Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 26.09.1995 Zakon o dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA ZASTUPNIKA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-15841/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA 0 PRAVIMA ZASTUPNIKA U SABORU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 86/92 - pročišćeni tekst i 87/94.) u glavi IV. iza članka 24. dodaju se novi članci od 24a. do 24e. koji glase:

"Članak 24a.

Zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, nakon prestanka zastupničkog mandata, ima pravo na starosnu mirovinu prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu iz članka 32. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ako ima najmanje 20 godina mirovinskog staža i navršenih 55 godina života - muškarac, odnosno 50 godina života - žena.

Zastupnik iz stavka 1. ovoga članka kojemu je u svezi s obavljanjem zastupničke dužnosti nastao trajni gubitak radne sposobnosti, može osvariti pravo na invalidsku mirovinu neovisno o mirovinskom stažu, godinama života i vremenu koje je proveo kao zastupnik.

Članak 24b.

Zastupniku iz članka 24a. stavka 1. ovoga Zakona starosna mirovina određuje se za 20 godina mirovinskog staža u visini 60% od mirovinske osnovice za muškarca, a 65% od mirovinske osnovice za ženu i povećava se po 2% za svaku daljnju navršenu godinu mirovinskog staža, s tim da najviša mirovina ne može premašiti 85% od mirovinske osnovice.

Zastupniku iz članka 24a. stavka 2. invalidska mirovina odreduje se u visini 85% od mirovinske osnovice.

Mirovina iz stavka 1. i 2. ovoga članka odreduje se od miro vinske osnovice koja se utvrduje prema ostvarenoj plaći u posljednjoj godini trajanja zastupničkog mandata, ako je to za zastupnika povoljnije od utvrđivanja mirovinske osnovice prema općim propisima.

Na isplatu mirovina iz stavka 1. i 2. prethodnog stavka ne primjenjuje se ograničenje iz članka 84. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Članak 24c.

U slučaju smrti zastupnika iz članka 24a. stavka 1. odnosno korisnika mirovine iz članka 24a. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, članovi obitelji stječu i koriste pravo na obiteljsku mirovinu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju radnika. Osnovica za odredivanje obiteljske mirovine jest mirovina pokojnog zastupnika ili korisnika koja bi mu, ili mu je pripadala u trenutku smrti.

Članak 24d.

Na mirovine odredene prema ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na dan priznanja prava, postupak podnošenja, zahtjeva, usklađivanje i korištenje mirovine.

Pravo na mirovinu, prema odredbama ovoga Zakona ostva ruje se u Državnom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev zastupnika iz članka 24a. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno člana njegove obitelji.

Članak 24e.

Državnom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske naknadit će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske sredstva u visini razlike izmedu mirovine određene po općim propisima i mirovine odredene primjenom ovoga Zakona, a i cijela svota mirovine određena zastupniku koji ne ispunjava uvjete za stjecanje prava na mirovinu po općim propisima."

Članak 2.

Odredbe članka 24a. - 24e. ovoga Zakona primjenjuju se na sve zastupnike od prvog saziva Sabora Republike Hrvatske pa nadalje.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/92-01/01

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r