Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 07.08.1995 Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. golinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja. 1995.

Broj: 01 -95- 1346/1

Zagreb, 31. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu ("Narodne novine", br. 98/94. i 9/95.), iza članka 6. dodaje se novi članak 6a. koji glasi:

"Članak 6a.

(1) Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad svote utvrđene izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. ("Narodne novine", br. 56/95.), Sabor Republike Hrvatske odlučit će o trošenju tih sredstava.

(2) Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. ("Narodne novine", br. 56/95.), Vlada će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskim korisnicima."

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: "nepredviđene" dodaju se riječi: "i nedovoljno predviđene".

Članak 3.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"U Proračunu osiguravaju se sredstva za podmirenje dijela obveza Republike Hrvatske prema Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske. "

Članak 4.

Iza članka 30. dodaje se članak 30a. koji glasi:

"Članak 30a.

(1) Minimalna plaća korisnika iz članka 4. Zakona o osigu ranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama (" Narodne novine", br. 109/93.) iznosi 270,00 kuna.

(2) Sredstva za isplatu plaća iz članka 6. spomenutoga Zakona od 1. srpnja 1995. godine osiguravat će

Zavod za zapošljavanje iz svojih izvornih prihoda na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. Citiranoga Zakona. "

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1995. godine.

Klasa: 400-06/95-01/08

Zagreb, 27. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.