Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine", br. 18/86, 34/89, 26/93 i 29/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O RIBOLOVNIM PODRUČJIMA NA OTVORENIM SLATKIM VODAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Na teritoriju Republike Hrvatske ustanovljuju se ribolovna područja:

1. Gornjodravsko ribolovno područjekoje obuhvaća dijelove rijeke Drave i Mure od granice sa Republikom Slovenijom do granice općina Kloštar Podravski-Pitomača;

2. Zagrebačko ribolovno područje koje obuhvaća :

- dio rijeke Save od granice sa Republikom Slovenijom do granice, grad Zagreb - općina Rugvica,

- dio rijeke Sutle od granice sa Republikom Slovenijom do ušća,

- rijeku Krapinu od izvora do ušća,

- dio rijeke Odre od izvora do granice grad Zagreb - općina Lekenik,

- rijeku Lonju od izvora do ušća,

- rijeku Zelinu od izvora do ušća,

3. Karlovačko-kordunsko ribolovno područje koje obuhvaća:

- dio rijeke Kupe od mosta Bosancl-Vinića do mosta Pokupsko-Slatina,

- dio rijeke Dobre od mosta u mjestu Lešće ds ušća,

- dio rijeke Mrežnice od granice grad Ogulin - općina Generalski Stol do ušća,

- dio cijeke Korane od granice sa "Nacionalnim parkom Plitvice" do ušća,

- rijeku Slušnicu od izvora do ušća;

4. Bilogorsko-moslavačko ribolovno područje koje obuhvača:

- rijeku Glogovnicu od izvora do ušća,

- rijeku Ilovu od izvora do ušća,

- rijeku Česmu od izvora do ušća,

- rijeku Pakru od izvora do ušća,

- rijeku Strug od izvora do ušća;

5. Ranovinsko-sisačko ribolovno područje koje obuhvaća:

- dio rijeke Save od granice grad Zagreb - općina Rugvica do granice općina Jasenovac - Stara radiška;

- dio rijeke Kupe od mosta Pokupsko - Slatina do ušća,

- dio rijeke Odre od granice grad Zagreb općina Lekenik do ušća,

- dio rijeke Une koji se nalazi u granicama Republike Hrvatske (općine Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Divuša, Dvor),

- dio rijeke Gline od graniee sa Republikom Bosnom i Hercegovinom do ušća,

- rijeku Sunju od izvora do ušća;

6. Primorsko-goransko ribolovno područje koje obuhvaća:

- rijeku Čabranku od izvora do ušća,

- dio rijeke Kupe od izvora do mosta Rosanci - Vinica,

- dio rijeke Dobre od izvora do mosta u mjestu Lišće,

- dio rijeke Mrežnice od izvora do granica grad Ogulin općina Generalski Stol,

- rijeku Rječinu od izvora do ušća,

- jezera Omladinsko, Bajer, Sabljaci, Lepenica;

7. Istarsko ribolovno podrućje koje obuhvaća rijeke:

Dragonju, Mirnu, Rašu, Butonigu;

8. Ličko ribolovno područje koje obuhvaća:

- dio rijeke Une koji se nalazi u granicama Republike Hrvatske (općina Donji Lapac),

- rijeke: Gacku, Liku, Ričicu, Otuču, Opsenicu, Stajnicu, Korenički potok od izvora do ušća,

- dio rijeke Zrmanje od izvora do mosta u Drveniku,

-- jezeco Krušćica ;

9. Donjodravsko-dunavsko ribolovno područje koje obuhvaća:

- dio rijeke Drave od granice općina Kloštar Podravski Pitomača do ušća,

- dio rijeke Dunava koji se nalazi u granicama Republike Hrvatske ,

10. Donjosavsko ribolovno područje koje obuhvaća:

- dio rijeke Save od granice općina Jasenovac - Stara Gradiška nizvodno u granicama Republike Hrvatske,

- dio rijeke Bosuta i Spačve, koji se nalazi u granicama Republike Hrvatske,

11. Dalmatinsko ribolovno područje koje obuhvaća:

- rijeke : Krku, Cetinu, Vrljiku, Jadro, Maticu, Ljutu i Pantan od izvora do ušća,

- rijeku Zrmanju od mosta u Erveniku do ušća,

- jezera: Višovačko, Vrgorako i Bačinska,

II.

Ribolovna područja iz točke I. ove Naredbe obuhvaćaju i sve pritoke, poplavna područja, prirodna i umjetna jezera, bare, mrtvaje, umjetne vodotoke, kanale, akumulacije i druge vode na pojedinom ribolovnom podruju, koji su trajno ili povremeno povezani s glavnim tokovima voda na odnosnom području.

III.

Pod granicom otvorenih slatkih voda u rijekama koje utječu u more smatra se granica koju odredi ministar poljoprivrede i šumarstva.

IV.

Na ribolovnim područjima iz točke I. ove Naredbe dozvoljen je samo športski ribolov.

lznimno od odredbe stavka 1. ove točke na ribolovnim područjima rijeke Save od Siska nizvodno u granicama Republike Hrvatske, na dijelu rijeke Dunav koji se nalazi u granicama Republike Hrvatske, na rijeci Dravi od 104 do 180 kilometata u granicama Republike Hrvatske, na jezerima Čambina kod Đurđevca, te na dijelu Bačinskih jezera zvanom Črniševo, dozvoljeno je obavljanje gospodarskog ribolova.

V.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 49/89).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 324-06/95-1/16

Urbroj: 525-02-95-1

Zagreb, 22. kolovoza 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.