Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 25.08.1995 Odluka o izuzimanju nekretnina u k.o. Split od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 1995. godine, donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINA U.K.0. SPLIT OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I.

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja neizgrađeno gradevinsko zemljište u k.o. Split, i to:

- čest. zem. 8307/2 iz z.k.ul. broj 36, površine 13 m i

- čest. zem. 8277/12 iz z.k.ul. broj 8131, površine 151 m', obje uknjižene kao općenarodna imovina pod upravom Gradskog narodnog odbora Split, na temelju rješenja o konfiskaciji Kotarskog suda u Splitu, broj: Konf. 105/46 od 29. rujna 1947. godine, prijašnje vlasništvo Marina Ferića, Fabijana Ferića, Girolama (Jerko) Ferića, Nikole Ferića i Branka Ferića, svi pok. Vicenca:

II.

Zemljište iz točke I. ove Odluke izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi formiranja nove građevinske parcele označene kao čest: zem. 8306/2 k.o. Split, površine 738 m i čest. zgr. 4495 k.o. Split, površine 112 m, odnosno provedbe PUP-a stambene jedinice Meje-Zona M2, što je od interesa za Grad Split.

III.

Građevinska parcela oznaćena kao čest. zem. 8306/2 k.o. Split površine 738 m i čest. zgr. 4495 k.o. Split površine 112 m formirat će se sukladno uvjetima uređenja prostora utvrđenim u Sekretarijatu prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnih djelatnosti općine Split, klasa: 350-05/92-02/295 od 10. kolovoza 1992. godine, zaključka o ispravci greške istog tijela od 22. rujna 1992. godine i parcelacijskih elaborata broj: 69/92 i 70/92 od 6 listopada 1992. godine.

IV.

Utvrđuje se da Grad Split odlukom od 4. studenoga 1994. godine, donijetom na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, klasa:021-05/94-04/164 obvezao na obeštećenje prijašnjih vlasnika, odnosno njihovih zakonskih nasljednika iz vrijednosti nekretrkine označene kao čest. zgr. 957/19 k.o. Split, zk. ul. broj 4527 - poslovni prostor u Splitu, Marmontova 1 površine 22 m, te da je ova hipotekarna izjava provedena u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa : 940-01 /95-01 /02

Urbroj : 5030109-95-34

Zagreb, 23. kolovoza 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.