Zakoni i propisi - Pravni savjeti 72 26.09.1995 Obvezatne upute broj III o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavak 1. točka 2. Zakona o izboru za stupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93, 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ III O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

IZBORI

1. Pripreme i provodenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OZ.

3. Ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrden odgovarajući obrazac, tijela za provodenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu sa odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvjestiti Izborna komisija Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su

OZ-10 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik

OZ-11 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske za jednu od državnih lista

OZ-12 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske za jednu od posebnih lista

OZ-13 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se biraju tri zastupnika srpske etničke zajednice ili manjine

OZ-14 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor jednog zastupnika

OZ-15 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor tri zastupnika za pripadnike srpske etničke zajednice ili manjine

OZ-16 Zapisnik o radu biraćkog odbora za državne - posebne liste

OZ-17 Zapisnik o radu Izborne komisije izborne jedinice za izbor jednog zastupnika

OZ-18 Zapisnik o radu Izborne komisije izborne jedinice za izbor tri zastupnika za pripadnike srpske etničke zajednice ili manjine

OZ-19 Zapisnik o radu Izborne komisije izborne jedinice za državne liste

O Z-20 Rješenje o odredivanju biračkih mjesta OZ-21 Rješenje o imenovanju biračko odbora

OZ-22 Rješenje o odredivanju biračkih mjesta u inozemstvu OZ-23 Rješenje o imenovanju biračkog odbora u inozemstvu O Z-24 Rješenje o odredivanju biračkih mjesta za biraće na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

OZ-25 Rješenje o odredivanju biračkih mjesta za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice

O Z-26 Rješenje o odredivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode

OZ-27 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

OZ-28 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice

OZ-29 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode

OZ-30 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provodenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

OZ-31 Potvrda o preuzimanju izbornog materijala za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj: 56605-95-11

Zagreb, 25. rujna 1995.

Predsjednik

dr.Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE OZ-10

(Članak 37. i 38. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK

IZBORNA JEDINICA ________________

1.________________________________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime zamjenika)

__________________________________________________________________________________

(puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupne braća slaviti oznaku "nezavisni kandidat")

__________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime zamjenika)

__________________________________________________________________________________

(puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupne braća slaviti oznaku "nezavisni kandidat")

__________________________________________________________________________________

(Tako sve do zadnjeg kandidata.)

Važna napomena:

Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena samo jednog kandidata za kojeg se glasuje. SERIJSKI BROJ

IZBORNA KOMISIJA OZ-11 REPUBLIKE HRVATSKE

(Članak 37. i 39. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA JEDNU OD DRŽAVNIH LISTA

Red. broj

1. _________________________________________________________________________________

(naziv liste)

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja liste)

Red. broj

2. _________________________________________________________________________________

(naziv liste)

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja liste)

(Tako sve do zadnje državne liste na zbirnoj listi posebnih lista).

Važna napomena:

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva samo jedne državne liste za koju se glasuje. SERIJSKI BROJ

IZBORNA KOMISIJA

REPUBLIKE HRVATSKE OZ-12

(Članak 5., 37. i 39. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA JEDNU OD POSEBNIH LISTA

Red. broj

1. _________________________________________________________________________________

(naziv liste)

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja liste)

Red. broj

2. _________________________________________________________________________________

(naziv liste)

_________________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja liste)

(Tako sve do zadnje posebne liste na zbirnoj listi posebnih lista).

Važna napomena:

Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva samo jedne posebne liste za koju se glasuje. SERIJSKI BROJ

IZBORNA KOMISIJA POSEBNE IZBORNE JEDINICE OZ-13

(Članak 37., 38. i 58a. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)


GLASAČKI LISTIĆ

ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRAJU TRI ZASTUPNlKA SRPSKE ETNIČKE

ZAJEDNICE ILI MANJINE

1.________________________________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime zamjenika)

__________________________________________________________________________________

(puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupne braća

__________________________________________________________________________________

slaviti oznaku "nezavisni kandidat")

__________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

(ime i prezime kandidata)

__________________________________________________________________________________

(ime i prezime zamjenika)

__________________________________________________________________________________

(puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupne braća

__________________________________________________________________________________

slaviti oznaku "nezavisni kandidat")

(Tako sve do zadnjeg kandidata.)

Važna napomena:

Glasaćki listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena tri kandidata za koje se glasuje. SERIJSKI BROJ..... ..

IZBORNA JEDINICA br:______________ OZ-14

(Članak 29., 45., 46. i 47. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

ZAPISNIK

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR JEDNOG ZASTUPNIKA

I. Birački odbor za biračko mjesto broj______________________________________

(broj biračkog mjesta i naziv)

u sastavu :

1.____________________________________predsjednik,

______________________________________zamjenik predsjednika,

2. ___________________________________član,

______________________________________zamjenik člana,

3. _______________________________________član,

_______________________________________zamjenik člana.

U radu biračkog odbora sudjelovali su predstavnici: __________________________________

(predstlavnik većinske stranke, odnosno koaliaje i predstavnik oporbenih stranaka)

______________________________________________________________________________

Birački odbor i predstavnici političkih stranaka sastali su se_____________

(datum) u______________ (sati) u prostorijama označenog

biračkog mjesta i utvrdili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju)_______________

______________________________________________________________________________

(ako ne odgovaraju uvjetima iz zakona navesti razloge za to)

uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95).

II.Utvrđuje se da je birački odbor od Izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za izbor zastupnika, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).

III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim kandidatima, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u ______sati.

IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. stavak 2. Na temelju članka 44. stavak 3. Na temelju članka 44. stavak 4.

______________________________________________________________________________

Red. Red. Red.

br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

STRANICA br. _________

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. stavak 2. Na temelju članka 44. stavak 3. Na temelju članka 44. stavak 4.

______________________________________________________________________________

Red. Red. Red.

br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ako ima više birača koji su glasovali na temelju članka 44. stavak 2, 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na posebnom listu ili arku prema istom obrascu upisati svakog birača i oni su sastavni dio ovog zapisnika.

V. Biračko mjesto je zatvoreno u sati_____________

STRANICA br._____________

Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u_______________ sati. VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u

zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu

Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanija:

1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića _____________

2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i sl., nisu uzimani glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _____________

a ostatak je zapečaćen;

3. a) da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ___________

b) od čega je glasovalo birača _____________

4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 2. Zakona glasovalo birača _________________

5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde) glasovalo birač _________________

6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 4. Zakona glasovalo birača

_________________

7. Na osnovi navedenog birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrduje rezultat glasovanja ima ukupno birača (točka 7 - točka 3a + točka 5).

_________________

8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde - točka 5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača (točka 8 = točka 3b + točka 5) Otvorenaje glasačka kutija za izbor jednog zastupnika u izbornoj jedinici i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je ukupni broj glasova.

_________________

9. Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova prema popisu birača za rezultate izbora računa se broj od . . ............_________________

glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata glasovanja pojedinačno za svakog kandidata s liste kandidata,

ili

9. Obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema biračkom popisu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapećaćuje radi upućivanja nadležnoj izbornoj komisiji.

(Precrtati tekst pod A. ili B. ovisno o utvrđenom stanju)

STRANICA br________________

9. Prebrojavanjem glasova za kandidate s liste kandidata utvrdeni su slijedeći rezultati:

1. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

2. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

3. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

4. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

5. kandidat ___________________________dobio je glasova ._____________________.

(ime i prezime)

6. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

7. kandidat ___________________________dobio je glasova ._____________________.

(ime i prezime)

8. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

9. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

10. kandidat ___________________________dobio je glasova ._____________________.

(ime i prezime)

11. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

12. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

13. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

14. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

15. kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

10. Nevažećim je proglašeno listića ____________________.

11. Na ovaj zapisnik predstavnici politićkih stranaka koji su sudjelovali u radu biračkog odbora nemaju primjedbi -

imaju slijedeće primjedbe :___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.__________________________________

(potpis)

2.__________________________________

(potpis)

12.Na ovaj zapisnik članovi biraćkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: ___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

U ___________________ _____________________________ __________________ (mjesto) (datum) (sati)

Članovi: Predsjednik:

1.__________________________ __________________________________

2.__________________________

IZBORNA JEDINICA br:____________OZ-15

(Članak 29., 45., 46., 47. i 58a Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republlke Hrvatske)

ZAPISNIK

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR TRI ZASTUPNIKA ZA PRIPADNIKE SRPSKE ETNIČKF

ZAJEDNICE ILI MANJINE

I.Biračkiodbor za bitračko mjesto broj________________________________________________

(broj i naziv biračkog mjesta)

u sastavu:

1.____________________________________predsjednik,

______________________________________zamjenik predsjednika,

2. ___________________________________član,

______________________________________zamjenik člana,

3. _______________________________________član,

_______________________________________zamjenik člana.

U radu biračkog odbora sudjelovali su predstavnici: __________________________________

(predstlavnik većinske stranke, odnosno koaliaje i predstavnik oporbenih stranaka)

______________________________________________________________________________

Birački odbor i predstavnici političkih stranaka sastali su se_____________

(datum) u______________ (sati) u prostorijama označenog

biračkog mjesta i utvrdili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju)_______________

______________________________________________________________________________

(ako ne odgovaraju uvjetima iz zakona navesti razloge za to)

uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95).

II.Utvrđuje se da je birački odbor od Izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za izbor zastupnika, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).

III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim kandidatima, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u ______sati.

IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. stavak 2. Na temelju članka 44. stavak 3. Na temelju članka 44. stavak 4.

______________________________________________________________________________

Red. Red. Red.

br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

"Narodne Novine", Zagreb 250015

Oznaka za narudžbu: OZ-15

STRANICA br. _________

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. stavak 2. Na temelju članka 44. stavak 3. Na temelju članka 44. stavak 4.

______________________________________________________________________________

Red. Red. Red.

br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ako ima više birača koji su glasovali na temelju članka 44. stavak 2, 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na posebnom listu ili arku prema istom obrascu upisati svakog birača i oni su sastavni dio ovog zapisnika.

V. Biračko mjesto je zatvoreno u sati_____________

STRANICA br._____________

Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u_______________ sati. VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u

zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu

Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanija:

1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića......._____________

2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i sl., nisu uzimani glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _____________

a ostatak je zapečaćen;

3. a) da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ___________

b) od čega je glasovalo birača _____________

4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 2. Zakona glasovalo birača _________________

5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde) glasovalo birača _________________

6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 4. Zakona glasovalo birača _________________

7. Na osnovi navedenog birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrduje rezultat glasovanja ima ukupno birača (točka 7 = točka 3a + točka 5).

............_________________

8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde - točka 5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača (točka 8 = točka 3b + točka 5) Otvorena je glasačka kutijaza izborjednog zastupnika u izbornoj jedinici i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je ukupni broj glasova. _________________

9. Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova prema popisu birača za rezultate izbora računa se broj od _________________

glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata glasovanja pojedinačno za svakog kandidata s liste kandidata,

ili

9. Obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema biračkom popisu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapećaćuje radi upućivanja nadležnoj izbornoj komisiji.

(Precrtati tekst pod A. ili B. ovisno o utvrđenom stanju)

STRANICA br________________

9. Prebrojavanjem glasova za kandidate s liste kandidata utvrdeni su slijedeći rezultati:

1.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

2.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

3.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

4.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

5.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

6.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

7.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

8.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

9.kandidat ___________________________dobio je glasova _____________________.

(ime i prezime)

10.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

11.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

12.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

13.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

14.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

15.kandidat ___________________________dobio je glasova_____________________.

(ime i prezime)

10.Nevažećim je proglašeno listića_____________________.

11.Na ovaj zapisnik predstavnici političkih stranaka koji su sudjelovali u radu biračkog odbora nemaju primjedbi -

imaju slijedeće primjedbe :___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.__________________________________

(potpis)

2.__________________________________

(potpis)

12.Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: ___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

U ___________________ _____________________________ __________________ (mjesto) (datum) (sati)

Članovi: Predsjednik:

1.__________________________ __________________________________

2.__________________________

IZBORNA JEDINICA br:_____________________________ OZ -16

(Članak 29.. 45., 46. i 47. Zakona o izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

ZAPISNIK O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA DRŽAVNE - POSEBNE LISTE

(precrtati nepotrebno)

I.Birački odbor za biračko mjesto broj ________________________________________________

(broj i naziv biračkog mjesta)

u sastavu:

1.____________________________________predsjednik,

______________________________________zamjenik predsjednika,

2. ___________________________________član,

______________________________________zamjenik člana,

3. _______________________________________član,

_______________________________________zamjenik člana.

U radu biračkog odbora sudjelovali su predstavnici: __________________________________

(predstavnik većinske stranke, odnosno koaliaje i predstavnik oporbenih stranaka)

______________________________________________________________________________

Birački odbor i predstavnici političkih stranaka sastali su se_____________

(datum) u______________ (sati) u prostorijama označenog

biračkog mjesta i utvrdili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju)_______________

______________________________________________________________________________

(ako ne odgovaraju uvjetima iz zakona navesti razloge za to)

uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95).

II.Utvrđuje se da je birački odbor od Izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za izbor zastupnika, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).

III. Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim kandidatima, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u ______sati.

IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

STRANICA br. _________

______________________________________________________________________________

Na temelju članka 44. stavak 2. Na temelju članka 44. stavak 3. Na temelju članka 44. stavak 4.

______________________________________________________________________________

Red. Red. Red.

br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME br. IME I PREZIME

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ako ima više birača koji su glasovali na temelju članka 44. stavak 2, 3. i 4. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na posebnom listu ili arku prema istom obrascu upisati svakog birača i oni su sastavni dio ovog zapisnika.

V. Biračko mjesto je zatvoreno u sati_____________

STRANICA br:_____________

Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje završeno u_______________ sati. VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakove izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u

zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).

VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu

Utvrđeni su slijedeći rezultati glasovanija:

1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića _____________

2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i sl., nisu uzimani glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _____________

a ostatak je zapečaćen;

3. a) da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ___________

b) od čega je glasovalo birača _____________

4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 2. Zakona glasovalo birača

_________________

5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde) glasovalo birača _________________

6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 4. Zakona glasovalo birača. . .

_________________

7. Na osnovi navedenog birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrduje rezultat glasovanja ima ukupno birača (točka 7 = točka 3a + točka 5).

_________________

8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 44. stavak 3. Zakona (temeljem potvrde - točka 5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača (točka 8 = točka 3b + točka 5) Otvorena je glasačka kutija za izbor jednog zastupnika u izbornoj jedinici i nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je ukupni broj glasova.

_________________

A. Budući da je broj glasova prema glasačkim listićima isti ili manji od broja glasova prema popisu birača za rezultate izbora računa se broj od_________________

glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata glasovanja pojedinačno za svakog kandidata s liste kandidata,

ili

B. Obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema biračkom popisu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapećaćuje radi upućivanja nadležnoj izbornoj komisiji.

(Precrtati tekst pod A. ili B. ovisno o utvrđenom stanju)

STRANICA br.:________________

1. lista____________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije, odnosno oznaka da je lista nezavisna)

____________________________________________________________________________

dobila je glasova_________________

2. lista____________________________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije, odnosno oznaka da je lista nezavisna)

____________________________________________________________________________

dobila je glasova_________________

10.Nevažećim je proglašeno listića_________________

11.Na ovaj zapisnik predstavnici političkih stranaka koji su sudjelovali u radu biračkog odbora nemaju primjedbi -

imaju slijedeće primjedbe :___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.__________________________________

(potpis)

2.__________________________________

(potpis)

12.Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe:

___________________________________ (ako ima primjedbi

__________________________________________________________________________________

potrebno ih je što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

U ___________________ _____________________________ __________________ (mjesto) (datum) (sati)

Članovi: Predsjednik:

1.__________________________ __________________________________

2.__________________________

OZ-17

IZBORNA JEDINICA br: _______________

IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE

(Članak 48.i 49.Zakona o izborima

zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

U__________________

(mjesto i datum)

ZAPISNIK

O RADU IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA IZBOR JEDNOG ZASTUPNIKA

1.Izborna komisija___________________________________________________________

2. U radu Izborne komisije sudjelovali su predstavnici:________________________________

(predstavnik većinske stranke, odnosno koalicije i predstavnik oporbenih stranaka)

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Izborna komisija prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.

4. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:

A.da izborna jedinica ima ukupno birača_________________

B.da je ukupno glasovalo birača. _________________

C.od čega je glasačkih lističa proglašeno nevažećim_________________

D.da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

5. Na ovaj zapisnik predstavnici političkih stranaka koji su sudjelovali u radu Izborne komisije izbome jedinice nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe__________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.______________________

(potpis)

2. ______________________

(potpis)

6. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe:_________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Članovi :

1.___________________________ Predsjednik:

2.___________________________ ____________________________

IZBORNA JEDINICA - REPU

BLIKA HRVATSKA OZ-18 IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE (Članak 48. i 49. Zakona o izborima

zastupnika u Sabor Repupblike Hrvatske)

U________________________

(mjesto i datum)

ZAPISNIK

O RADU IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA IZBOR TRI ZASTUPNIKA

ZA PRIPADNIKE SRPSKE ETNIČKE ZAJEDNICE ILI MANJINE

1.Izborna komisija___________________________________________________________

2. U radu Izborne komisije sudjelovali su predstavnici:________________________________ (predstavnik većinske stranke, odnosno koalicije i predstavnik oporbenih stranaka)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Izborna komisija prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.

4. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:

A.da izborna jedinica ima ukupno birača _____________;

B.da je ukupno glasovalo birača _____________;

C.od čega je glasačkih lističa proglašeno nevažećim _____________;

D. da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

da je kandidat__________________________dobio glasova_________________

(ime i prezime)

"Narodne novine- Zagrob 250018

oznaka za narudžbu: OZ-18

5. Na ovaj zapisnik predstavnici političkih stranaka koji su sudjelovali u radu Izborne komisije izbome jedinice nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe__________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.______________________

(potpis)

2. ______________________

(potpis)

6. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe:_________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Članovi :

1.___________________________ Predsjednik:

2.___________________________ ____________________________

OZ-19 IZBORNA JEDINICA br:___________ (Članak 29., 48. i 49. Zakona o izborima IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

U_____________________

(mjesto i datum)

ZAPISNIK

O RADU IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA

DRŽAVNE LISTE

1.Izborna komisija___________________________________________________________

2. U radu Izborne komisije sudjelovali su predstavnici:________________________________

(predstavnik većinske stranke, odnosno koalicije i predstavnik oporbenih stranaka)

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Izborna komisija prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.

4. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:

A.da izborna jedinica ima ukupno birača_____________;

B.da je ukupno glasovalo birača_____________;

C.od čega je glasačkih lističa proglašeno nevažećim_____________;

D - da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

"Narodne novine" Zagreb 250019

Oznaka za naruđbu: OZ - 19

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

dobila glasova

da je državna lista ___________________________________________________________

(ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)

_____________________________________________dobila glasova______________________;

5. Na ovaj zapisnik predstavnici političkih stranaka koji su sudjelovali u radu Izborne komisije izbome jedinice nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe__________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Predstavnici političkih stranaka:

1.______________________

(potpis)

2. ______________________

(potpis)

6. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe:_________________________________________________________________________

(ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Članovi :

1.___________________________ Predsjednik:

2.___________________________ ____________________________

IZBORNA JEDINICA br: OZ - 20 IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE (članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine"br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje izborne jedinice _________________________________________________

(oznaka izborne jedinice)

______________________________________________________________________________

određuju se ova biračka mjesta:

1) biračko mjesto broj 1 u _______________________________________________________

(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

________________________________________________________________________________

koja obuhvaća birače s prebivalištem ___________________________________________

(točno oznaku i puni naziv mjesta, sela, zaselaka, ulice, kuće i sl.)

________________________________________________________________________________

2) biračko mjesto broj 2 u _______________________________________________________

(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

________________________________________________________________________________

koja obuhvaća birače s prebivalištem ___________________________________________

(točno oznaku i puni naziv mjesta, sela, zaselaka, ulice, kuće i sl.)

________________________________________________________________________________

3)biračko mjesto broj 3.........., itd. isto kao pod 1.

4)biračko mjesto broj 4........, itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području izborne jedinice

Predsjednik: M.P.

U_____________________

(mjesto i datum)

Članovi :

1._________________________________

2._________________________________

IZBORNA JEDINICA br:_______________

OZ - 21 IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE (Čianak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republika Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I.U birački odbor za biračko mjesto broj:

1._________________________________ za predsjednika

2._________________________________ za člana

3._________________________________ za člana

za zamjenike:

1._________________________________ predsjednika

2._________________________________ člana

3._________________________________ člana

II.Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Predsjednik:

U __________________________ M.P. _____________________________

(miesto i datum)

Članovi:

1.__________________________

2.__________________________

(članak 5., 31. stavak 1. točka 3. i članak 34. stavak 3. Zakna o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju Članka 5., 31. stavak 1. točka 3. i članka 34. stavak 3. Zakona o izborima zastipnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93,11/94 i 68/95 Izborna komisija Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA U INOZEMSTVU

Na području države ____________________________________________________________

(navesti puni naziv države)

određuju se ova biračka mjesta:

1) biračko mjesto broj 1 u___________________________________________________________

(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)

___________________________________________________________________________________

u diplomatsko-konzularnom predstavništvu odnosno Uredu Republike Hrvatske)

koje obuhvaća birače - državljane Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište ili borave u inozemstvu i hrvatske državljane koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu

__________________________________________________________________________________

(navesti državu-e iz koje-ih će hrvatski državljani koji nemaju prebivalište

__________________________________________________________________________________

u Republici Hrvatskoj, a koji borave u inozemstvu ili se tamo zateknu glasovati)

2) biračko mjesto broj 2.... ..., itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području određene države.

Predsjednik:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

Članovi:

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

"Narodne Novine", Zagreb 250022

Oznaka za narudžbu: OZ-22

OZ-23

(Članak 5.,24.i 31.stavak 1.točka 3.i

članak 34.stavak 3.Zakona o izborima

zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 5., 24., 31. stavak 1. točka 3. i članka 34. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor

Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske

donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA U INOZEMSTVU

1.U birački odbor za biračko mjesto broj: ___________________________________________

(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta u inozemstvu)

___________________________________________________________________________________

imenuju se:

1._________________________________ za predsjednika

2. _________________________________ za člana

3. _________________________________ za člana

za zamjenike:

1. _________________________________ predsjednika

2. _________________________________ člana

3. _________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Predsjednik:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

Članovi:

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA OZ - 24 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE (Članak 35. stavak 1.Zakona o izborima MINISTAR UPRAVE zastupnika u Sabor Repubublike Hrvatske)

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) na prijedlog ministra obrane donosim

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkom mjestima:

1) biračko mjesto broj 1 u __________________________________________

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

__________________________________________________________________________________

koje obuhvaća birače _________________________________________

(točno i precizno označiti puni naziv vojne jedinice i sl. koji će glasovati na označenom biračkom mjestu)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2) biračko mjesto broj 2 itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birana službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ministar:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250024

Oznaka za narudžbu: OZ-24

REPUBLIKA HRVATSKA OZ - 25

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTAR POMORSTVA, PROMETA I VEZA (Članak 35. stavak 2. Zakona o izborima

zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) donosim

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE

POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:

1) biračko mjesto broj 1 u __________________________________________

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

__________________________________________________________________________________

koje obuhvaća birače koji su članovi posade pomorskih - riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice

__________________________________________________________________________________

(navesti točno i preazno oznake brodara i brodova te posade koje će glasovati na označenom biračkom mjestu)

2) biračko mjesto broj 2...... ., itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji će glasovati izvan granica Republike Hrvatske.

Ministar:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250025

Oznaka za narudžbu: OZ-25

REPUBLIKA HRVATSKA OZ - 26 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 35. stavak 3. Zakona o izborima

MINISTAR PRAVOSUĐA zastupnika u Sabor Republike Hrvatske

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine""br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) donosim

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE

Birači koji su lišeni slobode glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:

1) biračko mjesto broj 1 u __________________________________________

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

_________________________________________________________________________________

koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u

_________________________________________________________________________________

(navesti točno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl., čiji birači potpadaju pod označeno biračko mjesto)

_________________________________________________________________________________

2) biračko mjesto broj 2.... ., itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su lišeni slobode

Ministar:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

IZBORNA JEDINICA br: OZ - 27 I ZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE (Članak 32. točka 3. Zakona o izborima

zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE NA SLUŽBI ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj:

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

_________________________________________________________________________________

imenuju se:

1._________________________________ za predsjednika

2. _________________________________ za člana

3. _________________________________ za člana

za zamjenike:

1. _________________________________ predsjednika

2. _________________________________ člana

3. _________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike,Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Predsjednik:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250027

Oznaka za narudžbu: OZ-27

OZ - 28

IZBORNA JEDINICA br:__________________

(Članak 32.tođka 3.Zakona o izborima

IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE zastupnika u Satkor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine"br. 22/92,27/92,1/93,11/94 i 68/95) donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE

POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

I.U birački odbor za biračko mjesto broj :_________________________________________

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

_________________________________________________________________________________

imenuju se:

1._________________________________ za predsjednika

2. _________________________________ za člana

3. _________________________________ za člana

za zamjenike:

1. _________________________________ predsjednika

2. _________________________________ člana

3. _________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Predsjednik:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250028

Oznaka za narudžbu: OZ-28

IZBORNA JEDINICA br: OZ - 29 IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE (članak 92. točka 3. zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1 /93,11 /94 i 68/95) donosi

RJEŠENJE O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj: _________________________________________

(navesti točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)

_________________________________________________________________________________

imenuju se:

1._________________________________ za predsjednika

2. _________________________________ za člana

3. _________________________________ za člana

za zamjenike:

1. _________________________________ predsjednika

2. _________________________________ člana

3. _________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

Predsjednik:

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250029

Oznaka za narudžbu: OZ-29

OZ - 30

(Članak 29. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Repubiike Hrvatske)

IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja _________________________________________ _____________________________________

(ime i prezime) (adresa)

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

(jedinstveni matični broj građana)

izjavljujem da ću dužnost ,predsjednika (zamjenika pradsjednika), člana (zamjenika člana)

_________________________________________________________________________________

(naziv izborne komisije-biračkog odbora)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom da nisam Član ni jedne političke strani niti sam se kandidirao za zastupnika u Zastupnički dom sabora Republike Hrvatske.

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250030

Oznaka za narudžbu: OZ-30

OZ-31

POTVRDA

O PREUZINlANJU IZBORNOG MATERIJALA ZA IZBOR ZASTUPNIKA

U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Potvrđujem da sam u svojstvu predsjednika - člana __________________________________

__________________________________________________________________________________

(naziv izbornog tijela)

preuzeo od _____________________________________________________________________

(naziv izbornog tijela)

slijedeći izborni materijal:

1. _________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________________

10. ________________________________________________________________________________

11. ________________________________________________________________________________

12. ________________________________________________________________________________

U _________________________________M.P. ___________________________________

(mjesto i datum)

"Narodne Novine", Zagreb 250031

Oznaka za narudžbu: OZ-31