Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Odluka o uvjetima i načinu plačanja gotovim novcem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. točka 6. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 21/93, 13/94, 69/94, 13/94 i 13/95) u vezi s člankom 61. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1995. godine, donio je

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU PLAČANJA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se plaćanje pravnih osoba gotovim novcem.

Pravnom osobom u smislu ove Odluke smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i uprave, fondovi, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe.

Članak 2.

Gotov novac u smislu ove Odluke su novčanice i kovanice "kune" i "lipe".

Plaćanjem gotovim novcem između pravnih osoba u smisle ove Odluke smatra se izravna predaja gotovog novca jedne pravne osobe drugoj; uplata gotovog novca jedne pravne osobe na račun druge pravne osobe koji se vodi u ovlaštenoj organizacij za Obavljanje platnog prometa (u daljnjem tekstu: ovlaštena or- ganizacija) i isplata gotovog novca s računa pravne osobe u ovlaštenoj organizaciji drugoj pravnoj osobi.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji, pravna osoba može plaćati gotovim novcen drugoj pravnoj osobi za:

- nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 500,00 kuna po jednom računu,

- potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,

- namjene temeljem posebne odluke guvernera Narodne banke Hrvatske.

Članak 4.

Pravna osoba može plaćati gotovim novcem građanima osim za namjene koje se prema Zakonu o porezu na dohodak isplaćuju putem žiro računa građanina.

Članak 5.

Pravna osoba može zadržati gotov novac u blagajni koncem radnog dana prema vlastitoj ocjeni sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti.

Količinu gotovog novca namijenjenog obavljanju platnog prometa kojeg krajem radnog dana mogu zadržati u blagajni podružnica Zavoda za platni promet, banka, štedionica, druga štedno kreditna organizacija i jedinica HPT, određuje Narodna banka Hrvatske, u roku 8 dana od dana primitka zahtjeva.

Nadzor nad poštivanjem odredbi stavka 2. ovog članka provodi Narodna banka Hrvatske.

Članak 6.

Pravna osoba je dužna isplate, koje je izvršila gotovim novcem primljenim na osnovi uplata na blagajni, evidentirati na račun kod ovlaštene organizacije idući radni dan.

Iznimno, pravna osoba koja temeljem propisa organizira igre na sreću, isplate iz stavka 1. ovog članka evidentira na računu kod ovlaštene organizacije 10. i 25. u mjesecu.

Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnose se na obavljanje bankarsko-depozitnih poslova sa stanovništvom.

Članak 7.

Pravna osoba koja kod ovlaštene organizacije kod koje vodi račun ima evidentirane nenamirene obveze čiji je redoslijed plaćanja propisan ne može zadržati gotov novac u blagajni.

Pravna osoba, iz stavka 1. ovog članka je dužna gotov novac uplatiti na svoj račun kod ovlaštene organizacije najkasnije idući radni dan.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine" broj 62/93 i 59/94).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 326/95

Zagreb, 2. listopada 1995.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.