Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA

Na temelju članka 99f. i 99h. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine", 53/91 i 58/93) Upravni odbor Hrvatske udruge za zaštitu izvodačkih prava (u nastavku: HUZIP) na svojoj sjednici 3. kolovoza 1995. donio je

PRAVILNIK

O NAKNADAMA ZA ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDABA UMJETNIKA IZVOĐAČA

Članak 1.

Za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja (u nastavku: iskorištavanje) snimljenih izvedaba umjetnika izvodača koje štiti HUZIP, osim iskorištavanja od korisnika s kojima HUZIP ima sklopljen poseban ugovor kojim se dozvoljava iskorištavanje i ureduje plaćanje naknada, plaća se naknada po Tarifi naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedaba umjetnika izvodača (u nastavku: Tarifa) koj je sastavni dio ovog pravilnika.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka naplačuje HUZIP.

Naknadu naplaćenu na dobrotvornim priredbama organiziranim u humanitarne svrhe na kojima se koriste snimljene izvedbe umjetnika izvodača HUZIP će uplatiti na račun humanitarne organizacije u čiju je korist priredba organizirana, bez odbitka troškova naplate, uz uvjet da izvodači nastupaju besplatno, da su ispunjene sve pretpostavke da bi se priredba smatrala dobrotvornim i humanitarnom te da organizator u službenom programu navede HUZIP kao sudionika na tim priredbama.

Članak 2.

Snimljene izvedbe zastupanih umjetnika izvodača ne mogu se iskorištavati bez dozvole HUZIP-a, a posebice se ne mogu:

a) emitirati preko radija ili televizije

b) snimati zvučno ili vizualno i zvučno i vizualno

c) umnožavati

d) stavljati u promet (primjerci snimaka)

e) priopčavati javnosti (javno izvoditi) bilo na koji način. Naknada se ne plaća za iskorištavanje snimljenih izvedaba; 1) radi nastave i u obliku nastave - ako se ne naplaćuju ulaznice i ako nema drugih naplata

2) na školskim svečanostima - ako je ulaz besplatan

3) pri izvještavanju o tekueim dogadajima uz kratke odlomke izvedbe.

Članak 3.

Pod snimljenim izvedbama, prema ovom pravilniku, smatraju se izvedbe umjetnika izvodača koje su snimljene zvučno i/ili vizualno, na analogni ili digitalni način, audio, video, TV, filmskom i/ili bilo kojom drugom tehnikom i postupkom ili kombinacijom tih tehnika i postupaka, fiksirane na nosače zvuka /ili slike.

Članak 4.

Izvedba u živo uz glazbenu pratnju (djelomičnu ili u cijelosti) sa snimki (playback), ili bilo koju drugu vrstu pratnje sa snimki, smatra se iskorištavanjem snimljenih izvedaba.

Članak 5.

Mehaničkom glazbom, prema ovom pravilniku, smatra se glazba koja se izvodi sredstvima za mehanićku i digitalnu reprodukciju (gramofon, CD, glazbeni automat, magnetofon, kasetofon, radioaparat, televizor, videoaparat ili bilo koje drugo postojeće ili buđuće sredstvo ili sustav za reprodukciju zvuka i/ili slike).

Članak 6.

Bruto prihod, prema ovom pravilniku, čini ukupna naplata ostvarena prodajom ulaznica ili drugim oblicima naplate (rezervacije, povećanje cijena jela i pića, uz obveznu ili neobveznu konzumaciju, bez obzira na to uvećava li se večernja eijena ili umanjuje dnevna cijena, servis, tombola, lutrija i sl.), kao i dotacije, sponzorstva i sl.

Članak 7.

Visina naknade za iskorištavanje snimki utvrđuje se u postotku bruto prihoda što ga priredivač odnosno organizator javne izvedbe (u nastavku; korisnik) ostvaruje pri toj izvedbi, ili u postotku od bruto iznosa honorara izvodača ili u paušalnom iznosu.

Naknada u odredenim tarifnim kategorijama utvrđuje se u bodovima, vrijednost boda iskazuje se u kunama.

Vrijednost boda i iznose naknada u Tarifi utvrđuje Upravni odbor HUZIP-a a stupaju na snagu danom donošenja odluke.

Članak 8.

Visina naknade utvrđuje se u postotku bruto prihoda ako se pri iskorištavanju snimljenih izvedaba naplaćuju ulaznice ili se obavljaju druge naplate. Ta naknada ne može biti manja od najnižeg iznosa naknade predviđene u odgovarajučem tarifnom broju, ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 9.

Visina naknade utvrđuje se u postotku ukupnog bruto iznosa honorara svih izvodača koji sudjeluju pri iskorištavanju snimIjenih izvedaba ako se pri iskorištavanju snimljenih izvedaba ne naplaćuju ulaznice niti obavljaju druge naplate a izvođai primaju honorar. Ta naknada ne može biti manja od najmanjeg iznosa naknade predviđene u odgovarajućem tarifnom broju, ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno.

Članak 10.

Korisnik je dužan HUZIP-u u predvidenom roku dostaviti istinite i točne podatke koji služe kao osnova za utvrđivanje i raspodjelu izvodačke naknade.

Ako korisnik ne dostavi istinite i točne podatke iz stavka 1. ovog članka, visina naknade utvrđuje se u trostrukom iznosu predviđenom odgovarajućim tarifnim brojem.

Članak 1 1.

Ako se snimljene izvedbe iskorištavaju bez prethodne dozvole (neovlašteno iskorištavanje, čl. 99e., st.1. Zakona o autorskom pravu), visina naknade utvrđuje se trostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.

Članak 12.

Ako se snimljene izvedbe iskorištavaju bez prethodne dozvole (neovlašteno iskorištavanje, čl. 99e., st.1. Zakona o autorskom pravu) i ako je za takvo iskorištavanje predvidena naknada u mjesečnome paušalnom iznosu, smatrat će se da su snimljene izvedbe iskorištavane tijekom cijeloga mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno iskorištavanje, bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane.

Članak 13.

Ako na jednoj priredbi ili kod jednog korisnika uz pratnju sa sninlki, nastupa više izvodačkih sastava, više pojedinih izvodača, ili se koristi više aparata za izvedbu mehaničke glazbe; naknada se plača posebno za svaki sastav, za svakoga pojedinog izvođača odnosno svaki aparat.

Članak 14.

Ako isti izvodački sastav ili izvodač nastupa uz pratnju sa snimki uzastopno na dva mjesta ili više mjesta, ili na više mjesta istoga ili drugog korisnika, naknada se plaća za svaku pojedinu izvedbu na svakom od tih mjesta.

Članak 15.

Korisnik plaća naknadu bez obzira na to tko je angažirao ili je li angažirao izvođački sastav ili izvodača, a i bez obzira na to tko je vlasnik aparata ili instrumenta.

Korisnik je dužan HUZIP-u omogučiti uvid u dokumentaciju koja služi kao osnova za utvrđivanje elemenata pri raspodjeji naknada za snimljene izvedbe.

Članak 16.

Ako je prostor (ugostiteljska radnja, hotel; diskoklub, diskobar, noćni klub, noćni bar; prijevozno sredstvo, stadion i s1.) dan u zakup, zakupodavac je obvezan platiti Tarifom određenu naknadu za iskorištavanje snimljenih izvedaba, ako ugovorom o zakupu nije određeno da naknadu plaća zakupac. U slučaju da zakupac ne izvrši ugovorom o zakupu preuzetu obvezu plaćanja naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba, zakupodavac odgovara solidarno za plaćanje naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba.

Odredba iz prethodnog stavka odnosi se i na sredstva za mehaničku reprodukciju te na zakupljene telefonske brojeve.

Članak 17.

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, organizacije za radio i tv difuziju plaćaju naknadu prema odgovarajučem tarifnom broju ovisno o pretplati, prihodima od ekonomske propagande i drugim prihodima.

Članak 18.

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za emitiranje, priopćavanje javnosti i iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvodača preko telefona plaća se naknada prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o broju registriranih impulsa.

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 3. kolovoza 1995.

Predsjednik Hrvatske udruge za zaštitu izvodačkih prava

Zvonimir Stanislav, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


TARIFA

naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača

I.RADIOPOSTAJE

Tarifni broj 1

GLAZBENI PROGRAM

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća prema ukupnom trajanju emitiranja programa radiopostaje, i to:
Minutom promidžbenog programa smatra se najviša cijena minute promidžbenog programa predvidena službenim cjeni kom radiopostaje, ali ne manje od 70,00 kuna.

Ako radiopostaja ne dostavi HUZIP-u ovjereni službeni cjenik, tarifa će se obračunati po cijeni 150,00 kuna po minuti promidžbenog programa.

Radiopostaje koje prikupljaju pretplatu umjesto mjesenog paušala plaćaju 5% ubrane pretplate, a aka imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćaju 3,70% ubrane pretplate.

Radiopostaje koje ne prikupljaju pretplatu a koje dio sredstava za svoj rad dobivaju iz ubrane pretplate Hrvatske radiotelevizije plaćaju naknadu od prikupljenog i doznačenog dijela pretplate na isti način kao i Hrvatska radiotelevizija, bilo po ovom pravilniku, bilo po posebnom sporazumu s HUZIP-om.

Reemitiranje programa druge radiopostaje smatra se emitiranjem.

II. TV POSTAJE

Tarifni broj 2

GLAZBENI PROGRAM

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća prema trajanju emitiranja, i to:


Minutom promidžbenog programa smatra se najviša cijena minute promidžbenog programa predviđena službenim cjenikom TV postaje, ali ne manje od 180 kuna.

Ako TV postaja ne dostavi HUZIP-u ovjereni službeni cje nik, tarifa će se obračunati po cijeni 360 kuna po minuti propagande.

TV postaje koje prikupljaju pretplatu plaćaju 3% ubrane pretplate, a ako imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćaju 3,70% ubrane pretplate.

TV postaje koje ne prikupljajti pretplatu a koje dio sredstava za svoj rad dobivaju iz ubrane pretplate Hrvatske radiotelevizije plaćaju naknadu od prikupljenog i doznačenog dijela pretplate na isti način kao i Hrvatska radiotelevizija, bilo po ovom pravilniku, bilo po posebnom ugovoru s HUZIP-om.

Reemitiranje programa druge TV postaje smatra se emitiranjem.

III. RADIO I TV POSTAJE

Tarifni broj 3

BALETNI, DRAMSKI, DJEČJI I REŽIRANI GOVORNI PROGRAM

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća za svako reprizno emitiranje u visini 35% naknade predviđene važećim cjenikom za premijerno emitiranje, koja ne može biti niža od minimalne naknade predviđene cjenikom Hrvatskog društva dramskih umjetnika odnosno Društva baletnih umjetnika Hrvatske.

Za plesne programe, osim klasičnog baleta, naknada se plaća za svako reprizno emitiranje u visini 10% naknade predviđene za premijerno emitiranje, u smislu stavka 1. ovog tarifnog broja.

IV. DISKOKLUBOVI, DISKOBAROVI, NOČNI KLUBOVI, NOĆNI BAROVI

Tarifni broj 4

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća :

1. kada se naplaćuju ulaznice :

a 4% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava, uvećane cijene hrane i pića i sl.)

b) posebni programi (zabava, krabuljni ples, doček nove godine i s1.): 4,8% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava i s1.)

c) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playbaek) plaća se po Tarifnom broju 6 ove tarife.

2. kada se ne naplačuju ulaznice:

a) naknada se obračunava po Tarifnom broju 9 ove tarife b) posebni programi (zabava, krabuljni ples, doček nove godine i sl.): naknada se obračunava po Tarifnom broju 9 te 4,8% posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava, uvećane cijene hrane i pića i sl.)

c) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playback) plaća se po Tarifnom broju 6 ove tarife.

3. Ako HUZIP-u nisu dostavljeni istiniti i cjeloviti podaci o cijeni i broju prodanih ulaznica te posebnim prihodima (konzumacije, sponzorstva, uvećane cijene hrane i pića i sl.), a nije potpisan posebni ugovor, naknada se plaća mjesečno po sljedećoj tarili :


V. OMLADINSKI KLUBOVI, JAZZ KLUBOVI

Tarifni broj 5

I. Omladinski klubovi, u smislu ove tarife, su oni klubovi koji ne rade duže od 24 sata te ne toče alkoholna pića.

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća :

1. kada se naplaćuju ulaznice:

a) 3% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava i sl.)

b) posebni programi (zabava, krabuljni ples, doček nove godine i sl.): 4% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (koniumacija, sponzorstava i sl.)

e) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (play baek) plaća se po Tarifnom broju 6 ove tarife.

2. kada se ne naplaćuju ulaznice:

a) naknada se obračunava po Tarifnom broju 9 umanjenom 20%

bj posebni programi (zabava, krabuljni ples, doček nove godine i sl.): naknada se obračunava po Tarifnom broju 9 umanjenom 20% te 3% posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava i sl.)

c) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playback) plaća se po Tarifnom broju 6 ove tarife.

3. Ako HUZIP-u nisu dostavljeni istiniti i cjeloviti podaci o cijeni i broju prodanih ulaznica te posebnim prihodima (konzumacije, sponzorstva, uvećane cijene hrane i pića i sl.) a nije potpisan posebni ugovor, naknada se plaća mjesečno po tarifi iz Tarifnog broja 4, točka 3, umanjenoj 40%.

II. Jazz klubovi, u smislu ove tarife, jesu klubovi u kojima se izvodi isključivo jazz glazba.

Ako posebnim ugovorom nije drukije određeno, naknada se plaća :

1. kada se naplaćuju ulaznice:

a) 2% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava i sl.)

b) posebni progćami (zabava, krabuljni ples, doček nove godine i sl.): 2% bruto prihoda od naplaćenih ulaznica i posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava i sl.)

c) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playback) plaća se po Tarifnom broju 6 ove tarife.

2. kada se ne naplaćuju ulaznice:

a) naknada se obračunava po Tarifnom broju 9 umanjenom 50%.

b) posebni programi (zabava, krabuljni pleš, doček nove godine i sl.): naknada se obraćunava po Tarifnoni broju 9 umanjena 50% te 2% posebnih prihoda (konzumacija, sponzorstava 1 sl.)

c) naknada za nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playhack) plaća se Po Tarifnom broju 6 ove tarife.

3. Ako HUZIP-u nisu dostavljeni istiniti i cjeloviti podaci o cijeni i broju prodanih ulaznica te posebnim prihodima (konzumacije, sponzorstva, uvećane cijene hrane i pića i sl.) a nije potpisan posebni ugovor, naknada se plaća mjesečno po tarifi iz Tarifnog broja 4, stavak 3, umanjenoj 50%.

VI.ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA NA JAVNIM PRIREDBAMA GLAZBENE I ZABAVNE PRIREDBE

Tarifni broj 6

Ako ugovorom nije drukčije određeno, naknada za nastupe uz glazbenu pratnju sa snimki (playback) plaća se u visini:


Ako nije definirana važeća tarifa naknade za pojedinu glazbenu vrstu, naknada se obračunava po sljedećim minimalnim iznosima:

a) za snimku malog ansambla (do 15 glazbenika) - po minuti snimljene izvedbe: 25 kuna po izvođaču

b) za snimku komornog orkestra (od 15 do 35 glazbenika)

- po minuti snimljene izvedbe:12 kuna po izvodaču

c) za snimke velikog orkestra (od 35 glazbenika naviše)po minuti snimljene izvedbe: 6 kuna po izvođaču

d) za snimku solista (i dirigenta) - po minuti snimljene izvedbe: 40 kuna

a) za snimku malog sastava (do 6 glazbenika) - po minuti snimljene izvedbe: 25 kuna po izvođaču

b) za snimku velikog sastava (od 6 do 20 glazbenika) - po minuti snimljene izvedbe:12 kuna po izvođaču

c) za snimku velikog orkestra (od 20 glazbenika na više)po minuti snimljene izvedbe: 6 kuna po izvodaču

d) za snimku solista (i dirigenta) - po minuti snimljene izvedbe: 40kuna

Naknada za izvedbu plaća se po ovome tarifnom broju i na priredbama kao što su glazbeni festival, glazbena svečanost, smotra narodne glazbe, glazbena natjecanja, demonstracija glazbe i slično, s tim što se broj bodova određuje prema vrsti glazbe. Za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvodača prije, u pauzi ili nakon priredbe naknada se plaća u visini 100 bodova.

VII. ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDABA PRI PRIKAZIVANJU SCENSKIH DJELA

Tarifni broj 7

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedaba u dramskim i scenskim djelima, gdje se one koriste kao pratnja ili kao ilustracija,ili su uklopljene u dramski tekst,ili se izvode prije početka,u pauzi ili nakon predstave, naknada se plaća po predstavi:


VIII.ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDABA TELEFONOM

Tarifni broj 8

Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:

a) za iskorištavanje snimljenih izvedaba telefonom (pozadinska glazba, pop ratna glazba,glazbena špica,glazbeni fragment i sl.) naknada se plaća po broju registriranih impulsa,i to mjesečno 1,6% bruto prihoda ostvarenog na taj način

b) za emitiranje i iskorištavanje snimljenih glazbenih izvedaba kao isključivog sadržaja zasebnih telefonskih brojeva (hitovi,evergreeni,zabavna,narodna glazba i sl.) naknada se plaća po broju registriranih impulsa,i to mjesečno 10% bruto prihoda ostvarenog na taj način

c) za emitiranje i iskorištavanje režiranih govornih programa i sadržaja (humor,dječje priče,književni i povijesni sadržaji) telefonom naknada se plaća po broju registriranih impulsa,i to mjesečno 20% bruto prihoda ostvarenog na taj način. Ako ne postoji posebni ugovor,a korisnik ne dostavi HUZIP-u istinite podatke o broju iskorištenih impulsa, naknada će se zaračunati na osnovi 30.000 impulsa po telefonskom broju putem kojeg se iskorištavaju snimljene izvedbe.

Tarifni broj 9

UGOSTITELJSKE RADNJE

Ako posebnim ugovorom ili Tarifom nije drukčije određeno,za izvedbu mehaničke glazbe (čl.5.Pravilnika) u ugostiteljskim radnjama plaća se ova mjesečna naknada:


1.Ako ugostiteljska radnja daje u najam drugom korisniku prostor za organizaciju zabave,krabuljnog plesa ili druge priredbe,obveza plaćanja naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba ostaje na najmodavcu.

2.U ugostiteljskim radnjama u kojima se plaće naknada se plaća 200% više od naknada navedenih u ovom tarifnom broju

3.Naknada za izvedbu glazbe preko televizora u ugostiteljskim radnjama iznosi 50 bodova mjesečno.

4.Naknada za korištenje glazbe ili prenošenje glazbe u svaku drugu prostoriju ili otvoreni prostor preko gramofona, magnetofona, kasetofona, muzičkog automata, radioaparata, televizora, videoaparata, zvučnika ili bilo kojeg drugog sadašnjeg ili budućeg sredstva za reprodukciju zvuka i/ili slike iznosi mjesećno:

a) po jednom sredstvu (aparatu) 50 bodova

b) ozvučenje,osnovna naknada 200 bodova

c) ozvućenje,po jednom zvučniku - 10 bodova

Tarifni broj 10

HOTELI I PANSIONI

Ako posebnim ugovorom ili Tarifom nije drukčije određeno,naknada za izvedbu mehaničke glazbe (čl.5.Pravilnika o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvodača) u hotelima ili pansionima plaća se mjesečno u visini:

1.Ugostiteljske radnje u sklopu hotela ili pansiona plaćajunaknadu po Tarifnom broju 9 ove tarife.

2.Diskoklubovi,diskobarovi,noćni barovi,noćni klubovi u sklopu hotela ili pansiona plaćaju naknadu po Tarifnom broju 4 ove tarife.

3.Uslužne radnje u sklopu hotela (frizerski saloni,slastičarnice,prodavaonice,turističke agencije,poslovni prostori i dr.) naknadu plaćaju prema tarifi predviđenoj u tarifnom broju kojem pripadaju.

4. Po svakom sredstvu za reprodukciju snimljenih izvedaba (radioaparat, TV aparat i sl.) hoteli ili pansioni plaćaju naknadu u visini 50 bodova po sredstvu.

5. Ako u sklopu hotela, odnosno u pojedinim prostorima hotela (bazeni, zajedničke prostorije, kongresne dvorane i sl.) postoji ozvučenje preko kojega se reproduciraju snimljene izvedbe, naknada se plača u visini 200 bodova po ozvučenju.

Tarifni broj 11

MENZE I BIFEI U PODUZEĆIMA, DRUGIM RADNIM ORGANIZACIJAMA I DRŽAVNIM ORGANIMA, ODMARALIŠTA I PLANINARSKI DOMOVI

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko gramofona, magnetofona, CD-a, radioaparata, videoaparata, televizora ili bilo kojeg drugog sredstva (po jednom sredstvu/aparatu) - 30 bodova

Tarifni broj 12

TRGOVINSKE RADNJE, ROBNE KUĆE, TRŽNICE, PRODAVAONICE, MLJEKARNICE, BENZINSKE CRPKE, TURISTIČKE I DRUGE AGENCIJE, PREDSTAVNIŠTVA, OSTALE PROSTORIJE U KOJIMA SE RADI SA STRANKAMA I DRUGE POSLOVNE PROSTORIJE

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu glazbe preko: a) gramofona, magnetofona, CD-a, radioaparata, videoaparata, televizora ili bilo kojeg drugog sadašnjeg ili budućeg sredstva za reprodukciju zvuka i/ili slike, po jednom sredstvu (aparatu) - 40 bodova

c) ozvučenja, osnovna naknada - 100 bodova d) ozvučenja pojednom zvučniku - 10 bodova Ako se upotrebljava više sredstava (aparata), naknada se može ugovoriti i u mjesečnom paušalnom iznosu, uzimajući u obzir broj sredstava (aparata) što se upotrebljavaju.

Tarifni broj 13

SAJMOVI

Za izvedbu mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata :

a) poludnevni ili jednodnevni sajmovi - naknada se plaća 500 bodova dnevno po paviljonu

50 bodova dnevno po štandu b) višednevni sajmovi - naknada se plaća 300 bodova dnevno po paviljonu 30 bodova dnevno po štandu

c) korištenja paviljona i izložbenih prostora u izvansajamskim danima 500 bodova mjesečno po paviljonu 50 bodova mjesečno po štandu

Tarifni broj 14

OBRTNIČKE RADNJE, SLASTIČARNICE, BRIJAČKO-FRIZERSKI SALONI i sl.

Naknada se plaća mjesečno, za izvedbu glazbe preko gramofona, magnetofona, CD-a, radioaparata, videoaparata, televizora ili bilo kojeg drugog sredstva (aparata) 50 bodova

Tarifni broj 15

PODUZEĆA

Naknada iznosi mjesečno:

1 ) kao osnovna naknada za ozvučenje 100 bodova

2) za svaki zvučnik 10 bodova

Tarifni broj 16

PRIJEVOZNA SREDSTVA

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu mehaničke glazbe:

1) na brodovima :

a) s ozvučenjem,po Tarifnom broju 9 ove tarife

b) po jednom sredstvu (aparatu),osim glazbenog automata iz Tarifnog broja 30 ove tarife 50bodova

c) s ozvučenjem,po zvučniku 10bodova

2) u autobusima,vlakovima ili avionima:

a) po autobusu 30bodova

b) po ozvučenom vagonu 30bodova

c) po avionu 100bodova

Za vlakove koji nemaju stalan broj vagona naknada se može ugovoriti u mjesečnom paušalnom iznosu.

3) u rent-a-car vozilima i taxi vozilima,po vozilu 30 bodova

4) na autobusnim ili željezničkim kolodvorima,brodskim

pristaništima i zračnim lukama,za izvedbu mehaničke glazbe:

a) po jednom sredstvu (aparatu),osim glazbenog automata iz Tarifnog broja 30 ove tarife 30 bodova

b) s ozvučenjem,po zvučniku 5bodova

Tarifni broj 17

KINEMATOGRAFI

Naknada za izvedbn glazbe preko gramofona,magnetofona, radioaparata ili nekog drugoga mehaničkog sredstva prije početka predstave,u pauzi ili nakon predstave u kinematografu plaća se mjesečno po ovoj tablici:


Tarifni broj 18

ČITAONICE

Za izvedbu mehaničke glazbe,osim glazbe iz glazbenog au-

tomata,naknada se plaća u visini 20 bodova mjesečno.

Tarifni broj 19

DRUŠTVENE ILI KLUPSKE PROSTORIJE

Naknada se plaća mjesećno za izvedbu mehaničke glazbe preko :

a) gramofona,CD-a ili magnetofona 30bodova

b) radioaparata ili televizora 20bodova

Naknada za izvedbu glazbenih djela, s plaćanjem ulaznice ili drugih oblika naptate, s plesom (diskovečeri i sl.) plaća se po tarifnim brojevima 4 ili 5 ove tarife. Može se ugovoriti i u paušalnom iznosu.

Tarifni broj 20

IZLOŽBE, GALERIJE, MUZEJI

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu:

1) mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata 30 bodova

2) s ozvučenjem, po jednom zvučniku 5 bodova

Tarifni broj 21

HRVATSKA VOJSKA

Naknada za izvedbu glazbenih djela u Hrvatskoj vojsci u službene svrhe plaća se prema posebnom sporazumu. Pod izvedbom glazbenih djela u službene svrhe razumijeva se izvedba snimljenih izvedaba u vojarnama i garnizonima za vojnike, pri dočeku i ispraćaju državnih delegacija, na vojnim paradama, pogrebima i sl.

Ako se glazbena djela ne izvode u svrhe iz stavka 2. ovoga tarifnoga broja, na takvu će se izvedbu primjenjivati odgovarajući broj ove tarife.

Tarifni broj 22

ŠPORTSKA IGRALIŠTA, KUPALIŠTA I KAMPOVI

Naknada se plaća mjesečno za izvedbu

1) mehaničke glazbe, osim glazbe iz glazbenog automata 100 bodova

2) s ozvučenjem, po zvučniku 10 bodova

Tarifni broj 23

ŠPORTSKE PRIREDBE

Na igralištima, stadionima, plivalištima i dr. za izvedbu mehaničke glazbe prije početka priredbe, u pauzi ili nakon priredbe naknada se plaća po priredbi:

1) do 10.000 sjedala 500 bodova

2) više od 10.000 do 30.000 sjedala 600 bodova

3) više od 30.000 sjedala 700 bodova

Za izvedbu mehaničke glazbe na samoj priredbi uz koju se izvodi športski program plaća se 8% bruto prihoda od ulaznica odnosno bruto honorara svih izvodača, a najmanje u dvostrukom iznosu iz stavka 1. ovoga tarifnog broja ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Ako priredba ima koncertni ili plesni dio, tj. nastup uz glazbenu pratnju sa snimki (playback), naknada se plaća po odgovarajućem tarifnom broju.

Tarifni broj 24

SALONI ZABAVE, ZABAVNI PARKOVI I VRTULJCI

Naknada se plaća za izvedbu mehaničke glazbe, i to: 1) u zabavnim salonima, mjeseđno 150 bodova 2) u zabavnim parkovima, dnevno 30 bodova 3) za vrtuljke, dnevno 5 bodova

Tarifai broj 25

ARTISTIČKE PRIREDBE

Ako se izvodi mehanička glazba, plaća se 1,6% bruto prihoda priredbe, a ako je ulaz besplatan ili nisu dostavljeni istiniti podaci o prihodu, naknada iznosi 250 bodova.

Tarifni broj 26

CIRKUSNE PREDSTAVE

Ako se izvodi mehanička glazba, naknada se plaća po predstavi:

1) do 200 sjedala 200 bodova

2) od 201 do 500 sjedala 250 bodova

3) više od 500 sjedala 300 bodova

Tarifni broj 27

MODNE REVIJE, IZBOR LJEPOTICE I SLIČNO

Naknada za izvedbu plaća se po priredbi, i to:

1) s naplatom ulaznica ili drugih oblika naplate - 1,6% bruto prihoda;

2) ako je ulaz besplatan ili nisu dostavljeni istiniti podaci o prihodu : 250 bodova.

Ako priredba ima koncertni ili plesni dio, tj. nastup uz glazbenu pratnju sa snimaka (playback), naknada se plaća po Tarifnom broju 6 ove tarife.

Tarifni broj 28

PLESNE ŠKOLE

Naknada mjesečno iznosi, bez obzira na vrstu glazbe 150 bodova.

Tarifni broj 29

OZVUČENJA, RAZGLASNE STANICE

Za izvedbu mehaničke glazbe preko ozvučenja ili razglasnih stanica, bilo u zatvorenom ili otvorenom prostoru, u slučajevima koji nisu obuhvaćeni ostalim Tarifnim brojevima, naknada se plača dnevno paušalno u visini 200 bodova te po zvučniku dnevno 20 bodova.

Tarifni broj 30

GLAZBENI AUTOMATI

Za izvedbu glazbe iz glazbenih automata bez ekrana naknada se plaća 100 bodova mjesečno po automatu, a s ekranom 200 bodova. Glazbenim automatom smatra se i karaoka.

X. VRIJEDNOST BODA

Vrijednost boda iznosi 0,50 kuna

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

Ova tarifa stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 3. kolovoza 1995.

Predsjednik Hrvatske udruge za zaštitu izvodačkih prava

Zvonimir Stanislav, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.