Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 04.09.1995 Pravilnik o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 40., članka 48. i članka 80. Zakona o standardizaciji ("Narodne novine" broj 53/91, 26/93 i 44/95) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBVEZATNOM ISPITIVANJU NAMJEŠTAJA I DIJELOVA ZA NAMJEŠTAJ TE O UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA ISPITIVANJE TIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju postupak obvezatnog ispitivanja namještaja i dijelova za namještaj (u daljnjem tekstu "proizvodi") te uvjeti koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda

Članak 2.

Obvezatno ispitivanje proizvoda iz članka I. ovog pravilnika provodi se za proizvode iz domaće proizvodnje i iz uvoza na način da se ispituje svaka vrsta proizvoda.

Vrste proizvoda utvrđene su normom HRN D.E.2.040.

Članak 3.

Ispitivanju vrsta proizvoda iz članka 2. ovog pravilnika podliježu ova svojstva proizvoda:

1. izdržljivost (stolica, stolova, fotelja, višesjeda, kreveta, klupa, ladica)

2. trajnost (kreveta, dječjih kreveta)

3. stabilnost (kreveta, stola, stolica, fotelja, namještaja za odlaganje, hoklica, klupa)

4. nosivost (kreveta, nosača polica, polica)

5. krutost (stola, kreveta, dječjih kreveta, namještaja za odlaganje)

6. elastičnost (kreveta, madraca za krevet, uloška za krevet, fotelja, višesjeda)

7. osnovne funkcionalne mjere (kreveta, stola, stolica, foteIja, višesjeda, klupa)

8. greške materijala i kakvoča izrade

9. kakvoča površina prevučenih lakom ili drugim premazom. Svojstva proizvoda iz stavka 1. ovog članka utvrdena su ovim normama: HRN D.E2.010, HRN D.E2.053, HRN D.E2.054, HRN D.E2.055,HRN D.E2.056, HRN 17.E2.057, HRN D.E2.075, HRN D.E2.201, HRN D.E2.20,HRN D.E2.203, HRN D.E2.204, HRN D.E2.205, HRN D.E4.201, HRN D.E8.200,HRN D.E8.201, HRN D.E8.202, HRN D.E8.203, HRN D.ER.204, HRN D.E8.205,HRN D.E8.206, HRN D.E8.207, HRN D.E8.208, HRN D.E8.209, HRN D.E8.210,HRN D.E8.214, HRN D,E8.215, HRN D.E8.216, HRN D.E8.217, HRN D.E8.218,HRN D,E8,219, HRN D.E8.220, HRN D.E8.221, HRN D.E8.223, HRN D.E8.22R i HRN D.E8.229.

Članak 4.

Svojstva proizvoda iz članka 3. ovog pravilnika ispituju se primjenom metoda ispitivanja utvrđenih ovim normama:

1. HRN D.E2.010 - Namještaj-Greške materijala i kakvoča

2. HRN D.E2.053 - Određivanje trajnosti, nosivosti i krutosti kreveta

3. HRN D.E2.054 - Određivanje krutosti i trajnosti dječjih kreveta

4. HRN D.E2.055; HRN D.E2.056 - Određivanje krutosti stolova

5. HRN D.E2.057 - Određivanje stabilnosti stolova

6. HRN D.E2.015 - Kontrola kakvoče površina presvučenih lakom ili drugim premazom

7. HRN D.E2.201 - Namještaj za sjedenje i ležanje (fotelje i višesjedi) Osnovne funkcionalne mjere

8. HRN D.E2.202 - Namještaj za upotrebu pri jelu i radu (stolovi). Osnovne funkcionalne mjere

9. HRN D.E2.203 - Osnovne funkcionalne mjere namještaja za sjedenje (stolice, hoklice i klupe)

10. HRN D.E2.204 - Namještaj za ležanje - kreveti. Osnovne funkcionalne mjere

11. HRN D.E2.205 - Namještaj za odlaganje. Osnovne funkcionalne mjere

12. HRN D.E4.201- Stolice i stolovi za školske ustanove. Funkcionalne veličine

13. HRN D.E8.200 - Određivanje izdržljivosti hoklica i klupa bez naslona

14. HRN D.E8.201 - Određivanje izdriljivosti stolica bez naslona za ruke i klupa s naslonom

15. HRN D.E8.202 - Određivanje izdržljivosti stofica i klupa s naslonom za ruke

16. HRN D.E8.203 - Određivanje izdržljivosti fotelja i višesjeda bez naslona za ruke

17. HRN D.E8.204 - Određivanje izdržljivosti fotelja i višesje da s naslonom za ruke

18. HRN D.E8.205 - Određivanje izdržljivosti dječjih visokih stolica

19. HRN D.E8.206 - Određivanje stabilnosti stolica i fotelja bez naslona za ruke

20. HRN D.E8.201 - Određivanje stabilnosti hoklica i klupa bez naslona za ruke

21. HRN D.E8.208 - Određivanje stabilnosti stolica i fotelja s naslonom za ruke

22. HRN D.E8.209 - Određivanje stabilnosti dječjih visokih stolica

23. HRN D.E8.210 - Kreveti. Određivanje izdržljivosti konstrukcije

24. HRN D.E8.214 - Određivanje krutosti i izdržljivosti namještaja za odlaganje

25. HRN D.E8.215 - Određivanje nosivosti polica i nosača polića

26. HRN D.E8.216 - Određivanje izdržljivosti ladica

27. HRN D.E8.217 - Određivanje stabilnosti namještaja za odlaganje

28. HRN 17.E8.218; HRN D.E8.219 - Određivanje otpornosti površina prema tekućim agensima

29. HRN D.E8.220 - Određivanje otpornosti površina prema toplini

30. HRN D.E8.221 - Određivanje otpornosti površina prema udaru tvrdim predmetom

31. HRN D.E8.223 - Namještaj. Određivanje tvrdoće površine

32. HRN D.E8.228 - Određivanje karakteristika elastičnosti i trajnosti namještaja za ležanje - kreveta

33. HRN D.ER.229 - Određivanje stabilnosti. Namještaj za ležanje

34. HRN D.E8.300 - Određivanje funkcionalnih mjera. Namještaj za sjedenje. Metode mjerenja.

Članak 5.

Uzorak proizvoda iz članka 2. ovog pravilnika za ispitivanje uzima pravna osoba ovlaštena za obvezatno ispitivanje prema normi HRN D.E2.002 - Namještaj. Uzimanje uzoraka za ispitivanje kakvoče.

O uzimanju uzoraka sastavlja se zapisnik, koji sadrži naziv podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno ime proizvodača, odnosno uvoznika, naziv proizvoda, broj uzoraka, oznaku na uzorcima te mjesto i datum uzimanja uzorka.

Zapisnik potpisuju predstavnik podnositelja zahtjeva i pravne osobe ovlaštene za ispitivanje.

Članak 6.

lzvještaj o obvezatnom ispitivanju vrsta proizvoda iz članka 2. ovog pravilnika sadrži podatke, ovisno o vrsti proizvoda, navedene u odgovarajućem tehničkom uvjetu iz norme: HRN D.E2.100, HRN D.E2.100/1, HRN D.E2.101, HRN D.E2.102, HRN D.E2.103, HRN D.E2.103/1, HRN D.E2.104, HRN D.E2.104/1, HRN D.E2.105 i HRN D.E2.105/1 te:

a) popis normi po kojima je obavljeno ispitivanje

b) mjesto i datum sastavljanja izvještaja o obvezatnom ispitivanju.

Članak 7.

Za proizvode iz članka 2. ovog pravilnika za koje se obavi ispitivanje, pravna osoba ovlaštena za ispitivanje izdaje izvještaj o ispitivanju.

Izvještaj o ispitivanju sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan dostavlja podnositelju zahtjeva, a drugi zadržava pravna osoba ovlašiena za ispitivanje.

Sve promjene konstrukcije i materijala proizvoda iz članka 2. ovog pravilnika koje utječu na uskladenost proizvoda s ispitivanom vrstpm proizvoda moraju se prijaviti pravnoj osobi ovlaštenoj za obvezatno ispitivanje radi ponovnog ispitivanja.

Članak 8.

Proizvod iz članka 2. ovog pravilnika za koji je izdan izvještaj o ispitivanju, proizvodač odnosno uvoznik označava deklaracijom.

Proizvod iz članka 2. ovog pravilnika označuje se na način utvrden u odgovarajućoj normi:

HRN D.E2.100, HRN D.E2.100/1, HRN D.E2.101, HRN D.E2.102, HRN D.E2.103, HRN D.E2 103/I, HRN D.E2.104, HRN D.E2.104/1, HRN D.E2.105 i HRN D.E2.105/1.

Članak 9.

Za obvezatno ispitivanje proizvoda iz članka 2. ovog pravilnika može se ovlastiti pravna osoba koja zadovoljava ovim uvjetima:

a) da raspolaže prostorom:

1. opremljenim s uredajem za klimatizaciju i kondicioniranje namještaja u kojem se ispituje trajnost, nosivost, krutost, sta bilnost i izdržljivost namještaja

2. laboratorijem za ispitivanje površinske obrade drveta. b) da raspolaže opremom:

1. za određivanje izdržljivosti konstrukcije kreveta prema normi HRN D.E8.210, trajnosti i elastičnosti namještaja za leža nje prema normi HRN D.E8.228, stabilnosti namještaja za leža nje prema normi HRN D.E8.229

2. za određivanje trajnosti i krutosti dječjih kreveta prema normi HRN D.E2.054

3. za određivanje krutosti stolova prema normama HRN D.E2.055 i HRN D.E2.056 i stabilnosti stolova prema normi HRN D.E2.057

4. za određivanje izdržljivosti stolica i klupa prema normama HRN D.E8.200, HRN D.E8.201, HRN D.E8.202 i HRN D.E8.205 i stabilnosti stolica i klupa prema normama HRN D.E8.206, HRN D.E8.201, HRN D.E8.208 i HRN D.E.8.209

5. za određivanje izdriljivosti fotelja i višesjeda prema normama HRN D.E8.203 i HRN D.E8.204 i stabilnosti fotelja pre ma normi HRN D.E8.206

6. za ispitivanje povcšina prevučenih lakom ili drugim pre mazom prema normi HRN D.E2.075

7. za ispitivanje otpornosti površina prema tekućim agensi ma prema normi HRN D.E8.218

8. za ispitivanje otpornosti površina prema toplini prem: normi HRN D.E8.220

9. za ispitivanje otpornosti površina na udar tvrdim pred metom prema normi HRN D.E8.221

10. za ispitivanje otpornosti površina na ogrebotine prema normi HRN D.E8.223

c) da ima djelatnike s ovim stručnim kvalitikacijama:

1. voditelja ispitivanja kakvoče proizvoda koji ima visoku stručnu spremu, s najmanje tri godine radnog iskustva na ispitivanju kakvoče drva i namještaja

2. stručnog djelatnika koji ima vlšu ili srednju stručnu spremu s najmanje dvije godine radnog iskustva na ispitivanju kakvoče drva i namještaja.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/6

Urbroj : 558-04/ 1-95-1

Zagreb,18. kolovoza 1995.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.