Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 13.09.1995 Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. stavak 1. točka 7. i točka 29. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br.17/94 i 74/94) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O UPISU POMORSKIH BRODOVA U ODREĐENE UPISNIKE, PODACIMA KOJI SE UNOSE U LIST A GLAVNE KNJIGE UPISNIKA BRODOVA, ZBIRKAMA ISPRAVA, POMOĆNIM KNJIGAMA KOJE SE VODE UZ UPISNIKE BRODOVA I OBRASCIMA TIH ISPRAVA I KNJIGA, TE NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA UPIS POMORSKIH BRODOVA

Članak 1.

Za upis brodova trgovačke mornarice Republike Hrvatske Nadležne su lučke kapetanije u Dubrovniku, Pločama, Splitu, Šibeniku, Zadru, Rijcci i Puli prema sjedištu odnosno prebivalištu vlasnika broda.

Za upis brodova čiji je vlasnik strana fizička ili pravna osobi ili osoba bez državljanstva ili državljanin Republike Hrvatske i pubivalištem u inozcmstvu, a brodar je hrvatska fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležna je lučka kapetanija prema sjedištu odnosno prebivalištu brodara.

Za upis jahte koja je u cijelosti ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, nadležna je luđka kapetanija na čijem području jahta pretežno boravi.

Za upis brodova u gradnji nadležika je lučka kapetanija prema sjedištu brodograditelja.

Za upis brodova čiji vlasnik ili brodar nema sjedište odnosno prebivalište na području lučke kapetanije nadležna je lučka kapetanija iz stavka 1. ove točke kojoj je podnesen zahtjev za upis brodova.

Članak 2.

Za upis pomorskih brodova lučka kapetanija vodi upisnike iz članka 210. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94).

U upisnike brodova navedene u članku 210. Pomorskog zakonika upisuje se:

1. u upisnik trgovačkih brodova - pomorski brodovi, osim ribarskih brodova i javnih brodova;

2. u upisnik ribarskih brodova - ribarski brodovi ; 3. u upisnik javnih brodova - javni brodovi ;

4. u upisnik brodova u gradnji - brodovi koji se grade u hrvatskim brodogradilištima.

Članak 3.

U list A uloška glavne knjige upisnika brodova upisuju se: vrsta, ime ili oznaka broda; IMO broj; luka upisa; brutto i netto tonaža; znak raspoznavanja prema medunarodnom signalnom kodeksu ako brod mora imati takav znak: namjena i tip broda; dopuštene granice plovidbe; vrsta broda (prema konstrukciji); broj paluba, jarbola, dimnjaka; materijal od kojega je brod izgraden; dimenzije broda (duljina preko svega, najveća širina, visina na sredini broda); pogonski strojevi (vrsta, sistem i snaga pogona, vrsta pogonskog goava, vrsta i broj kotlova); mjesto gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje, a za brod u gradnji - i datum i sat postavljanja kobilice; gaz na Ijetnoj teretnoj liniji označen u metrima ; nadvoe na ljetnoj teretnoj liniji u milimetrima; najveća brzina praznog i nakrcanog tiroda; nosivost broda na ljetnoj teretnoj liniji; dopušteni broj putnika; podaci o prijašnjem upisu (ime broda, luka upisa broda i driavna pripadnost broda), datum upisa broda i datum izdavanja upisnog lista; ostali podaci o brodu; najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu ; podaci o ograničenjima plovidbe broda i o drugim naredenjima nadlenog tijela u svezi s plovidbom broda.

Članak 4.

U list A uloška glavne knjige upisnika brodova u gradnji upisuju se: vrsta broda, ime ili oznaka broda; namjena broda, materijal od kojega se brod gradi; dimenzije broda; najveća nosivost broda; mjesto gradnje, naziv brodogradilišta, te datum i sat postavljanja kobilice odnosno kojega drugog dijela broda čije postavljanje odgovara fazi postavljanja kobilice.

U list A uloška glavne knjige upisnika brodova u gradnji iz stavka 1. ovoga članka mogu se upisati i drugi podaci iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika koji se odnose na brod u gradnji.

Članak 5.

Podaci koji se upisuju u list B odnosno list C uloška glavne knjige upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji navedeni su u članku 214. i 215. Pomorskog zakonika.

Članak 6.

Glavna knjiga upisnika brodova odnosno upisnika brodova u gradnji sastoji se od jedne knjige ili više knjiga koje se označuju rimskim brojevima, a svaka knjiga sadrii određeni broj uložaka. Broj uložaka i stranica odreduje tijelo koje vodi upisnik brodova odnosno upisnik brodova u gradnji.

U svakoj knjizi glavne knjige ulošci i stranice moraju biti označeni rednim brojevima. Svaka knjiga mora biti čvrsto vezana i prošivena i mora sadržavati potvrdu tijela koje vodi upisnik brodova odnosno upisnik brodova u gradnji, s naznakom naziva glavne knjige, broja knjige, te brojaka uložaka i stranica.

Uložak glavne knjige upisnika brodova vodi se na obrascu br.1.

Na obrascima iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način vodi i uložak glavne knjige upisnika brodova u gradnji.

Članak 7.

Zbirka isprava vodi se napose za svaki uložak glavne knjige upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji.

Zbirka isprava sadrži isprave na temelju kojih je izvršen upis broda u upisnik brodova ili u upisnik brodova u grad jiu ovjerenom prijepisu, podneske stranaka, rješenja nadležnog organa koja se odnose na upis, dostavnice i sve druge isprave što se odnose na upis broda, a i sve isprave koje se odnose na upis u list A, list B i list C.

Zbirka isprava vodi se na obrascu br. 2.

Članak 8.

Uz upisnike brodova i upisnike brodova n gradnji vode se i ove pomoćne knjige:

1. dnevnik upisnika brodova, u koji se upisuju podaci o prijavama, molbama, prijedlozima, rješenjima, žalbama i spisima, koji se odnose na upis broda i prava na brodu;

2. imenik brodova, koji sadrii popis brodova abecednim redom, uz naznaku upisnika i broja uloška glavne knjige ;

3. imenik vlasnika brodova i drugih osoba za koje je u glavnoj knjizi upisano neko pravo ili evidentirana neka činjenica, s naznakom upisnika i broj uloška u kojem su prava upisana ili činjenice evidentirane.

Pomoćne knjige iz stavka 1. ovoga članka vode se: 1. dnevnik upisnika - na obrascu br. 3 ; 2. imenik brodova - na obrascu br. 4;

3. imenik vlasnika brodova i drugih osoba za koje je u glavnoj knjizi upisano neko pravo ili evidentirana neka činjenicana obrascu br. 5.

Članak 9.

Nadležna lučka kapetanija koja vodi upisnik brodova će na zahtjev stranke izdati izvadak iz upisnika brodova.

Pored izvatka toji sadrži sve upise iz lista A, B i C upisnika, nadležna lučka kapetanija na zahtjev stranke, izdaje izvadak s podacima o vlasništvu i teretima u trenutku izdavanja izvatka (Obrazac br. 6).

Nadležna lučka kapetanija, na zahtjev stranke izdaje potvrdu o brisanju broda iz upisnika (Obrazac br. 7).

Članak 10.

Obrasci br. 1 do 7 otiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o upisu brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koji se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga ("Narodne novine", br. 53/91) i Naredba o nadležnosti lučkih kapetanija odnosno kapetanija pristaništa za upis brodova ("Narodne novine", br. 43/81) u dijelu koji se odnose na upis pomorskih brodova.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/43

Urbroj: 530-01-95-7

Zagreb, 29. kolovoza 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.Obrazac br. 1 ULOŽAK GLAVNE KNJIGE UPISNIKA POMORSKIH BRODOVA

(prva stranica)

Broj uloška___________ Stranice__________

LISTA

______________________________________________

PROMJENE (broj i datum rješenja)

Vrsta broda (prema pogonu)__________________

Ime ili oznaka broda______________________

IMO broj__________________

Luka upisa__________________

Tonaža brutto netto__________________

Znak raspoznavanja____________________

(prema međunarodnom signalnom kodeksu)

Namjena broda ___________________.

Tip broda__________________

Dopuštene granice plovidbe__________________

________________________________________________________

(druga stranica) Stranica

________________________________________________________

PROMJENE

Redni OPIS BRODA (broj i datum rješenja, isprava ili drubroj gog akta na temelju kojega se upisuje promjena

______________________________________________________________________

123

______________________________________________________________________

IVrsta broda: _________________

(prema konstrukciji)

______________________________________________________________________

IIBroj: paluba________ jarbola________

_________dimnjaka__________

_______________________________________________________________________

IIIMaterijal od kojega je brod izgrađen:___________

_______________________________________________________________________

IVDimenzije broda

Duljina preko svega_____m Najveća širina ____m Visina na sredini broda____m

______________________________________________________________________

VPogonski strojevi

Vrsta, sustav i snaga pogona Vrsta pogonskog gorivaVrsta i broj kotlova_____

_______________________________________________________________________

VIMjesto gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje_____________

____________________________________

Datum i sat postavljanja kobilice (za brod u gradnji)______________

_______________________________________________________________________

VIIGaz na Ijetnoj teretnoj liniji:

_____________m

_______________________________________________________________________

VIIINadvođe na Ijetnoj teretnoj liniji:

______________mm

_______________________________________________________________________

IXNajveća brzina broda:

praznog _____________.čvorova nakrcanog____čvorova

______________________________________________________________________

XNosivost broda na Ijetnoj teretnoj liniji:

____________________________kN

_______________________________________________________________________

XIDopušteni broj putnika:

1 razred_____________.

turistički razred _____________ukupno_____________.

______________________________________________________________________

XIIPodaci o prijašnjem upisu_________________________________________________________________.

(ime broda, luka upisa broda i državna pripadnost broda)

______________________________________________________________________

XIIIDatum upisa broda:___________________________.

______________________________________________________________________

XIVDatum izdavanja upisnog lista:___________________________.

_____________________________________________________________________

XVOstali podaci o brodu:___________________________.

_______________________________________.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(treća stranica) Stranica_____________.

_____________________________________________________________________

Najmanji broj članova posade potreban za PROM7ENE sigurnu plovidbu broda (osim zapovjednika) I II III IV broj i datum rješenja

___________________________________________

ISlužba palube:

časnika_____________

kormilara_____________

mornara_____________

IISlužba stroja:

časnika______________.

ložača_______________.

mazača______________

_____________________________________________________

IIISlužba veze:

Radio-telegrafista _______________________________________

___________________________

Radiofonista _______________________________________

_______________________________________

IVOpća služba :

Kuhara_________________________________________

____________________________________________________

Ostalo osoblje :

____________________________________________________

__________________________

Ukupno:__________________________________________

Podaci o ograničenjima plovidbe broda i o drugim naredenjima nadležnog tijela u svezi s plovidbom broda

____________________________________________________

__________________________

Stranica______________

(četvrta, peta i šesta stranica)

LISTB

______________________________________________________

Redni UPISI Dijelovi broda broj

_____________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Stranica____________

(sedma i osma stranica)

LISTC

_____________________________________________________________

Redni UPISI Iznos broj

_____________________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Obrazac br2 ZBIRKA ISPRAVA

Upisnik ____________Poslovni broj______________

Broj uloška__________________________

Ime ili oznaka broda___________________________

IMO broj__________________________

POPIS ISPRAVA KOJE SE NALAZE U OVOJ ZBIRCI

ISPRAVA

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Obrazac br3.

(u tvrdom uvezu) (prva stranica korica)

DNEVNIK UPISNIKA BRODOVA

(prva unutarnja stranica)

Nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj_______________

_______________________________________

DNEVNIK UPISNIKA BRODOVA

Ovaj dnevnik sadrži ( ) stranica M.P.

__________________________

(popis ovlaštene osobe)

Stranica_____________

__________________________________________________

(druga unutarnja stranica)

__________________________________________________

Datum, Podnosilac, Ime i oznaka Datum Datum brsat predmet broda na koji rješenja upisa u

i minuta traženja i se odnosi upisnik primitka eventualni podnesak

podneska poslovni br.

___________________________________________________

1 2 3 4 5 6

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________

(treća unutarnja stranića)

_______________________________________________________

Osobe kojima se Dostavljeno primjedba dostavlja rješenje (datum)

________________________________________________________

1 2 3

________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Obrazac br4

(u tvrdom uvezu) (prva stranica korica)

IMENIK BRODOVA

(prva unutarnja stranica)

Lučka kapetanija

IMENIK BRODOVA

(druga unutarnja stranica)

_____________________________________________________________

Ime i Naziv odnosno ime i Upisnik Broj oznaka broda prezime vlasnika broda uloška

______________________________________________________________

1 2 3 4

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________A

_______________________________________________B

_______________________________________________C

_______________________________________________Č

_______________________________________________Ć

_______________________________________________D

_______________________________________________DŽ

_______________________________________________Đ

_______________________________________________E

_______________________________________________F

_______________________________________________G

_______________________________________________H

_______________________________________________I

_______________________________________________J

_______________________________________________K

_______________________________________________L

_______________________________________________LJ

_______________________________________________M

_______________________________________________N

_______________________________________________NJ

_______________________________________________O

_______________________________________________P

_______________________________________________R

_______________________________________________S

_______________________________________________Š

_______________________________________________T

_______________________________________________U

_______________________________________________V

_______________________________________________Z

_______________________________________________Ž

Obrazac br5

(u tvrdom uvezu) (prva stranica korica)

IMENIK VLASNIKA BRODOVA I DRUGIH OSOBA ZA KOJE JE U GLAVNOJ KNJIZI UPISANO NEKO PRAVO ILI EVIDENTIRANA NEKA ČINJENICA

(prva unutarnja stranica)

Lučka kapetanija_______________________

IMENIK VLASNIKA BRODOVA I DRUGIH OSOBA ZA KOJE JE U GLAVNOJ KNJIZI UPISANO NEKO PRAVO ILI EVIDENTIRANA NEKA ČINJENICA

(druga unutarnja stranica)

_________________________________________________________________

Vlasnik broda ili druga Naziv upisnika i broj uloška u koji je osoba na koju se upis upisano neko pravo ili evidentirana odnosi (tvrtka odnosno neka činjenica: naziv i sjedište, odnosno Pravo Druga prava ime i prezime i prebivalište) vlasništva odnosno činjenice

__________________________________________________________________

1 2 3

___________________________________________________________________

_______________________________________________A

_______________________________________________B

_______________________________________________C

_______________________________________________Č

_______________________________________________Ć

_______________________________________________D

_______________________________________________DŽ

_______________________________________________Đ

_______________________________________________E

_______________________________________________F

_______________________________________________G

_______________________________________________H

_______________________________________________I

_______________________________________________J

_______________________________________________K

_______________________________________________L

_______________________________________________LJ

_______________________________________________M

_______________________________________________N

_______________________________________________NJ

_______________________________________________O

_______________________________________________P

_______________________________________________R

_______________________________________________S

_______________________________________________Š

_______________________________________________T

_______________________________________________U

_______________________________________________V

_______________________________________________Z

_______________________________________________Ž

Obrazac br6

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLlC OF CROATlA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

MlNISTRY OF MARlTlME AFFAlRS, TRANSPORT AN0 COMMUNlCATIONS

LUČKA KAPETANIJA_______________________

HARBOUR MASTERS OFFlCE

IZVADAK IZ UPISNIKA POMORSKIH BRODOVA

TRANSCRIPT OF SHlP REGlSTER

POTVRDA 0 VLASNIŠTVU I TERETIMA

CERTIFlCATE OF OWNERSHlP AND ENCUMBRANCE

____________________________________________________________________

Luka upisa Sl.broj: Poz.znak: Ime broda: Call sign Name of Ship Port of Registry Offnumber

_____________________________________________________________________

Vrsta broda: Mjesto gradnje: Godina gradnje: GT

Type of Ship Place built Year built

___________________________________________________________________

Upisni list izdan (datum, broj)

Certificate of Registry (date and number of issuance)

____________________________________________________________________

Naziv i sjedište vlasnika: Naziv i sjedište brodara:

Name and business Iocation of the owner Name and business location of the operator

_____________________________________________________________________

Hipoteka, privilegij ili dr: teret i ograničenja:

Mortgage, Liens or other encumbrances

______________________________________________________________________

Izdano u ________________________, dana_________

LUČKI KAPETAN Issued at date

HARBOUR MASTER

Obrazac br7

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLlC OF CROATlA

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

MlNISTRY OF MARlTlME AFFAlRS, TRANSPORT AN0 COMMUNlCATIONS

LUČKA KAPETANIJA_______________________

HARBOUR MASTERS OFFlCE

IZVADAK IZ UPISNIKA POMORSKIH BRODOVA

TRANSCRIPT OF SHlP REGlSTER

POTVRDA 0 BRISANJU BRODOVA IZ UPISNIKA BRODOVA

CERTIFlCATE OF CANCELLATION OF SHIPS REGISTER

_________________________________________________________________

Ime broda: Sl.broj: Pozivni znak: GT:

Name of Ship Off.number Call sign

__________________________________________________________________

Vrsta broda: Mjesto gradnje: Godina gradnje: Upisni list (mjesto i datum izdavanja)

Type of Ship Place built Year built Certificate of Registry (date and number of issuance)

__________________________________________________________________

Naziv i sjedište vlasnika: Naziv i sjedište brodara:

Name and business location of owner Name and business location of operator

_________________________________________________________________

Razlog brisanja broda:

Reasons for cancellation of Registry

_________________________________________________________________

Brod brisan temeljem rješenja______________ izdanog___________

(broj)

Ship cancelled of Registry on the administrative decision issued

_________________________________________________________________

Izdano u ________________,dana_______________________

Issued at date LUČKI KAPETAN

HARBOUR MASTER

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>