Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.08.1995 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o plaćanju posebne pristojb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 1995. godine, donijela

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆANJU POSEBNE PRISTOJBE NA UVEZENU ROBU U 1995. GODINI

I.

U točki III. Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini ("Narodne novine", br. 93/94, 21/95 i 39/95), točka na kraju podtočke 8. zamjenjuje se točkom-zarezom, te dodaje nova podtočka 9., koja glasi:

"9. na robe iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

27.04 2704.00 Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena, lignita ili treseta, neaglomerirani ili aglomerirani ; retortni ugljen ;

39.20 3920.4 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastičnih masa, koje nisu stanične strukture, nepojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinirani s drugim materijalima: Od polimera vinilklorida ;

40.17 4017.00 Tvrda guma (npr. ebonit) u svim oblicima uključujući otpatke i ostatke, proizvodi od tvrde gume ;

72.01 Sirovo željezo i manganovo (zrcalno) željezo, u blokovima i drugim primarnim oblicima;

72.07 Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika;

72.08 Toplo valjani plosnati proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni;

72.1 7211.193 Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni: u kolutima, samo toplo valjani, debljine manje od 3 mm i najmanje granice

razvlačenja od 275 MPa ili debljine 3 mm i više i najmanje granice razvlačenja od 355 MPa: Ostali: za hladno valjanje i proizvodnju cijevi;

76.01 Aluminij, sirovi;

78.01 Olovo, sirovo.

II.

U točki V. podtočka 3., tarifni brojevi 72.07 i 72.08 brišu se.

III.

U točki VIII. točka na kraju zamjenjuje se točkom-zarezom i dodaju novi tarifni brojevi i oznake:

72.13 Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika:

7213.10 S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja,

7213.411. Ostala, s udjelom od 0,25% po masi, ugljika: kružnoga poprečnog presjeka promjera manjeg od 14 mm: promjera 6 mm ili većeg,

7213.501 Ostala s udjelom 0,6% ili više po masi, ugljika: promjera 6 mm ili većeg;

72.14 Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane toplo valjane, toplo vučene ili toplo ekstrudirane, uključujući one koje su usukane poslije valjanja,

7214.20 S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja,

7214.401 Ostale koje, po masi sadrže manje od 0,25%: betonsko željezo i čelik,

7214.501 Ostale, koje po masi, sadrže manje od 0,25% i više ali manje od 0,6% ugljika: betonsko željezo i čelik;

7214.60 Ostale, koje, po masi sadrže 0,6% ili više ugljika ;

73.14 7314.20 Tkanine (uključujući beskonačne vrpce), rešetke mreže i ograde, od željezne ili čelične žice; rešetke dobivene presijecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili vrpce, željezni ili čelični: Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja, od žice s najmanjom dimenzijom poprečnog presjeka od 300 mm ili većeg i koje imaju velićinu otvora 100 cm( ili veću ;

76.04 Šipke i profili od aluminija;

76.05 žica od aluminija;

76.06 Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine preko 0,20 mm;

76.07 Aluminijske folije, (uključujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala), debljine do 0,20 mm (ne računajući podloge);

76.08 Aluminijske cijevi ;

76.09 7609.00 Pribor za cijevi, od aluminija (npr. spojnice, koljena, mufovi) ;

76. 10 Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 94.06) i dijelovi konstrukcije (npr. mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stupovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata ograde i stupovi): limovi, šipke, profili, cijevi i sl. od aluminija pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama ;

85.07 Električni akumulatori uključujući separatore za njih, pravokutne ili ne, uključujući kvadratne.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/94-01/06

Urbroj: 5030105-95-6

Zagreb, 20. srpnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.