Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 20.09.1995 Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju "Samaritanac" u Splitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1995. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ZAVODA ZA REHABILITACIJU "SAMARITANAC" U SPLITU

OSNIVAČ I NAZIV USTANOVE

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu socijalne skrbi pod nazivom: Zavod za rehabilitaciju "Samaritanac" (u daljnjem tekstu: Zavod).

Skraćeni naziv ustanove glasi: ZR "Samaritanac". Sjedište Zavoda je u Splitu, Ćiril-Metodova 14.

Članak 2.

Osnivačka prava nad Zavodom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 3.

Djelatnost zavoda je

- pružanje usluga zbrinjavanja, njege i rehabilitacije te odgovarajućih oblika stručne pomoći, kao i organiziranje okupacijskih aktivnosti nepokretnih teže i teško mentalno retardiranih osoba.

U okviru Zavoda može se organizirati pružanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog smještaja.

Pored djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka Zavod može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavaka I. i 2. ovoga članka, ukoliko se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost.

Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

USTROJSTVO I TIJELA ZAVODA

Članak 4.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

Članak 5.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja ustanove i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu ali u okviru raspoloživih sredstava osiguranih iz državnog proračuna Republike Hrvatske za institucionalne i izvaninstitucionalne oblike socijalne skrbi te obavljanje djelatnosti koja služi obavljanju osnovne djelatnosti, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi druge opće akte, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika, raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja te obavlja i druge poslove odredene ovom Uredbom i Statutom Zavoda.

Članak 6.

Upravno vijeće Zavoda ima 5 članova i čine ga predstavnici:

- osnivača (3 člana)

- stručnih djelatnika Zavoda (1 član)

- roditelja ili skrbnika korisnika Zavoda (1 član),

lanove Upravnog vijeća iz stavka 1. ovog članka imenuje osnivač na način da predstavnike zaposlenih imenuje na prijedlog ravnatelja, a pcedstavnike roditelja ili skrbnika korisnika na prijedlog svih roditelja ili skrbnika korisnika Zavoda.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upcavnog vijeća bira i razrješava Upravno vijeće iz redova predstavnika osnivača.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, s time da članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su imenovani pod uvjetima i na način kako je utvrdeno zakonom i Statutom.

Visina naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrduje se Statutom.

Članak 7.

Voditelj Zavoda je ravnatelj.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

- organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda,

- predstavlja i zastupa Zavod,

- zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima,

- daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Centar u pravnom prometu,

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,

- vodi stručni rad i odgovoran je za stručni rad i zakonitost rada Zavoda,

- podnosi pismeno izvješće o svom cjelokupnom poslovanju Upravnom vijeću,

- druge poslove utvrdene Statutom Zavoda. ,

Članak 8.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja. Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješava Upravno vijeće pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Zavoda.

Članak 9.

Zavod ima Stručno vijeće.

Sastav, osnivanje i poslovi Strućnog vijeća utvrdit će se Statutom.

Stručno vijeće raspravlja i odluđuje o stručnim pitanjima u sklopu nadležnosti utvrdenih zakonom i Statutom Zavoda, daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede ustroja rada i uvjeta za razvitak djelatnosti, te drugih poslova odredenih zakonom i Statutom.

SREDSTVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZAVODA

Članak 10.

Zavod će obavljati djelatnosti na sredstvima koje je Provincijalat "Službenica milosrda" iz Splita, Ćiril-Metodova 14, dao na uporabu bez naknade, Republici Hrvatskoj (na temelju zaključenog Ugovora o davanju na uporabu zgrade i opreme, klasa: 550-01/95-01/67, urbroj: 524-01-95-1, od 24. svibnja 1995. godine) radi obavljanja djelatnosti Zavoda, a koja sredstva se sastoje od zgrade u Splitu, Čiril-Metodova 14 i pokretnina obuhvačenim narečenim Ugovorom i ovom Uredbom.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka ne čine imovinu Zavoda.

IMOVINA ZAVODA I ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

Članak 11.

Imovinu Zavoda čine sredstva stečena pružanjem usluga ili pribavljena u vlasništvo Zavoda na drugi način.

Obavljanje djelatnosti Zavoda financirat će se na način propisan zakonom za financiranje ustanova socijalne skrbi u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 12.

Zavod je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.

Ukoliko Zavod u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Osnivač može odluđiti da se dobit Zavoda upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge ustanove koje je osnivač.

Zavod ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrdenog Statutom.

Članak 13.

Zavod u pravom prometu odgovara cijelom svojom imovinom, a osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Zavoda.

OPĆI AKTI ZAVODA

Članak 14.

Statutom Zavoda se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Zavoda, medusobna prava i obveze osnivača i Zavoda, način raspolaganja dobiti te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova Zavoda.

Statut Zavoda donijet će Upravno vijeće uz suglasnost osnivača u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Statut i drugi opći akti moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom.

POČETAK RADA ZAVODA

Članak 15.

Ministar rada i socijalne skrbi imenuje privremenog ravnatelja Zavoda, koji će pod nadzorom obavljati pripreme za početak rada Zavoda te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Zavod počinje radom kada Ministarstvo rada i socijalne skrbi rješenjein utvrdi da je udovoljeno propisanim uvjetima glede prostora, opreme i stručnih djelatnika.

ZAVRŠNEODREDBE

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 510-08/95-01/02

Urbroj: 5030104-95-1

Zagreb,14. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.