Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 15.09.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-672/1995. od 13. rujna 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlozima Gradskog vijeća Grada Rovinja i Talijanske unije iz Rijeke za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti, na sjednici održanoj dana 13. rujna 1995. godine, donio je

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-II-672/1995. OD 13. RUJNA 1995

1. Odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom 1 zakonom Naputka o upisu djece Hrvata u odgojno-obrazovne organizacije (ustanove) osnovane za pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina za predškolsku dob i osnovno obrazovanje.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Prijedlozima se predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonima u izreci navedenog Naputka, pri čemu predlagatelji - Gradsko vijeće Grada Rovinja i Talijanska unija iz Rijeke - polaze sa stajališta da se radi o propisu, pa stoga Naputku, pored ostalog, prigovaraju da nije objavljen u "Narodnim novinama" te da nema odredbe o stupanju na snagu.

Uvidom u osporeni akt utvrdeno je da Naputak ne može biti predmetom ustavnosudske ocjene temeljem odredbe druge alineje članka 125. Ustava, jer nema značaj propisa kojim se odredeni odnosi reguliraju na opčenit način za širok krug adresata, te koji donose državna tijela, u pravno predvidenom postupku, na temelju izričite zakonske ovlasti.

Osporeni Naputak po svom sadržaju predstavlja obavijest o sadržaju zakonsklh odredaba u svezi s upisom u odgojno-obrazovne ustanove osnovane za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina; ta je obavijest dostavljena adresatima kao dopis Ministarstva prosvjete i športa označen kao Klasa: 602-01/95-01-278, Urbroj: 532-02-01/95-01, kojim se zakonske odredbe ne mijenjaju niti dopupjuju, nego su adresati o njima putem Naputka informirani.

Naputak je adresatima upućen u provedbi odredbe članka 39, stavak 1, točka 3. prema kojoj Ministar, pored ostalog, brine o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju ministarstava s državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i uprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama.

Obavljanje ovih obveza i ovlasti u ovom slučaju sadržajno nije donošenje provedbenih propisa temeljem odredaba članaka 17. i 18. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 15/1993), donoseći provedbene propise Ministar, kad je na to izrijekom ovlašten, i u granicama date ovlasti, propisuje način rada u tijelima državne uprave, ima jedinica lokalne samouprave i uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti time da se ti napuci objavljuju u "Narodnim novinama" i u pravilu stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objave.

Medutim, kao što je već iznijeto, osporeni Naputak nema značaj provedbenog propisa, nego obavijesti o sadržaju zakonskih odredaba.

Ocijenivši da osporeni Naputak nije propis ni u formalnom ni u materijalnom smislu odredbe članka 125. alineja 2. Ustava zbog čega ne podliježe ocjeni ustavnosti i zakonitosti pred ovim Sudom, riješeno je kao u izreci.

Ovo je rješenje donijeto temeljem odredbe članka 2b. Us tavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narod ne novine", broj 13/91), te odredbe članka 58. Poslovnika Us tavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", bro 29/94), a njegova objava temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-II-672/1995

Zagreb,13. rujna 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.