Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Naputak o obrascu, sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Na temelju članka 68. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 82/94), ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša, donosi

NAPUTAK

O OBRASCU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga inspekcije zaštite okoliša, ovim Naputkom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima.

Članak 2.

Sadržaj očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima (u daljnjem tekstu : očevidnik) prikazan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Naputak i čini njegov sastavni dio.

Obrazac je veličine 29,7 x 21 cm.

Članak 3.

Očevidnik se vodi kao knjiga.

Na naslovnoj strani knjige otiskan je naziv: "Očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima."

Članak 4.

Očevidnik se može voditi i na računalu.

Način unošenja podataka u računalo mora osigurati naknadni prikaz i tiskanje obrazaca u obliku i sadržaju propisanim ovim Naputkom.

Svi podaci uneseni u računalo moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem magnetskom mediju (pričuvna kopija).

Pričuvna kopija stvara se najmanje jednom mjesečno za nove podatke.

Članak 5.

Način upisivanja podataka u pojedine rubrike i redove obrasca očevidnika:

1. redni broj: daje se svakom inspekcijskom nadzoru obavljenom po službenoj dužnosti ili provedenom postupku, po zapisniku, prijavi i sl. drugog tijela državne uprave.

2. Naziv i adresa objekta nadzora: upisuje se naziv objekta koji je bio predmet nadzora. Za fizičke osobe za koje se utvrdi da obavljaju djelatnost bez pravnog osnova upisuje se ime i prezime i adresa stanovanja.

3. Oznake djelatnosti: upisuje se šifra i naziv djelatnosti.

4. Osnovni broj spisa: upisuje se klasifikacijska oznaka spisa.

5. Datum nadzora: upisuje se datum završene kontrole iz zapisnika ili druge isprave o obavljenom nadzoru.

6. Predmet nadzora: pobliže se upisuje što je bio predmet nadzora, (npr. vrsta onečišćenja okoliša, dio okoliša koji je nadziran, primjena mjera zaštite okoliša, da li je obavljena potpuna ili djelomična kontrola i dr.).

7. Kontrola primjene propisa - upisuju se poimence svi propisi čija je primjena nadzirana u obavljenom nadzoru (npr. Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu i sl.).

8. Upravno rješenje: u redove 8. i 9. upisuje se datum donošenja rješenja, propis i članak temeljem kojeg je donesena upravna mjera.

9. Žalbeni postupak: u red 10. upisuje se podnosilac žalbe, datum zaprimljene žalbe, u red 11. navodi se članak ZUP-a po kojem se žalba rješava; u red 12., navodi se datum dostave žalbe drugostupnom tijelu, u red 13., navodi se datum rješenja i odluka drugostupnog tijela (npr. žalba odbačena ili odbijena ili poništeno rješenje i dr.).

10. Upravni spor: u red 14. upisuje se datum kad je tužba podignuta, a u red 15. ishod sudske odluke.

11. Prekršajni postupak: u red 16, upisuje se datum podnošenja zahtjeva, u red 17. broj utvrđenih prekršaja obuhvaćenih zahtjevom, u red 18. propis i članak po kojem su utvrđene povrede i u redove 19. i 20. upisuje se datum i ishod prekršajnog postupka.

12. Privredni prijestup i kazneno djelo - u redove od 21. do 26. i 27. do 31. upisuju se podaci analogno podacima prekršajnog postupka.

13. Uzorci uzeti na analizu: u redove 32. do 34. upisuje se broj i vrsta uzetih uzoraka te ishod postupka ispitivanja.

Članak 6.

Očevidnik su dužni voditi inspektori nadležni za poslove zaštite okoliša za svaki objekt koji je sukladno propisanoj nadležnosti podvrgnut njihovom inspekcijskom nadzoru.

Članak 7.

Podaci sadržani u očevidniku obavezno se koriste prilikom sastavljanja izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša.

Članak 8.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/95-03/07

Urbroj : 531 / 1-02-95-3

Zagreb, 3. listopada 1995.

V. d. ravnatelj

mr. Nenad Mikulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


OČEVIDNIK O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA INSPEKTORA ZAŠTITE OKOLIŠA

Inspektor:

Broj nadzora :

Datum nadzora :

_____________________________________________

1. REDNI BROJ

_____________________________________________

2. NAZIV I ADRESA OBJEKTA NADZORA

_____________________________________________

3. OZNAKA DJELATNOSTI

_____________________________________________

4.OSNOVNI BROJ SPISA

_____________________________________________

5. DATUM NADZORA

_____________________________________________

6. PREDMET NADZORA

_____________________________________________

7.KONTROLA PRIMJENE PROPISA

_____________________________________________

UPRAVNO 8. DATUM

_________________________________

RJEŠENJE 9. PROPIS I ČLANAK

_________________________________

10. ŽALBA

______________________________________________

ŽALBENI 11. RIJEŠENO PO ČLANKU

__________________________________

POSTUPAK 12. DOSTAVA II TIJELU

__________________________________

13. RJEŠENJE II TIJELA

_______________________________________________

UPRAVNI 14. DATUM

__________________________________

SPOR 15. ISHOD

_______________________________________________

16. DATUM

__________________________________

17. BROJ PREKRŠAJA

__________________________________

PREKRŠAJNI 18. PROPIS I ČLANAK

__________________________________

POSTUPAK RJEŠENO

__________________________________

19. DATUM

__________________________________

20. ISHOD

_______________________________________________

21. DATUM PRIJAVE

__________________________________

22. BROJ PRIVREDNOG PRI-

JESTUPA

__________________________________

PRIVREDNI 23. PROPIS I ČLANAK

__________________________________

PRIJESTUP 24. OPTUŽNI PRIJEDLOG

__________________________________

PRESUDA

__________________________________

25. DATUM

__________________________________

26. ISHOD

________________________________________________

27. DATUM PRIJAVE

__________________________________

28. PROPIS I ČLANAK

__________________________________

KAZNENO 29. PODIGNUTA OPTUŽNI-

DJELO CA,DATUM

__________________________________

PRESUDA

__________________________________

30. DATUM

__________________________________

31.ISHOD

_________________________________________________

32.BROJ

___________________________________

UZORCI UZETI 33.VRSTA

___________________________________

NA ANALIZU 34.ISHOD: ODGOVARA

DA - NE

__________________________________________________

35. NAPOMENA

__________________________________________________