Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 21.07.1995 Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVLJANJU USTANOVAMA U KULTURI

Proglašavam Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. srpnja 1995.

Broj: 01-95-1274/1

Zagreb, 10. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O UPRAVLJANJU USTANOVAMA U KULTURI

Članak 1.

Javnim ustanovama u kulturi upravljaju upravna vijeća, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu ima devet članova od kojih po tri imenuju ministar kulture i ministar znanosti i tehnologije, a tri biraju stručni djelatnici ustanove.

Upravna vijeća javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska imaju sedam članova, od kojih četiri imenuje ministar kulture, a tri biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje kazališta, iz svojih redova, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju od tri do pet članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a ostale članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno umjetničko osoblje kazališta.

Upravna vijeća nacionalnih kazališta imaju sedam članova od kojih tri člana imenuje predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika kazališta iz reda uglednih kazališnih umjetnika i djelatnika, jednog ministar kulture, a po jednog člana iz svojih redova bira umjetničko osoblje opere, drame i baleta.

Članak 2.

Mandat članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi traje četiri godine.

Mandat članova upravnih vijeća kazališta što ih bira umjetničko osoblje tih ustanova traje dvije godine.

Članak 3.

Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. ovoga Zakona javnim ustanovama u kulturi koje broje do pet zaposlenih, upravlja ravnatelj.

Ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka imenuje predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika na temelju javnog natječaja i uz naknadnu potvrdu ministra kulture.Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog imenuje ravnatelj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove, a dva člana osnivač ili vlasnik ustanove.

Članak 4.

Način izbora članova upravnih vijeća iz reda stručnih, odnosno umjetničkih djelatnika ustanova u kulturi, način donošenja odluka upravnih vijeća, broj članova upravnih vijeća javnih ustanova iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona te druga pitanja u svezi s radom upravnih vijeća uređuju se aktom o osnivanju ili statutom ustanove.

Članak 5.

Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska imenuje i razrješava ministar kulture, ako zakonom nije drukčije određeno.Ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi ili općine, imenuju i razrješavaju predstavnička tijela osnivača na prijedlog upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja tih ustanova, a uz naknadnu potvrdu ministra kulture.

Ako ministar kulture ne potvrdi akt o imenovanju ravnatelja i ne dostavi ga predstavničkom tijelu osnivača u roku od dva mjeseca računajući od dana dostave toga akta ministru, smatrat će se da je data potvrda na akt o imenovanju ravnatelja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.

Članak 6.

Ravnatelji javnih ustanova u kulturi imenuju se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku, osim ako drugim zakonom nije određeno da se objavljuje i u "Narodnim novinama".

Članak 7.

Ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture i ministra znanosti i tehnologije.

Članak 8.

Intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture.

Intendanta nacionalnog kazališta imenuje i razrješava ministar kulture na prijedlog predstavničkoga tijela grada, odnosno županije koja je osnivač ili vlasnik kazališta.

Članak 9.

Za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni ispit, ako je propisan za obavljanje djelatnosti ustanove, koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjavaju ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ustanove ili njezinim statutom.

Članak 10.

Javne glazbene ustanove imaju i glavnog dirigenta, koji je umjetnički voditelj ustanove.

Glavni dirigent javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska imenuje se i razrješava na način predviđen člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona.

Glavnog dirigenta javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik županija, odnosno Grad Zagreb, grad ili općina imenuje na prijedlog umjetničkog osoblja ustanove predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika ustanove na temelju javnog natječaja, što ga raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove, a uz naknadnu potvrdu ministra kulture.

Zadaće i ovlasti glavnog dirigenta pobliže se utvrđuju aktom o osnivanju ustanove ili njezinim statutom.

Za glavnog dirigenta javne glazbene ustanove može se imenovati osoba koja je završila glazbenu akademiju, koja ima najmanje pet gadina rada kao dirigent i koja ja nastupala kao dirigent s istaknutim domaćim i inozemnim glazbenim tijelima.

Članak 11.

U javnim ustanovama u kulturi osniva se stručno vijeće kada je to predviđeno statutom ustanove, odnosno aktom o njezinu osnivanju.

Stručno vijeće čine stručni djelatnici ustanove.

Statutom odnosno aktom o osnivanju pobliže se utvrđuje sastav i način osnivanja stručnog vijeća te broj njegovih članova.

Članak 12.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne ustanove u kulturi obavlja županijski ured za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu, odnosno Gradski sekretarijat za obrazovanje, kulturu i znanost Grada Zagreba, na čijem području ustanova ima sjedište.

Ako ured, odnosno sekretarijat, iz stavka 1. ovoga članka smatra da je statut ili opći akt ustanove u suprotnosti s Ustavom, zakonom ili drugim propisom, zatražit će od ustanove da ga promijeni. Ako ustanova u roku od mjesec dana od dana dostavljenog joj traženja da statut ili opći akt promijeni, ne izvrši zatražene promjene, ured, odnosno sekretarijat, iz stavka 1. ovoga članka obustavit će statut ili opći akt od izvršenja i u roku od osam dana od dana obustave predložiti Ministarstvu kulture da prijeporni akt poništi ili ukine.

Protiv rješenja Ministarstva kulture kojim se poništava ili ukida statut ili opći akt ustanova ima pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 13.

Javna ustanova u kulturi može promijeniti djelatnost samo uz suglasnost osnivača ili vlasnika i Ministarstva kulture.

Članak 14.

Osnivač ili vlasnik javne ustanove u kulturi može donijeti odluku o statusnim promjenama i prestanku rada ustanove samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 15.

Vijeće za knjižnice Hrvatske ima predsjednika i deset članova.

Predsjednika i dva člana imenuje Sabor Republike Hrvatske.

Tri člana imenuje Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Dva člana imenuje ministar kulture.

Po jednog člana imenuju:

- ministar znanosti i tehnologije,

- Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, te

- Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske.

Predsjednik i članovi Vijeća za knjižnice Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 16.

Muzejsko vijeće Hrvatske ima predsjednika i četrnaest članova.

Predsjednika i tri člana imenuje Sabor Republike Hrvatske. Po četiri člana imenuju:

- Hrvatsko muzejsko društvo i

- Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske.

Dva člana imenuje ministar kulture.

Jednog člana imenuje Državna uprava za zaštitu kulture i prirodne baštine.

Predsjednik i članovi Muzejskoga vijeća Hrvatske imenuju se na četiri godine.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 6., 7. i 9. Zakona o "Muzejsko-galerijskom centru" ("Narodne novine", br. 32/87.), odredbe članka 23., 25. i stavka 1., 26. stavka 1. i 27. stavka 1. Zakona o kazalištima (" Narodne novine", br. 61/91.) i odredba članka 33. stavka 1. točke 2. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.).

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i zaštiti spomenika kulture ("Narodne novine", br. 96/93.).

Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na javne ustanove čija je djelatnost u djelokrugu Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:612-01/95-01/01

Zagreb, 4. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.