Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 07.08.1995 Zakon o sanaciji određenih poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

Proglašavam Zakon o sanaciji određenih poduzeća, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1995.

Broj: 01 -95-1350/ 1

Zagreb, 31. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON O SANACIJI ODREÐENIH PODUZEĆA

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sanacija poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske i trgovačkih društava čije dionice, odnosno udjele pretežno drže u vlasništvu, svaki za sebe ili zajedno, Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, mirovinski fondovi, koja su temelj gospodarske aktivnosti Republike Hrvatske ili pojedinih njenih područja ili su od značaja za Republiku s aspekta njenih obrambenih i strateških potreba ili su neophodan uvjet rada drugih pravnih osoba i života i rada građana, a za koja se ocjenjuje da po svojim tehnološkim i drugim potencijalima imaju izgleda za uspješno poslovanje.

Članak 2.

Odluku o sanaciji poduzeća, odnosno društava iz članka 1. ovoga Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra ministarstva u čiji djelokrug spada djelatnost poduzeća, odnosno društva.

Pravne posljedice otvaranja postupka sanacije nastupaju na dan kada je odluka o sanaciji objavljena u "Narodnim novinama".

Članak 3.

Danom objavljivanja odluke o sanaciji ograničavaju se ovlasti organa poduzeća, odnosno društva, te prestaju sve funkcije upravnog odbora poduzeća, odnosno nadzornog odbora društva i funkcije skupštine društva za koje je propisano da se vrše prema odredbama ovoga Zakona, i sve ove funkcije preuzima Vjerovničko vijeće u koje Vlada Republike Hrvatske imenuje koordinatora sanacije i po jedno predstavnika onih vjerovnika koji zajedno imaju više od 50% dospjelih nespornih potraživanja prema poduzeću, odnosno društvu.

Ograničenja iz stavka 1. ovoga članka traju do okončanja postupka sanacije prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 4.

Prvu sjednicu Vjerovničkog vijeća saziva i predsjeda joj (do izbora predsjednika Vijeća) koordinator sanacije iz članka 3. ovoga Zakona.

Članak 5.

Vjerovničko vijeće može razriješiti direktora poduzeća, odnosno upravu društva ili pojedine njene članove i na njihova mjesta imenovati druge osobe.

Vjerovničko vijeće daje direktoru poduzeća, odnosno upravi društva suglasnost za sklapanje ugovora preko vrijednosti 1.000.000 kuna.

Članak 6.

Tijekom postupka sanacije prekidaju se svi postupci prinudne naplate potraživanja dospjelih do 31. prosinca 1994. godine prema poduzeću odnosno društvu i prekida se zastara tih potraživanja do dana okončanja postupka sanacije. Na ova potraživanja obračunava se ugovorena kamata.

Članak 7.

Vijeće vjerovnika dužno je najduže u roku 60 dana od svog osnivanja izraditi program sanacije na koji suglasnost daje radina grupa iz članka 11. ovoga Zakona.

Tijekom provedbe postupka sanacije ne može se provoditi postupak likvidacije ili stečaja poduzeća, odnosno trgovačkog društva u sanaciji.

Članak 8.

Vjerovnici poduzeća, odnosno društva u sanaciji zamijenit će sukladno odluci Vlade svoja dospjela nesporna potraživanja za dionice, odnosno udjele poduzeća odnosno trgovačkih društava koji su u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju ili Republike Hrvatske.

Potraživanja koja prema odredbi stavka 1. ovoga članka stekne Hrvatski fond za privatizaciju, te potraživanja koja prema odredbi stavka 1. ovoga članka stekne Republika Hrvatska, mogu se odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeti na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka ili drugu pravnu osobu.

Članak 9.

Vjerovnici koji potražuju više od 50% dospjelih nespornih potraživanja prema poduzeću odnosno društvu u sanaciji mogu osnovati vjerovničko sanacijsko društvo u čiji temeljni kapita unose svoja potraživanja prema poduzeću, odnosno društvu i sanaciji, a s ciljem pripajanja tog društva poduzeću, odnosno društvu nad kojim se provodi postupak sanacije.

Ako su vjerovnici osnovali vjerovničko sanacijsko društvo iz stavka 1. ovoga članka Vjerovničko vijeće je dužno sazvati Skupštinu poduzeća odnosno društva radi donošenja odluke o pripajanju Vjerovničkog sanacijskog društva poduzeća, odnosno društva u sanaciji.

Predstavnici Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i mirovinskih fondova dužni su u Skupštini poduzeća odnosno društva glasovati za prihvaćanje pripajanja Vjerovnićkog sanacijskog društva.

Članak 10.

Prestanak potrebe za radom zaposlenika utvrđuje se programom zbrinjavanja viška zaposlenika koji donosi nadležni organ poduzeća, odnosno društva u sanaciji s nadležnom službom za zapošljavanje pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Program zbrinjavanja viška zaposlenika kao i prava zaposlenika po osnovi prestanka potrebe za njihovim radom utvrđuji se u skladu s propisima o radnim odnosima koji važe na dan donošenja programa.

Zaposlenik za čijim je radom prestala potreba, a kojemi prema propisima o radnim odnosima ne može prestati radni odnos ima pravo na dokup staža radi ostvarivanja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok zaposlenik koji ne ispunjava uvjete za dokup staža ima pravo na otpremninu ili pravo na kredit za otpočinjanje samostalnog rada.

Zaposlenik koji ostvari pravo na otpremninu ili kredit za otpočinjanje samostalnog rada iz stavka 3. ovoga članka ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu po osnovi nezaposlenosti.

Zaposleniku koji ne prihvati jedno od prava iz stavka 3 ovoga članka, prestaje radni odnos.

Zaposlenici - invalidi rada koji su u skladu s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju stekli ili će steći neko od prava na osnovi preostale radne sposobnosti a kojima se prema propisima o radnim odnosima ne osigura jedno od prava po osnovi prestanka potrebe za njihovim radom ili im prestane radni odnos, ostvaruju stečena prava u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Uvjete, način i visinu ostvarenja prava iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Sredstva za ostvarivanje prava zaposlenika na temelju stavka 2. i 3. i stavka 6. ovoga članka kao i sredstva za ostvarivanje prava po osnovi nezaposlenosti i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja ovih zaposlenika osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 11.

Provedbu sanacije prate posebne radne grupe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske osobito iz reda dužnosnika Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija, Ministarstva privatizacije, Ministarstva rada i socijalne skrbi, ministarstva nadležnog za djelatnost poduzeća odnosno društva i Agencije za sanaciju banaka.

U radnu grupu iz stavka 1. ovoga članka jednog člana imenuje županijsko poglavarstvo županije na čijem području je sjedište poduzeća, odnosno trgovačkog društva u sanaciji.

Radna grupa osnovana za praćenje sanacije pojedinog poduzeća odnosno društva predložit će Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o prestanku sanacije i ovisno o rezultatima sanacije predložiti poduzimanje drugih mjera.

Članak 12.

Upute za provedbu ovoga Zakona daje po potrebi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-04/95-01/01

Zagreb, 27. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKl DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.