Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.07.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uzimanju uzoraka i
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 240. stavka 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UZIMANJU UZORAKA I CARINSKIM OBILJEŽJIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima ("Narodne novine", br. 63/92), u članku 16. mijenja se stavak 1. i glasi:

"Carinska obilježja su carinska plomba, te otisci carinskog pečata i štambilja".

Članak 2.

U članku 18. riječi: "odnosno 20 mm", zamjenjuju se riječima: "odnosno 18 mm".

Članak 3.

Iza članka 18. dodaje se članak 18a, koji glasi:

"Carinski štambilj četverokutnog je oblika, dimenzija 52 x 25 mm, sa ugrađenim pečatom promjera 18 mm.

Štambilj sadrži:

a) na lijevoj strani pečat s državnim grbom Republike Hrvatske, desno od grba je broj pečata, te natpis Republika Hrvatska na obrubu,

b) na desnoj strani: naziv carinarnice gore, naziv ispostave dolje, te šifra štambilja uz desni rub okomito, te

c) datumar u sredini desnoga dijela štambilja".

Članak 4.

U članku 19. mijenja se stavak 1. i glasi:

"Carinska plomba, carinski pečat i štambilj stavljaju se, odnosno otiskuju na najpogodnije mjesto na robi, na omotu robe, na prijevoznom sredstvu, prostoriji ili prostoru, a podatke o stavljanju plombe, odnosno otiskivanju pečata i štambilja unosi se u odgovarajuću ispravu (carinsku prijavu za uvoz i provoz robe, prijevoznu ispravu, zapisnik i dr.) ".

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/443

Urbroj: 513-02-95-2

Zagreb, 30. lipnja 1995.

Ravnatelj

Josip Knezić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.