazuje se

10% v/v najviše oC 205

20% v/v oC iskazuje se

50% v/v oC iskazuje se

90% v/v oC iskazuje se

kraj najviše oC 300

ostatak najviše % v/v 5,5

gubitak najviše % v/v 1,5


Točka paljenja najmanja oC 38

Gustoća na 15stup. C kg/m3 775 do 840

SVOJSTVA TECIVOSTI

Točka zamrzavanja najviše oC -47

Kinematička viskoznost

na -20oC najviše mm2/s 8,0

IZGARANJE

Ogrjevna vrijednost (donja) najmanja MJ/kg 42,8

Točka dimljenja najmanje mm 25

ili

Luminometar broj, odnosno najmanje 45

Točka dimljenja najmanje mm 19 i

Količina naftalena najviše % v/v 3,0

KOROZIVNOST

Cu,2h, 100 oC najviše 1

Ag,4h, 50 oC najviše 1

STABILNOST

Termička stabilnost (JFTOT)

Pad tlaka na filteru najviše kPa 3,3

Ocjena taloga u cijevi za predgrijavanje najviše 3

ONEČIŠCENJA

Postojeća smola najviše mg/100 ml 7

Reakcija s vodom

Izgled granične površine najviše 1b

Količina mikroonečišćenja najviše mg/L 1

PROVODLJIVOST

Električna provodljivost pS/m od 50 do 450

ADITIVI

Antioksidansi :

Hidroobrađena goriva (obvezno) mg/L od 17,0 do 24,0

Hidroneobrađena goriva (neobvezno) najviše mg/L 24,0

Deaktivator kovina (neobvezno) najviše mg/L 5,7

Inhibitor korozivnosti (dogovor)

Antistatik (obvezno) :

ASA-3 najviše mg/L 1,0

Stadis 450 najviše mg/L 3,0

Poboljšivač mazivosti (dogovor)

Inhibitor zamrzavanja goriva .

(dogovor) % v/v od 0,10 do 0,15

__________________________________________________________________________

Članak 4.

Ispitivanje goriva za mlazne motore provodi se metodama uzorkovanja i ispitivanja navedenim u IATA specifikaciji. Za značajke za koje metode ispitivanja nisu navedene, primijenit će se metode ispitivanja koje izabere proizvodač.

Članak 5.

U proizvodnji goriva za mlažne motore dozvoljena je, radi poboljšanja primjenskih svojstava goriva, upotreba samo onih aditiva koji su odobreni od IATA.

Svaki. upotrebljeni aditiv mora imati proizvođačku specifikaciju pohranjenu kod proizvođača goriva.

Količina i vrsta dodanih aditiva obvezno se unosi u izvještaj o ispitivanju goriva.

Članak 6.

Gorivu se u prometu prilaže isprava kojom se identificira proizvod, koja sadrži slijedeće podatke:

- naziv i oznaku goriva (GM-1),

- tvrtku odnosno naziv proizvođača,

- tvrtku odnosno naziv isporučitelja, ako proizvođač nije istovremeno i isporučitelj,

- datum proizvodnje,

- brutto-masu i netto-masu,

- broj i datum izvještaja o ispitivanju,

Izvještaj o ispitivanju koji sadrži slijedeće podatke:

- naziv pravne osobe ili dijela pravne osobe koja je izvršila ispitivanje

- datum i oznaku uzorka,

- rezultate ispitivanja fzikalno-kemijskih svojstava,

- metode primijenjene pri uzorkovanju i ispitivanju,

- vrstu i količinu upotrebljenih aditiva,

- datum izdavanja izvještaja o ispitivanju i

- potpis odgovorne osobe i druge isprave sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Gorivo se isporučuje u čistim, suhim, strogo namjenskim sredstvima prijevozne opreme koja osiguravaju očuvanje kakvoće goriva, a prevozi se sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

Članak 8.

Gorivo se skladišti u odgovarajućim spremnicima sukladno propisima o skladištenju zapaljivih tekućina.

Gorivo se skladišti na način da se očuva njegova kakvoća. Kakvoća uskladištenog goriva mora se kontrolirati najmanje jedanput u šest mjeseci.

Ispitivanje uskladištenog goriva provodi se metodama ispitivanja iz članka 4. ovog Pavilnika.

Članak 9.

Pri prijevozu i skladištenju gorivo za mlazne motore se ne smije miješati s drugim tekućim gorivima.

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti goriva za mlazne motore ("Narodne novine" broj 53/91 i 44/95).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/94-01/16

Urbroj: 558-02/1-95-16

Zagreb, 4. listopada 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.