Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 15.09.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-735/1995. od 13. rujna 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Milrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severina c, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga R. V. iz D., zastupanog po D. T., odvjetniku iz R., za odgodu izvršenja, na sjednici održanoj dana 13. rujna 1995. godine, donio

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-VIII-735/1995. OD 13. RUJNA 1995

1. Odbacuje se prijedlog za privremenu obustavu izvršenja rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka, VIII Policijske postaje D.

Broj: 511-09-70/16-UP/I-91-1995 od 7. rujna 1995. godine

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

R. V. iz D: predložio je ovome Sudu donošenje odluke o odgodi izvršenja rješenja navedenog u izreci. Tim rješenjem njemu je kao državljaninu Republike Bosne i Hercegovine otkazan boravak u Republici Hrvatskoj. Nadalje je utvrđeno da mu prestaje boravak u Republici Hrvatskoj te da je dužan napustiti teritorij Republike Hrvatske do dana 16. rujna 1995. godine i nema pravo povratka do 16. rujna 1997. godine.

Osporeno rješenje je donijeto na temelju odredaba Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine" broj 53/91, 22/92, 26/93 i 29/94), a u postupku rješavanja zahtjeva predlagatelja kao stranca za izdavanje odobrenja za produženi boravak u Republici Hrvatskoj. U tom postupku je utvrđeno da postoje uvjeti za otkaz boravka predlagatelju u Republici Hrvatskoj po članku 39. stavak 1. navedenog zakona.

Predlagatelj smatra da je navedeno rješenje nezakonito i donijeto protivno Ustavu Republike Hrvatske te da je njime povrijedeno njegovo ustavno pravo na žalbu stoga se izvršenje rješenja provodi prije njegove pravomoćnosti i prije okončana upravnog spora povodom njegovog zahtjeva za odobrenje trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj. S obzirom na negativne posljedice koje će za njega i njegovu obitelj imati izvršenje pobijanog rješenja, predlaže odgodu toga izvršenja.

Prijedlog nije dopušten.

Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u pravilu ne odgađa izvršenje osporenog akta. Medutim prema članku 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), Ustavni sud u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom, može do donošenja konačne odluke privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ali bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.

Nadalje, u postupku zaštite ustavnih prava Ustavni sud prema odredbi članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), na prijedlog podnositelja ustavne tužbe može odgoditi izvršenje osporenog akta do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta.

Prijedlogom osporeni akt nije donijet na temelju propisa koji je predmet ocjene ustavnosti odnosno zaklonost pred ovim Sudom, niti je predlagatetj u svezi s tim aktom podnio ustavnu tužbu. Stoga se o prijedlogu ne može odlučivati primjenom navedenih odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu odnosno Poslovnika Ustavnog suda.

Kako u konkretnom slučaju ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, to je primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno kao u točki 1. izreke.

Objava ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj : U-VIII-735/ 1995

Zagreb,13. rujna 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.