Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 15.09.1995 Uredba o ograničenju u uporabi radijskih frekvencija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 53/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1995. godine donijela

UREDBU

O OGRANIČENJU U UPORABI RADIJSKIH FREKVENCIJA

SADRŽAJ UREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrduju način i uvjeti pod kojima se može vremenski ograničiti ili uskratiti pravo uporabe ili izmijeniti dodijeljena frekvencija zbog svrsishodne uporabe radijske frekvencije kao ograničenog prirodnog dobra, kada je to nužno radi uskladivanja uporabe radijskih frekvencija na međunarodnoj razini.

PRIMJENA UREDBE

Članak 2.

(1) Ova se Uredba primjenjuje na uvjete uporabe radijske postaje za koju je izdana dozvola i kojoj je time dodijeljena odredena radijska frekvencija ili radijski kanal radi uporabe pod točno određenim uvjetima.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, glede vremenskog ograničenja uporabe radijske frekvencije, ova Uredba se primjenjuje i prigodom izdavanja dozvole za radijsku postaju i prigodom produljenja valjanosti dozvole za radijsku postaju.

NAČIN OGRANIČENJA

Članak 3.

(1) Vremensko ograničenje uporabe radijske frekvencije i izmjena dodijeljene radijske frekvencije ostvaruje se izdavanjem nove dozvole za radijsku postaju s izmijenjenim uvjetima uporabe.

(2) Pravo uporabe radijske frekvencije uskraćuje se trajnom zabranom uporabe radijske postaje, to jest ukidanjem dozvole za radijsku postaju.

(3) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, čim sazna da su nastupile ili da će nastupiti okolnosti iz članka 4., 5. ili 6. ove Uredbe mora pismeno, unaprijed, izvijestiti vlasnika radijske postaje na koju se te okolnosti odnose i mora navesti krajnji rok u kojem se treba provesti ograničenje uporabe radijske frekvencije ili izmjena dodijeljene frekvencije ili uskratiti pravo uporabe radijske frekvencije.


UVJETI ZA VREMENSKO OGRANIČENJE UPORABE RADIJSKE FREKVENCIJE

Članak 4.

Uporaba radijske frekvencije može se vremenski ograničiti u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju ratne opasnosti, rata, elementarnih nepogoda, te potrebe spašavanja ljudskih života i imovine većih razmjera;

2. ako radijska postaja stvara štetnu smetnju radijskoj komunikaciji za potrebe službi iz članka 29. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama, dok se ne izmijene uvjeti iz dozvole za tu radijsku postaju, kako je propisano člankom 32. istoga Zakona;

3. ako je, prigodom izdavanja dozvole za radijsku postaju ili prigodom produljenja valjanosti dozvole za radijsku postaju izvjesno da će, u dogledno vrijeme, doći do izmjena u načelima za dodjelu radijskih frekvencija, određenih člankom 4. Pravilnika o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodjefi radijskih frekvencija ("Narodne novine", broj 14/95).

UVJETI ZA IZMJENU DODIJELJENE RADIJSKE FREKVENCIJE

Članak 5.

Dodijeljena radijska frekvencija može se izmijeniti u sljedećim slučajevima :

1. ako se, prigodom prijave i uvođenja u glavni registar frekvencija u Međunarodnoj telekomunikacijskoj udruzi, ocijeni da nije ostvaren zahtjev za elektromagnetskom kompatibilnošću;

2. ako se, radi ostvarenja novih tehnoloških dostignuća, ukaže potreba pronalaženja racionalnijeg, učinkovitijeg i ekonomičnijeg rješenja u uporabi radio-frekvencijskog spektra;

3. ako je, zbog promjena u načelima za dodjelu radijskih frekvencija i članka 4. Pravilnika o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodjefi radijskih frekvencija, a radi nesmetanog funkckoniranja radijskih komunikacija, nužno izmijeniti dodijeljenu radijsku frekvenciju prije isteka roka valjanosti dozvole za tu radijsku postaju.

UVJETI ZA USKRAĆENJE PRAVA NA UPORABU RADIJSKE FREKVENCIJE

Članak 6.

(1) Pravo na uporabu radijske frekvencije može se uskratiti prigodom produljenja roka valjanosti dozvole za radijsku postaju kako je predviđeno odredbom iz članka 31 stavka 5. Zakona o telekomunikacijama, ako je tehnički i gospodarski opravdano, da se potreba za komunikacijom, koja se ostvaruje putem te radijske postaje, zadovolji ponudom vlasnika javnih telekomunikacija, ili ako su promijenjena načela za dodjelu radijskih frekvencija iz članka 4. Pravilnika o namjeni radio-frekvencijskog spektra i dodjeli radijskih frekvencija, pa daljnja uporaba te radijske frekvencije ne bi bila u skladu s tim Pravilnikom, a nema tehničke mogućnosti za izmjenu dodijeljene frekvencije.

(2) Pravo na uporabu radijske frekvencije može se uskratiti pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i prije isteka roka valjanosti dozvole za radijsku postaju, ako se radom te radijske postaje stvara štetne smetnjea radijskoj komunikaciji za potrebe službi iz članka 29. stavka 3. Zakona o telekomunikacijama.

(3) Odredbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na pravo uporabe radijske frekvencije kojom se emitira radio ili televizijski program.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmi dan nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-12/95-01/11

Urbroj : 5030116-95-1

Zagreb,14. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.