Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 22.09.1995 Obvezatne upute broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavak I. točka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93, 11/94 i 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ II. O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

KANDIDIRANJE

1. Pripreme i provodenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisanim obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OZ.

3. Ako za pojedine radnje nije obvezatnim uputama utvrden odgovarajući obrazac, tijela za provodenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborna komisija Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora u postupku kandidiranja su:

OZ - 1 Prijedlog kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i njegov zamjenik

OZ - 2 Obrazac potpisanih birača koji podržavaju kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik

OZ - 3 Prijedlog državne liste za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

OZ - 4 Prijedlog nezavisne driavne liste za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

OZ - 5 Prijedlog posebne liste za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

OZ - 6 Prijedlog posebne liste za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

OZ - 7 Prijedlog kandidata za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se biraju tri zastupnika i njihovi zamjenici za pripadnike srpske etničke zajednice ili manjine

OZ - 8 Prijedlog kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i njegov zamjenik za pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

OZ - 9 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za zastupnika u Zaštupnički dom Sabora Republike Hrvatske

5. Oznake, nazivi i sadriaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u n Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj : 56605/95-5

Zagreb, 22. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.IZBORNA JEDINICA br:__________________

OZ-1

(Članci 12.,13., 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske) Na temelju članaka 13. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (" Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1 /93, 11/94 i 68/95) Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK I NJEGOV ZAMJENIK

Predlagatelj____________________________________________________

(naziv registrirane političke stranke, dvije iIi više registriranih političkih stranaka, koalicije stranaka, odnosno birača

______________________________________________________________

koji su predložili kandidata u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske)

______________________________________________________________

predlaže kandidata

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

_________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

i

zamjenika

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis birača koji su podržali svojim potpisima kandidaturu (OZ-2) u broju i s podacima utvrđenim zakonom (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

U ____________________________ Za predlagatelja :

(mjesto i datum) ___________________________________

(ime i prezime ovlaštenog zastupnika političke stranke odnosno birača koji su predložili kandidata)

Napomenq:

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih politikih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku driavnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj prema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa.

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. Kad birači predlažu državnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad biraći predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o Izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature. Medutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

IZRORNA JEDINlCA br:

OZ-2 (Članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

OBRAZAC

POTPISANIH BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNIM JEDINICAMA U KOJIMA SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK

Podržavam kandidaturu za zastupnika______________________________________________

(ime i prezime)

______________________________________________________________

(nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

za zamjenika_________________________________________________________

(ime i prezime)

______________________________________________________________

(nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

______________________________________________________________

Red. adresa jedinstveni matični popis birača

broj ime i prezime broj građana

______________________________________________________________

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

Napomena :

1. Kad birači predlažu kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa (članak 13. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i njihovih zamjenika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj predloženog kandidata, a istipodaci osim nacionalnosti, unose se i za svakog potpisanog predlagatelja.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika (članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

OZ-3 (Članci 12.,14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske) Na temelju članaka 12., 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (kkNarodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93, 11/94 i 68/95)

______________________________________________________________

(naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka ili koalicije stranaka)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG

DRŽAVNE LISTE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nositelj liste ______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj gradana)

Red. jedinstveni matični puni i skraćeni broj

ime i prezime nacionalnostadresa broj građana naziv liste

______________________________________________________________

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

(tako sve do zaključno 80-tog broja)

U _________________________________________________________

(mjesto i datum) (ime i prezime ovlaštenog zastupnika političke stranke

Napomena:

U prijedlogu državnih lista obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. Uz navedene podatke obvezatno se navodi i naziv Iiste, a kandidati na listi moraju biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja 80. Predlagatelj liste slobodno utvrduje redoslijed kandidata na listi.

Naziv liste jest puni, a ako postoji i skraćeni, naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su listu predložile. Ako je listu predložila skupina birača njezin je naziv "nezavisna državna lista".

Nositelj liste ne mora biti predloženi kandidat na listi (članak 15. stavak 6.).

OZ-4 (Članak 13. stavak 5. i članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

PRIJEDLOG NEZAVISNE DRŽAVNE LISTE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nositelj liste ________________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj)

Podržavam nezavisnu državnu listu kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske sa sljedećim kandidatima:

_____________________________________________________________

Red. jedinstveni matični nezavisna

broj ime i prezime nacionalnost adresa broj građana državna lista

______________________________________________________________

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

(tako sve do zaključno 80-tog broja)

Popis birača koji podržavaju predloženu listu:

______________________________________________________________

Red. ime i prezime adresa jedinstveni matični broj potpis birača

broj građana

______________________________________________________________

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

U ____________________________________________________________

(mjesto i datum) (ime i prezime birača koji je predložio nezavisnu driavnu listu)

Napomena :

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj reistrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije li više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim štatutom ili posebnttm'olukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog iamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa.

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. Kad birači predlažu driavnu listu, za pravovaljanost kandldature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad birači predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke: predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature Međutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovim zakonom biraju zastupnici etničkih zajednica ilimanjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

OZ-5

(Članci 12., 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske) Na temelju članaka 12., 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93,11/94 i 68/95)

______________________________________________________________

(naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka ili koalicije stranaka)

______________________________________________________________

Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG

POSEBNE LISTE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nositelj liste _________________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

1. kandidat __________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

i zamjenik__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

2. kandidat__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

i zamjenik__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

(tako sve do zaključno 12-tog broja)

U __________________ Za predlagatelja :

(mjesto i datum) _____________________________

(ime i prezime ovlaštenog zastupnika političke stranke)

Napomena :

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojediriačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Kad birači, pred)ažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj prema ovom zakonu bira jedan zasfupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. .

Kandidati za zastupnike predloieni od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Kad birači predlažu driavnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa. Kad birači predlažn posebnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature. Medulirii; kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedlnici u kojoj se prema ovom zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

OZ-6 (Članci 12., 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

PRIJEDLOG

POSEBNE LISTE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nositelj liste _________________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

1. kandidat__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

i zamjenik__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana

2. kandidat__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana)

i zamjenik__________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa) (jedinstveni matični broj građana

(Tako sve do zaključno 12-tog broja)

Popis birača koji podržavaju predloženu listu:

Red. adresa jedinstveni matični potpis birača broj ime i prezime broj građana

______________________________________________________________

1.

______________________________________________________________

2.

______________________________________________________________

3.

______________________________________________________________

U ____________________________________________________________

(mjesto i datum) (ime i prezime birača koji je predložio posebnu listu)

Napomena :

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj prema ovom zakonu bira jedan za stupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. .

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad birači predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podwiavanja kandidature.Međutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu biraji zastupnici etničkih zajednica ili manjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

OZ-7 (Članak 58a., članak 13. stavak 4. i članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 58a., članka I 3. stavka 4. i članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske (" Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93,11/94 i 68/95) Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG

KANDIDATA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRAJU TRI ZASTUPNIKA I NJIHOVI ZAMJENICI ZA PRIPADNIKE SRPSKE ETNIČKE ZAJEDNICE ILI MANJINE

Predlagatelj ___________________________________________________

(naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka, koalicije stranaka, odnosno birača koji su predložili kandidata u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske)

predlaže kandidata

1. _________________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

i zamjenika

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

2. ____________________________ ______________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

i zamjenika

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

3._____________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

i zamjenika

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis birača koji su podržali svojim potpisima kandidaturu (OZ-2) u broju i s podacima utvrdenim zakonom (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

U ______________________ Za predlagatelja

(mjesto i datum)

_______________________________

(ime i prezime)

_______________________________

(adresa)

____________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

Napomena :

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviden njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano pakupljenih potpisa. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovoni zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. ,

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. Kad birači predlažu državnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad birai predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podlžavarlja kandidature. Medutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

OZ-8 (članak 58a., članak 13. stavak 4. i članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 58a., članka 13. stavka 4. i članka 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93, 11/94 i 68/95) Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG

KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK I NJEGOV ZAMJENIK ZA PRIPADNIKE ETNIČKIH I

NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA

Predlagatelj____________________________________________________

(naziv registrirane politićke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka, koalicije stranaka, odnosno birača koji su predložili kandidata u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske)

predlaže

kandidata

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

__________________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

i zamjenika

______________________________________________________________

(ime i prezime) (nacionalnost) (adresa)

______________________________________________________________

(jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis birača koji su podržali svojim potpisima kandidaturu (OZ-2) u broju i s podacima utvrđenim zakonom (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

U ______________________________Za predlagatelja

(mjesto i datum)

______________________________________________________________

(ime i prezime ovlaštenog zastupnika političke stranke, odnosno birača koji su predložili kandidata)

Napomena :

1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno ili skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku driavnu listu, odnosno posebnu listu, te tri kandidata i njihove zamjenike u izbornoj jedinici u kojoj se prema Zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta (članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se pcema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najttkanje 400 potpisa.

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke. Kad birači predlažu državnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad birači predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature. Medutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu biraju zastupnici etničkih zajednica ili manjina (jedan zastupnik i njegov zamjenik, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici), za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 100 potpisa.

OZ-9 (Članak 15. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

OČITOVANJE

KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja____________________________________________________________

(ime i prezime kandidata) (nacionalnost) (adresa)

_____________________________ izjavljujem da prihvaćam

(jedinstveni matični broj građana)

kandidaturu za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na izborima koji će se održati dana__________ 19___ godine na prijedlog____________________________________________________

(puni i skraćeni naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka, koalicije stranaka, odnosno ime i prezime birača - predlagatelja)

U ____________________________________________________________

(mjesto i datum) (potpis kandidata za zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Napomena :

Potpis kandidata mora biti ovjeren pred javnim bilježnikom.